bột rửa bát finish nhập khẩu chén, muối rửa bát chén alio somat nước, viên rửa bát rossy sun largo: tháng mười hai 2014

TÌM KIẾM

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

sách sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất tại hà nội sài gòn

sách bộ luật lao động năm 2015

và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

>> biểu thuế nhập khẩu

Cuốn sách bộ luật lao động 2015 cập nhật thêm các văn bản hướng dẫn mới nhất như:

- Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11-11-2014

- TT 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-10-2014

- TT 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29-08-2014

- Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014

- NĐ 75/2014/NĐ-CP ngày 28-07-2014

Để các cơ quan doanh nghiệp và người lao động có được các tài liệu tham khảo mới  nhất, NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn & phát hành cuốn sách:

CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2015 -

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Cuốn sách bộ luật lao động 2015 gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Chính sách tăng lương tối thiểu 2015

Phần thứ hai. Hệ thống thang lương, bảng lương đơn vị hành chính sự nghiệp và công ty nhà nước

Phần thứ ba. Bộ luật Lao động mới nhất và văn bản mới hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Văn bản mới nhất về bảo hiểm xã hội

Phần thứ năm. Luật Bảo hiểm y tế và văn bản mới nhất về bảo hiểm y tế

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 mới nhất

Cuốn sách bộ luật lao động 2015 có giá bìa là: 350.000 đồng/cuốn

sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Ảnh bìa cuốn sách bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Trích đoạn trong cuốn sách bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/2014/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 53/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2014 quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương (sau đây gọi tắt là các bên) của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

3. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh).

4. Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh).

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc lấy ý kiến

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, dân chủ, trung thực, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

Điều 4. Nội dung lấy ý kiến

1. Chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động khi Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về lao động do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

3. Các giải pháp phát triển quan hệ lao động của tỉnh, thành phố; các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; báo cáo định kỳ về tình hình quan hệ lao động tại địa phương.

4. Những vấn đề khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

 

 

 


sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

sách bộ luật lao động năm 2015


và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất


>> biểu thuế nhập khẩu


Cuốn sách bộ luật lao động 2015 cập nhật thêm các văn bản hướng dẫn mới nhất như:


- Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11-11-2014


- TT 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-10-2014

- TT 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29-08-2014

- Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014

- NĐ 75/2014/NĐ-CP ngày 28-07-2014

Để các cơ quan doanh nghiệp và người lao động có được các tài liệu tham khảo mới  nhất, NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn & phát hành cuốn sách:

CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2015 -


BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH


Cuốn sách bộ luật lao động 2015 gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Chính sách tăng lương tối thiểu 2015

Phần thứ hai. Hệ thống thang lương, bảng lương đơn vị hành chính sự nghiệp và công ty nhà nước

Phần thứ ba. Bộ luật Lao động mới nhất và văn bản mới hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Văn bản mới nhất về bảo hiểm xã hội

Phần thứ năm. Luật Bảo hiểm y tế và văn bản mới nhất về bảo hiểm y tế

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 mới nhất

Cuốn sách bộ luật lao động 2015 có giá bìa là: 350.000 đồng/cuốn

sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Ảnh bìa cuốn sách bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất


Trích đoạn trong cuốn sách bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Số: 27/2014/TT-BLĐTBXHHà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014THÔNG TƯ


HƯỚNG DẪN VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG


Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 53/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2014 quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương (sau đây gọi tắt là các bên) của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

3. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh).

4. Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh).

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc lấy ý kiến

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, dân chủ, trung thực, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

Điều 4. Nội dung lấy ý kiến

1. Chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động khi Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về lao động do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

3. Các giải pháp phát triển quan hệ lao động của tỉnh, thành phố; các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; báo cáo định kỳ về tình hình quan hệ lao động tại địa phương.

4. Những vấn đề khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

 

 

 
-->Xem thêm...

