bột rửa bát finish nhập khẩu chén, muối rửa bát chén alio somat nước, viên rửa bát rossy sun largo: tháng mười 2014

TÌM KIẾM

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Sách cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện tại sài gòn

Điện năng là một loại hàng hoá đặc thù, là động lực để phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Trong những năm qua ngành điện luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư thích đáng. Đồng thời để hoạt động điện lực vận hành theo đúng quy định pháp luật, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều Tiêu chuẩn Việt Nam về lắp đặt điện, về chống sét, về chảy cao áp…. và các văn bản pháp luật mới như: TT 31/2014/TT-BCT ngày 02-10-2014 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; TT 30/2014/TT-BCT ngày 02-10-2014 Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh; TT 28/2014/TT-BCT ngày 15-9-2014 Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, NĐ 14/2014/NĐ-CP ngày 26-02-2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện….


cam nang nghiep vu an toan dien


Giá bìa : 335,000đ


Để quý cơ quan doanh nghiệp ngành điện và các đơn vị liên quan có được những tài liệu mới nhất trong lĩnh vực điện. Nhà xuất bản Lao Động cho biên tập & phát hành cuốn sách:

“CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐIỆN”

Nội dung sách bao gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất. Tiêu chuẩn chống sét

Phần thứ hai. Tiêu chuẩn lắp đặt điện

Phần thứ ba. Tiêu chuẩn chảy cao áp

Phần thứ tư. Văn bản mới cập nhật tháng 10 năm 2014

Sách có độ dày 500 trang.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn


HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

LUẬT ĐẤT ĐAI

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ- bản đồ địa chính, thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước, giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng 1/7/2014

( VĂN BẢN MỚI NHẤT VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT)


Vừa qua ngày 15–5–2014, Chính phủ ban hành 05 Nghị định quan trọng hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 đó là:

* Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế các Nghị định sau: a) Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai; b) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; c) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; d) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; e) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

* Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; bãi bỏ nội dung về giá đất quy định tại khoản 6 điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.


luat dat dai


Giá bìa : 350,000đ


* Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực từ 1-7-2014 và thay thế Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 9-4-2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

* Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ 01-07-2014 và thay thế Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

* Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và có hiệu lực thi hành 01-7-2014 và thay thế Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

* Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT Ngày 19-5-2014 của Bộ Tài Nguyên và môi trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

* Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định về hồ sơ địa chính

* Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT Ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về bản đồ địa chính

* Thông tư số 76/2014/TT-BTC Ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

* Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều cảu Nghị định 46/2014/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

* Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

* Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất…

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, các quy định mới nhất hướng dẫn chi tiết luật đất đai năm 2013 Ban biên soạn Nhà xuất bản Hồng Đức biên tập cuốn sách;

HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

LUẬT ĐẤT ĐAI

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ- bản đồ địa chính, thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước, giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng 1/7/2014


Nội dung sách bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất: Toàn văn Luật đất đai luật số 45/2013/QH13 áp dụng 1-7-2014

Phần thư hai: Các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014

Phần thư ba: Quy định mới nhất về chính sách quản lý và phát triển nhà ở (nhà ở chính sách và nhà ở xã hội mẫu hợp đồng mua bán nhà ở, thế chấp)nguồn: Sách cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện

Điện năng là một loại hàng hoá đặc thù, là động lực để phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Trong những năm qua ngành điện luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư thích đáng. Đồng thời để hoạt động điện lực vận hành theo đúng quy định pháp luật, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, n...
-->Xem thêm...

sách QUY CHẾ CHO VAY NGÂN HÀNG 2014 giao hàng tận nơi

Để hoàn thiện các thể chế về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay, vừa qua NHNN & Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như: NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2014/NĐ-CP NGÀY 17-07-2014 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp Lệnh ngoại hối. THÔNG TƯ SỐ 89/2014/TT-BTC NGÀY 07-7-2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/VBHN-NHNN NGÀY 22-05-2014 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng

Giá bìa : 325,000đ

đối với khách hàng. THÔNG TƯ SỐ 47/2014/TT-BTC NGÀY 22-4-2014 về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. QUYẾT ĐỊNH SỐ 872/QĐ-TTg NGÀY 06-06-2014 Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. Để cập nhật đầy đủ các quy định, nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng, NXB TÀI CHÍNH cho biên tập và phát hành cuốn sách: “QUY CHẾ CHO VAY TRONG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP, KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – QUY ĐỊNH M ỚI VỀ LÃI SUẤT VAY V À CHO VAY”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
PHẦN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI, GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI
PHẦN THỨ HAI. QUY ĐỊNH MỚI VỀ LÃI SUẤT CHO VAY, LÃI SUẤT TIỀN GỬI
PHẦN THỨ BA. QUY ĐỊNH VỀ MỞ TÀI KHOẢN, XÁC ĐỊNH, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO, THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
PHẦN THỨ TƯ. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHO VAY VỐN, BẢO LÃNH CHO VAY
PHẦN THỨ NĂM. QUY ĐỊNH CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN TCTD, BẢO HIỂM TIỀN GỬI
PHẦN THỨ SÁU. THANH TRA, GIÁM SÁT NGÀNH NGÂN HÀNG

Để hoàn thiện các thể chế về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay, vừa qua NHNN & Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như:

NĐ 01/2014/NĐ-CP ngày 03-01-2014 Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Tổ chức tín dụng Việt Nam,

NĐ 222/2013/NĐ-CP ngày 31-12-2013 Về thanh toán bằng tiền mặt, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại NHNN VN,

TT 36/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ..