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

sách biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 mới nhất thông tư 173/2014/TT-BTC

sách biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 mới nhất
cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

Cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 2015 cập nhật mới nhất theo thông tư 173/2014/TT-BTC của bộ tài chính ban hành ngày 14-11-2014 áp dụng từ ngày 01-01-2015

sách biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 được phát hành hàng năm với mục đích cập nhật những thay đổi mới nhất về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết của WTO

sách biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 có giá bán 450.000 nghìn đồng

Chúng tôi sẽ giao sách biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 2015 miễn phí vận chuyển tận nơi cho quý khách
sách biểu thuế xnk ưu đãi năm 2015: giá bán: 550 000 đồng
, từ 1-1-2015, Việt Nam sẽ phải thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của 10 dòng thuế xuống bằng mức cam kết WTO cho năm 2015, gồm 1 mặt hàng cá, 8 mặt hàng ô tô, 1 mặt hàng xe máy.
Cụ thể: Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04 (mã 0303.19.00) giảm 1% từ 19% xuống 18%; Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng loại khác (mã 8711.50.90) giảm từ 47% xuống 40%.
4 mặt hàng xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua thuộc nhóm 8703 được giảm thuế nhập khẩu từ 67% xuống 64% gồm: Xe bốn bánh chủ động (mã 8703.24.51) giảm từ 59% xuống 55%;  Xe bốn bánh chủ động (mã 8703.24.91) giảm từ 70% xuống 55%; Loại khác (mã 8703.24.99) giảm từ 70% xuống 64%; Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn (mã 8704.10.23) giảm từ 59% xuống còn 56%
Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 mới nhất


Xem thêm cuốn sách

500 kỹ năng nghiệp vụ xuất nhập khẩu mới nhất

Thông tư 109/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư 103/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ….

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

Phần thứ nhất. Kỹ năng cần biết về luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Phần thứ hai. Kỹ năng về thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, thủ tục hải quan điện tư

Phần thứ ba. Quy trình nghiệp vụ Hải quan

Phần thứ tư. Xử phạt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Hải quan

Phần thứ năm. Các văn bản mới về xuất nhập khẩu
-->Xem thêm...

Bạn trai thấy cướp bỏ chạy, cô gái xinh đẹp bị cưỡng hiếp áp dụng năm 2014

Thấy 2 tên cướp cầm dao xông đến, chàng trai sợ hãi tháo chạy, bỏ mặc người yêu bị chúng cướp tài sản rồi giở trò đồi bại.


Dự kiến ngày 20-12-2014 sẽ phát hành sách biểu thuế xnk song ngữ năm 2015 dùng để kê khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm 8 năm tù đối với Lê Đỗ Thanh Tuấn (20 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) về tội Cướp tài sản. Cùng tội danh này, Nguyễn Đại Tiến (17 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) lĩnh 4 năm tù.
Bạn trai thấy cướp bỏ chạy, cô gái xinh đẹp bị cưỡng hiếp 1
Hai tên cướp tại tòa phúc thẩm.
Theo nội dung vụ án, chiều 24/5, Tuấn và Tiến rủ nhau đến một quán thịt vịt ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm nhậu. Khi đã ngà ngà say, 2 tên rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Hai tên vòng ra sau quán lấy trộm 2 con dao Thái Lan làm hung khí rồi mua khẩu trang bịt mặt.
Đến 20h, Tiến chạy xe máy chở Tuấn lên đập Suối Dầu ở xã Suối Tân để cướp tài sản của các đôi tình nhân đến đây ngồi tâm sự.
Tới nơi, thấy anh Hoàng và bạn gái là chị Nhung đang ngồi chơi, 2 thanh niên liền xách dao xông đến. Hoàng hoảng sợ nhanh chân lên xe máy chạy thoát, còn chị Nhung bị 2 tên cướp bắt lại.
Tuấn rút dao đe dọa yêu cầu Nhung đưa tài sản. Cô gái sợ hãi lấy 1 điện thoại hiệu Nokia 1202 và 143.000 đồng đưa cho 2 tên cướp.
Sau khi có được tiền, thấy Nhung dễ thương, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm nên tiếp tục lấy dao khống chế, ép nạn nhân lên xe để Tiến chở đi tìm chỗ vắng.
Tiến chạy xe hướng ra TP.Nha Trang. Trên đường đi, thiếu nữ vùng vẫy kêu cứu thì bị Tuấn bịt miệng, đồng thời kề dao vào cổ đe dọa. Khi đến một bãi đất trống thuộc xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, 2 tên ép cô gái cởi quần áo cho để hiếp dâm.
Trong lúc Tuấn đang giở trò đồi bại thì có 2 thanh niên đi xe máy ngang qua, thấy vậy nạn nhân truy hô cầu cứu. Hai tên cướp hoảng sợ lên xe bỏ chạy, trước khi đi chúng còn lấy thêm 1 nhẫn bằng kim loại của Nhung.
Đến 29/5, Tuấn và Tiến bị công an huyện Cam Lâm bắt giữ về hành vi Cướp tài sản. Còn việc hiếp dâm chị Nhung xảy ra trên địa bàn TP.Nha Trang nên công an huyện Cam Lâm chuyển hồ sơ cho công an TP.Nha Trang xử lý theo thẩm quyền.

Bạn trai thấy cướp bỏ chạy, cô gái xinh đẹp bị cưỡng hiếpchi tiết

Thấy 2 tên cướp cầm dao xông đến, chàng trai sợ hãi tháo chạy, bỏ mặc người yêu bị chúng cướp tài sản rồi giở trò đồi bại.


Dự kiến ngày 20-12-2014 sẽ phát hành sách biểu thuế xnk song ngữ năm 2015 dùng để kê khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu


TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm 8 năm tù đối với Lê Đỗ Thanh Tuấn (20 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) về tội Cướp tài sản. Cùng tội danh này, Nguyễn Đại Tiến (17 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) lĩnh 4 năm tù.Bạn trai thấy cướp bỏ chạy, cô gái xinh đẹp bị cưỡng hiếp 1

Hai tên cướp tại tòa phúc thẩm.Theo nội dung vụ án, chiều 24/5, Tuấn và Tiến rủ nhau đến một quán thịt vịt ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm nhậu. Khi đã ngà ngà say, 2 tên rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Hai tên vòng ra sau quán lấy trộm 2 con dao Thái Lan làm hung khí rồi mua khẩu trang bịt mặt.Đến 20h, Tiến chạy xe máy chở Tuấn lên đập Suối Dầu ở xã Suối Tân để cướp tài sản của các đôi tình nhân đến đây ngồi tâm sự.Tới nơi, thấy anh Hoàng và bạn gái là chị Nhung đang ngồi chơi, 2 thanh niên liền xách dao xông đến. Hoàng hoảng sợ nhanh chân lên xe máy chạy thoát, còn chị Nhung bị 2 tên cướp bắt lại.Tuấn rút dao đe dọa yêu cầu Nhung đưa tài sản. Cô gái sợ hãi lấy 1 điện thoại hiệu Nokia 1202 và 143.000 đồng đưa cho 2 tên cướp.Sau khi có được tiền, thấy Nhung dễ thương, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm nên tiếp tục lấy dao khống chế, ép nạn nhân lên xe để Tiến chở đi tìm chỗ vắng.Tiến chạy xe hướng ra TP.Nha Trang. Trên đường đi, thiếu nữ vùng vẫy kêu cứu thì bị Tuấn bịt miệng, đồng thời kề dao vào cổ đe dọa. Khi đến một bãi đất trống thuộc xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, 2 tên ép cô gái cởi quần áo cho để hiếp dâm.Trong lúc Tuấn đang giở trò đồi bại thì có 2 thanh niên đi xe máy ngang qua, thấy vậy nạn nhân truy hô cầu cứu. Hai tên cướp hoảng sợ lên xe bỏ chạy, trước khi đi chúng còn lấy thêm 1 nhẫn bằng kim loại của Nhung.Đến 29/5, Tuấn và Tiến bị công an huyện Cam Lâm bắt giữ về hành vi Cướp tài sản. Còn việc hiếp dâm chị Nhung xảy ra trên địa bàn TP.Nha Trang nên công an huyện Cam Lâm chuyển hồ sơ cho công an TP.Nha Trang xử lý theo thẩm quyền.

-->Xem thêm...

Miền Bắc rét nhất từ đầu đông, Sa Pa lạnh 2 độ áp dụng năm 2014

Sáng sớm nay, nhiệt độ đo được tại các tỉnh vùng núi phía Bắc đồng loạt giảm thấp. Tại Mẫu Sơn và Sa Pa giá rét 2 độ C, Hà Nội rét 12 độ.


Dự kiến ngày 20-12-2014 sẽ phát hành sách biểu thuế xnk song ngữ năm 2015 dùng để kê khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (14/12), không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, tuy nhiên rất chậm chạp và giảm không nhiều khiến nền nhiệt vào đêm và sáng sớm tại miền Bắc vẫn ở ngưỡng rét đậm.Miền Bắc rét nhất từ đầu đông, Sa Pa lạnh 2 độ 1

Sa Pa chìm trong giá rét. Ảnh: T.Hạnh.
Sáng sớm nay, nhiệt độ đo được tại các tỉnh vùng núi như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)... đồng loạt giảm xuống còn 2-3 độ C. Các tỉnh vùng núi khác như Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La... nhiệt độ giảm còn 9-10 độ C. Trời rét đậm, rét hại.
Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ buổi sáng cũng chỉ ở mức 12-14 độ C. Đến trưa chiều, trời có hửng nắng nhưng nhiệt độ cũng không nhích thêm nhiều, không vượt quá 17-19 độ C.
Đây là đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc kể từ đầu mùa đông 2014 đến nay.
Theo dự báo, đến ngày 16/12, nhiều khả năng miền Bắc sẽ đón tiếp một đợt không khí lạnh tăng cường làm tăng nguy cơ sương muối và băng giá tại các tỉnh vùng núi.
Do đó người dân tại những nơi có nguy cơ cao cần có biện pháp phòng chống hiện tượng thời tiết cực đoan trên để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất, sinh hoạt.

Miền Bắc rét nhất từ đầu đông, Sa Pa lạnh 2 độchi tiết

Sáng sớm nay, nhiệt độ đo được tại các tỉnh vùng núi phía Bắc đồng loạt giảm thấp. Tại Mẫu Sơn và Sa Pa giá rét 2 độ C, Hà Nội rét 12 độ.


Dự kiến ngày 20-12-2014 sẽ phát hành sách biểu thuế xnk song ngữ năm 2015 dùng để kê khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (14/12), không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, tuy nhiên rất chậm chạp và giảm không nhiều khiến nền nhiệt vào đêm và sáng sớm tại miền Bắc vẫn ở ngưỡng rét đậm.Miền Bắc rét nhất từ đầu đông, Sa Pa lạnh 2 độ 1

Sa Pa chìm trong giá rét. Ảnh: T.Hạnh.
Sáng sớm nay, nhiệt độ đo được tại các tỉnh vùng núi như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)… đồng loạt giảm xuống còn 2-3 độ C. Các tỉnh vùng núi khác như Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La… nhiệt độ giảm còn 9-10 độ C. Trời rét đậm, rét hại.Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ buổi sáng cũng chỉ ở mức 12-14 độ C. Đến trưa chiều, trời có hửng nắng nhưng nhiệt độ cũng không nhích thêm nhiều, không vượt quá 17-19 độ C.Đây là đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc kể từ đầu mùa đông 2014 đến nay.Theo dự báo, đến ngày 16/12, nhiều khả năng miền Bắc sẽ đón tiếp một đợt không khí lạnh tăng cường làm tăng nguy cơ sương muối và băng giá tại các tỉnh vùng núi.Do đó người dân tại những nơi có nguy cơ cao cần có biện pháp phòng chống hiện tượng thời tiết cực đoan trên để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất, sinh hoạt.

-->Xem thêm...

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 áp dụng năm 2014

Tạp chí Time mới đây đã công bố những bức ảnh động vật ấn tượng và khiến nhiều người suy ngẫm nhất trong năm 2014.


Dự kiến ngày 20-12-2014 sẽ phát hành sách biểu thuế xnk song ngữ năm 2015 dùng để kê khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu


Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 1
Một "bé" lười đứng núp sau cánh cửa của 1 căn nhà nổi ở
vùng Lago do Janauari, gần thành phố Manaus, Brazil. Được biết, chủ ngôi nhà sau khi bắt được "bé" đã nuôi nó vài tuần rồi thả nó về với tự nhiên.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 2
Ngày 9/2, vườn thú Copenhagen, Đan Mạch xẻ thịt 1 chú hươu cao cổ cho sư tử ăn. Thậm chí để mọi người có cơ hội được chiêm ngưỡng cuộc giải phẫu thi thể hươu cao cổ, lãnh đạo vườn thú còn cho phép các phụ huynh đưa con em mình tới chứng kiến cảnh tượng lột da và cắt khúc Marius. Giải thích cho hành động của mình, vườn thú Copenhagen cho biết họ buộc lòng phải hạ sát Marius để ngăn chặn Marius giao phối với những anh em cùng huyết thống với nó. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc hơn nữa đó là thái độ thờ ơ trước sự sống của Marius. Vườn thú Copenhagen thậm chí còn cho rằng việc giết con hươu cao cổ là cách tốt nhất, thay vì suy nghĩ các phương án thay thế như tìm ngôi nhà mới cho Marius.Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 3
Chú mèo màu xanh xuất hiện tại thành phố biển Varna, Bulgaria ngày 5/12/2014.
Nhiều người dân tại thành phố này đã vô cùng sửng sốt khi thấy con mèo với bộ lông màu xanh lục xuất hiện trên các đường phố. Một số người nghĩ nó là đối tượng của hành vi đùa giỡn thô bạo, hoặc là một giống mèo mới, hoặc nó chào đời gần một nhà máy điện hạt nhân. Dường như số người tin rằng con mèo là mục tiêu của một trò đùa tàn nhẫn chiếm đa số. Một người đã lập nhóm trên mạng xã hội Facebook để kêu gọi những người khác đưa kẻ đã gây nên trò đùa với con mèo ra ánh sáng công lý.


Song giới truyền thông địa phương nhận định bộ lông xanh của con mèo là kết quả của việc nó ngủ trên đống sơn bột màu xanh trong một garage.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 4
Chú cá vàng được tiến hành phẫu thuật khối u trên đầu tại bệnh viện thú y Lort Smith ở thành phố Melbourne, Australia ngày 11/9.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 5
Khi đánh bắt ngoài khơi bờ biển tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sáng 2/8, một ngư dân đã bắt được con cá mập khổng lồ dài tới 4,8m và nặng 2 tấn. Sau đó, ông đã đem khoe với người dân ngoài chợ mà không biết đó là loài cá mập voi quý hiếm.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 6
Một chú voi đắm mình dưới hồ bơi trong nhà ở 1 vườn thú Leipzig, Đức vào ngày 5/8.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 7
Một chú ngựa Ả Rập có tên Nasar đứng nhìn bên trong cửa phòng khách ngày 10/2. Chủ nhà - bà Stephanie Arndt thường xuyên chăm sóc nó bên trong nhà kể từ sau khi cơn bão càn quét qua làng Holt, miền Bắc nước Đức hồi tháng 12/2013.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 8
Hình ảnh cá mập trắng tại vịnh Mossel, Nam Phi.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 9
Một chú ngựa được giải cứu sau khi mắc kẹt dưới hố sâu ở
Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ ngày 5/3.Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 10
Những chú gà sống sót sau trận núi lửa phun trào ở huyện Karo, tỉnh Sumatra, Indonesia ngày 12/1.Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 11
Một người dân nâng chú chó lên xe tải đi sơ tán khi núi lửa phun tro bụi xuống làng Pintu Besi, huyện Karo, tỉnh Sumatra, Indonesia hôm 5/2.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 12
Chú khỉ 8 tháng tuổi đang ngồi chờ đến lượt diễn xiếc tại công viên ở
Islamabad, Pakistan ngày 31/1.Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 13
Nhiều du khách đang nô đùa với những con gấu trúc tại công viênFasanerie, Wiesbaden, Đức ngày 21/6.Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 14
Người dân đang mang theo những chú lợn trở về nhà sau khi tránh bão tại
San Mateo, Rizal, Philippines ngày 15/9.Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 15
Một nhân viên sở thú đang động viện Mango, chú gấu 19 tuổi, trong quá trình chuẩn bị cho ca phẫu thuật của nó tại
Ramat Gan Safari, gần Tel Aviv, Israel ngày 7/5.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 16
Chú lừa khóc ròng mang theo bụi than khi đang bị nhốt trong chuồng ở khu vực mỏ than Choa Saidan Shah tại tỉnh Punjab, Pakistan ngày 5/5. Những con lừa tại đây có nhiệm vụ chở than qua những đường hầm hẹp sau khi than được khai thác, một con chở khoảng 20 chuyến/ngày với mỗi bao than nặng khoảng 20kg.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 17
Một con quạ đang ăn con mồi trên nóc nhà ở
Chancellery, Berlin, Đức vào ngày 6/5.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 18
Bác sĩ thú y tại Trung tâm thực hiện chương trình bảo tồn đười ươi đảo Sumatra, Indonesia phẫu thuật lấy đạn ra khỏi người chú đười ươi khổng lồ khi chú bị kẻ săn trộm bắn trúng tại huyện Sibolangit, bắc Sumatra ngày 16/4.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 19
Bà Maria Torero cùng con trai đã biến ngôi nhà của mình thành nơi chăm sóc 175 con mèo mắc chứng bạch cầu tại Lima, Peru, ngày 15/8.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 20
Một chú khỉ sợ hãi khi người huấn luyện tiến tới phía nó trong 1 sở thú ở Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 29/11.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 21
Kye, chú chó 3 tuổi giống Belgian German, đã bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ cùng đồng nghiệp vào ngày 24/8 vừa qua. Đám tang của Kye được diễn ra trang trọng với sự tham dự của hàng nghìn người và hàng chục chú chó nghiệp vụ thuộc sở cảnh sát thành phố Oklahoma (Mỹ). Sĩ quan cảnh sát Ryan Stark, đồng nghiệp của Kye trong lực lượng cảnh sát Oklahoma, đã không thể cầm được nước mắt khi đứng trước quan tài chú chó anh hùng.
(Tổng hợp theo Time)

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014chi tiết

Tạp chí Time mới đây đã công bố những bức ảnh động vật ấn tượng và khiến nhiều người suy ngẫm nhất trong năm 2014.


Dự kiến ngày 20-12-2014 sẽ phát hành sách biểu thuế xnk song ngữ năm 2015 dùng để kê khai thuế xuất khẩu, nhập khẩuNhững bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 1

Một “bé” lười đứng núp sau cánh cửa của 1 căn nhà nổi ở
vùng Lago do Janauari, gần thành phố Manaus, Brazil. Được biết, chủ ngôi nhà sau khi bắt được “bé” đã nuôi nó vài tuần rồi thả nó về với tự nhiên.Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 2

Ngày 9/2, vườn thú Copenhagen, Đan Mạch xẻ thịt 1 chú hươu cao cổ cho sư tử ăn. Thậm chí để mọi người có cơ hội được chiêm ngưỡng cuộc giải phẫu thi thể hươu cao cổ, lãnh đạo vườn thú còn cho phép các phụ huynh đưa con em mình tới chứng kiến cảnh tượng lột da và cắt khúc Marius. Giải thích cho hành động của mình, vườn thú Copenhagen cho biết họ buộc lòng phải hạ sát Marius để ngăn chặn Marius giao phối với những anh em cùng huyết thống với nó. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc hơn nữa đó là thái độ thờ ơ trước sự sống của Marius. Vườn thú Copenhagen thậm chí còn cho rằng việc giết con hươu cao cổ là cách tốt nhất, thay vì suy nghĩ các phương án thay thế như tìm ngôi nhà mới cho Marius.

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 3

Chú mèo màu xanh xuất hiện tại thành phố biển Varna, Bulgaria ngày 5/12/2014.
Nhiều người dân tại thành phố này đã vô cùng sửng sốt khi thấy con mèo với bộ lông màu xanh lục xuất hiện trên các đường phố. Một số người nghĩ nó là đối tượng của hành vi đùa giỡn thô bạo, hoặc là một giống mèo mới, hoặc nó chào đời gần một nhà máy điện hạt nhân. Dường như số người tin rằng con mèo là mục tiêu của một trò đùa tàn nhẫn chiếm đa số. Một người đã lập nhóm trên mạng xã hội Facebook để kêu gọi những người khác đưa kẻ đã gây nên trò đùa với con mèo ra ánh sáng công lý.


Song giới truyền thông địa phương nhận định bộ lông xanh của con mèo là kết quả của việc nó ngủ trên đống sơn bột màu xanh trong một garage.

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 4

Chú cá vàng được tiến hành phẫu thuật khối u trên đầu tại bệnh viện thú y Lort Smith ở thành phố Melbourne, Australia ngày 11/9.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 5
Khi đánh bắt ngoài khơi bờ biển tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sáng 2/8, một ngư dân đã bắt được con cá mập khổng lồ dài tới 4,8m và nặng 2 tấn. Sau đó, ông đã đem khoe với người dân ngoài chợ mà không biết đó là loài cá mập voi quý hiếm.

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 6

Một chú voi đắm mình dưới hồ bơi trong nhà ở 1 vườn thú Leipzig, Đức vào ngày 5/8.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 7

Một chú ngựa Ả Rập có tên Nasar đứng nhìn bên trong cửa phòng khách ngày 10/2. Chủ nhà – bà Stephanie Arndt thường xuyên chăm sóc nó bên trong nhà kể từ sau khi cơn bão càn quét qua làng Holt, miền Bắc nước Đức hồi tháng 12/2013.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 8

Hình ảnh cá mập trắng tại vịnh Mossel, Nam Phi.Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 9

Một chú ngựa được giải cứu sau khi mắc kẹt dưới hố sâu ở
Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ ngày 5/3.

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 10

Những chú gà sống sót sau trận núi lửa phun trào ở huyện Karo, tỉnh Sumatra, Indonesia ngày 12/1.

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 11

Một người dân nâng chú chó lên xe tải đi sơ tán khi núi lửa phun tro bụi xuống làng Pintu Besi, huyện Karo, tỉnh Sumatra, Indonesia hôm 5/2.Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 12

Chú khỉ 8 tháng tuổi đang ngồi chờ đến lượt diễn xiếc tại công viên ở
Islamabad, Pakistan ngày 31/1.

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 13

Nhiều du khách đang nô đùa với những con gấu trúc tại công viênFasanerie, Wiesbaden, Đức ngày 21/6.

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 14

Người dân đang mang theo những chú lợn trở về nhà sau khi tránh bão tại
San Mateo, Rizal, Philippines ngày 15/9.

Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 15

Một nhân viên sở thú đang động viện Mango, chú gấu 19 tuổi, trong quá trình chuẩn bị cho ca phẫu thuật của nó tại
Ramat Gan Safari, gần Tel Aviv, Israel ngày 7/5.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 16

Chú lừa khóc ròng mang theo bụi than khi đang bị nhốt trong chuồng ở khu vực mỏ than Choa Saidan Shah tại tỉnh Punjab, Pakistan ngày 5/5. Những con lừa tại đây có nhiệm vụ chở than qua những đường hầm hẹp sau khi than được khai thác, một con chở khoảng 20 chuyến/ngày với mỗi bao than nặng khoảng 20kg.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 17

Một con quạ đang ăn con mồi trên nóc nhà ở
Chancellery, Berlin, Đức vào ngày 6/5.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 18

Bác sĩ thú y tại Trung tâm thực hiện chương trình bảo tồn đười ươi đảo Sumatra, Indonesia phẫu thuật lấy đạn ra khỏi người chú đười ươi khổng lồ khi chú bị kẻ săn trộm bắn trúng tại huyện Sibolangit, bắc Sumatra ngày 16/4.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 19

Bà Maria Torero cùng con trai đã biến ngôi nhà của mình thành nơi chăm sóc 175 con mèo mắc chứng bạch cầu tại Lima, Peru, ngày 15/8.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 20

Một chú khỉ sợ hãi khi người huấn luyện tiến tới phía nó trong 1 sở thú ở Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 29/11.
Những bức ảnh về động vật khiến hàng triệu người xúc động trong năm 2014 21

Kye, chú chó 3 tuổi giống Belgian German, đã bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ cùng đồng nghiệp vào ngày 24/8 vừa qua. Đám tang của Kye được diễn ra trang trọng với sự tham dự của hàng nghìn người và hàng chục chú chó nghiệp vụ thuộc sở cảnh sát thành phố Oklahoma (Mỹ). Sĩ quan cảnh sát Ryan Stark, đồng nghiệp của Kye trong lực lượng cảnh sát Oklahoma, đã không thể cầm được nước mắt khi đứng trước quan tài chú chó anh hùng.
(Tổng hợp theo Time)


-->Xem thêm...

Bé 12 tuổi bị cột tay phơi nắng ngoài trụ đèn áp dụng năm 2014

Cho rằng em trai nghịch phá khiến công việc gặp trở ngại, một thợ hàn điện đã cột tay bé trai vào trụ đèn chiếu sáng nhiều giờ liền.


Dự kiến ngày 20-12-2014 sẽ phát hành sách biểu thuế xnk song ngữ năm 2015 dùng để kê khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Chiều 14/12, nhiều người đi ngang đường số 7, khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) phát hiện bé trai 12 tuổi bị cột hai tay dính lại với nhau trong tư thế ôm trụ đèn cao áp ngay góc trường Mầm non Sơn Ca 5A. Một thanh niên gần đó cho biết đã thấy bé bị cột giữa trời nắng từ hơn 14h.

Bé 12 tuổi bị cột tay phơi nắng ngoài trụ đèn 1

Trụ đèn cao áp nơi cậu bé bị cột tay nhiều giờ khiến cư dân khu đô thị 5A hiểu nhầm là bé bị làm nhục hoặc hành hạ nên báo công an.
"Tôi kêu anh bé tháo dây, nếu không một hồi bé xỉu nhưng người này nói chỉ đùa cho sợ vì đứa em này quá nghịch phá. Một lúc sau tài xế xe tải gần đó viết lên tờ giấy dòng chữ 'trộm tiền chơi hàng đá' rồi dựng cạnh cậu bé khiến mọi người hiểu nhầm", một hàng xóm nói.
Đến 16h, cậu bé mỏi chân ngồi bệch xuống đất, mặt nhăn nhó. Anh cậu là thợ hàn điện chạy ra trêu chọc rồi chạy vào làm tiếp đến gần 17h.
Nhiều người tập thể dục ngang qua tưởng bé trai bị làm nhục hay hành hạ nên báo công an. 15 phút sau 2 công an phường có mặt thì trò đùa kết thúc, anh cậu bé tháo dây chở em về nhà ở trung tâm TP Sóc Trăng.

Bé 12 tuổi bị cột tay phơi nắng ngoài trụ đènchi tiết

Cho rằng em trai nghịch phá khiến công việc gặp trở ngại, một thợ hàn điện đã cột tay bé trai vào trụ đèn chiếu sáng nhiều giờ liền.


Dự kiến ngày 20-12-2014 sẽ phát hành sách biểu thuế xnk song ngữ năm 2015 dùng để kê khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu


Chiều 14/12, nhiều người đi ngang đường số 7, khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) phát hiện bé trai 12 tuổi bị cột hai tay dính lại với nhau trong tư thế ôm trụ đèn cao áp ngay góc trường Mầm non Sơn Ca 5A. Một thanh niên gần đó cho biết đã thấy bé bị cột giữa trời nắng từ hơn 14h.
Bé 12 tuổi bị cột tay phơi nắng ngoài trụ đèn 1

Trụ đèn cao áp nơi cậu bé bị cột tay nhiều giờ khiến cư dân khu đô thị 5A hiểu nhầm là bé bị làm nhục hoặc hành hạ nên báo công an.
“Tôi kêu anh bé tháo dây, nếu không một hồi bé xỉu nhưng người này nói chỉ đùa cho sợ vì đứa em này quá nghịch phá. Một lúc sau tài xế xe tải gần đó viết lên tờ giấy dòng chữ ‘trộm tiền chơi hàng đá’ rồi dựng cạnh cậu bé khiến mọi người hiểu nhầm”, một hàng xóm nói.Đến 16h, cậu bé mỏi chân ngồi bệch xuống đất, mặt nhăn nhó. Anh cậu là thợ hàn điện chạy ra trêu chọc rồi chạy vào làm tiếp đến gần 17h.Nhiều người tập thể dục ngang qua tưởng bé trai bị làm nhục hay hành hạ nên báo công an. 15 phút sau 2 công an phường có mặt thì trò đùa kết thúc, anh cậu bé tháo dây chở em về nhà ở trung tâm TP Sóc Trăng.

-->Xem thêm...