Để quý cơ quan doanh nghiệp & ngân hàng trong và ngoài nước có được tài liệu nói trên NXB TÀI CHÍNH cho biên tập và phát hành cuốn sách:

“QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2014”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Giá bìa : 325,000đ

Phần thứ nhất. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Phần thứ hai. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Phần thứ ba. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC, CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN TCTD, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Phần thứ tư. QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỞ TÀI KHOẢN, XÁC ĐỊNH, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO, THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Phần thứ năm. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NGOẠI HỐI, GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI, GIAO DỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Phần thứ sáu. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHO VAY, LÃI SUẤT VAY, TRẢ NỢ

Phần thứ bảy. QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRÁI PHIẾU, TIỀN GỬI, LÃI SUẤT TIỀN GỬI, CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI

Phụ lục. Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngân hàng nhà nước Việt Nam


QUY CHẾ CHO VAY NGÂN HÀNG 2014Để hoàn thiện các thể chế về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay, vừa qua NHNN & Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như: NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2014/NĐ-CP NGÀY 17-07-2014 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp Lệnh ngoại hối. THÔNG TƯ SỐ 89/2014/TT-BTC NGÀY 07-7-2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/VBHN-NHNN NGÀY 22-05-2014 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng


Giá bìa : 325,000đ


đối với khách hàng. THÔNG TƯ SỐ 47/2014/TT-BTC NGÀY 22-4-2014 về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. QUYẾT ĐỊNH SỐ 872/QĐ-TTg NGÀY 06-06-2014 Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. Để cập nhật đầy đủ các quy định, nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng, NXB TÀI CHÍNH cho biên tập và phát hành cuốn sách: “QUY CHẾ CHO VAY TRONG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP, KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – QUY ĐỊNH M ỚI VỀ LÃI SUẤT VAY V À CHO VAY”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
PHẦN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI, GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI
PHẦN THỨ HAI. QUY ĐỊNH MỚI VỀ LÃI SUẤT CHO VAY, LÃI SUẤT TIỀN GỬI
PHẦN THỨ BA. QUY ĐỊNH VỀ MỞ TÀI KHOẢN, XÁC ĐỊNH, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO, THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
PHẦN THỨ TƯ. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHO VAY VỐN, BẢO LÃNH CHO VAY
PHẦN THỨ NĂM. QUY ĐỊNH CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN TCTD, BẢO HIỂM TIỀN GỬI
PHẦN THỨ SÁU. THANH TRA, GIÁM SÁT NGÀNH NGÂN HÀNG


Để hoàn thiện các thể chế về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay, vừa qua NHNN & Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như:

NĐ 01/2014/NĐ-CP ngày 03-01-2014 Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Tổ chức tín dụng Việt Nam,

NĐ 222/2013/NĐ-CP ngày 31-12-2013 Về thanh toán bằng tiền mặt, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại NHNN VN,

TT 36/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ..

Để quý cơ quan doanh nghiệp & ngân hàng trong và ngoài nước có được tài liệu nói trên NXB TÀI CHÍNH cho biên tập và phát hành cuốn sách:

“QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2014”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Giá bìa : 325,000đPhần thứ nhất. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Phần thứ hai. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Phần thứ ba. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC, CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN TCTD, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Phần thứ tư. QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỞ TÀI KHOẢN, XÁC ĐỊNH, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO, THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Phần thứ năm. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NGOẠI HỐI, GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI, GIAO DỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Phần thứ sáu. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHO VAY, LÃI SUẤT VAY, TRẢ NỢ

Phần thứ bảy. QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRÁI PHIẾU, TIỀN GỬI, LÃI SUẤT TIỀN GỬI, CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI

Phụ lục. Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngân hàng nhà nước Việt Nam
-->Xem thêm...

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

HƯỚNG DẪN THỰC THI LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM MỚI NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại sài gòn

Nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp tìm hiểu về pháp luật trong kinh doanh, nhất là tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị bộ tư liệu:


Hướng dẫn thực thi LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


VÀ CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT MỚI NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.


Nội dung cuốn sách gồm những phần quan trọng sau:


luat xu ly vi pham hanh chinh


Giá bìa : 350,000đ


Phần 1. Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thực thi mới nhất


Phần 2. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội


Phần 3. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở


Phần 4. Các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, nhà hàng khách sạn, phòng cháy chữa cháy cần biết


Phần 5. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thống kê


Phần 6. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa


Phần 7. Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, kế toán, hóa đơn, định giá giá hàng hóa, phí, lệ phí


Phần 8. Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh


Phần 9. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng điện


Phần 10. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, xuất nhập khẩu hàng hóa và lĩnh vực công nghệ cao


Vừa qua, để đổi mới công tác lập kế hoạch đầu tư vào các chương trình, dự án quốc gia bằng nguồn vốn ngân sách; ngày 05/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020). Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho việc cân đối, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước; thể chế hóa quyết định, chủ trương đầu tư…; lập kế hoạch đấu thầu, mua sắm hàng hóa, tài sản bằng nguồn vốn ngân sách;…Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật như Luật đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015); Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05-08-2014 của Bộ giao thông vận tải về việc hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương…


huong dan lap dau thau


Giá bìa : 335,000đ


Để giúp các bộ, ngành, địa phương cập nhật kịp thời và triển khai đúng quy định của Chính phủ về lập kế hoạch đấu thầu, đầu tư công; quản lý và sử dụng các nguồn vốn nhà nước thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động trong cơ quan, tổ chức Nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆU QUẢ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015);

Phần thứ hai. Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) (theo Chỉ thị số 23/CT-TTg);

Phần thứ ba. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chiến lược nợ công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước;

Phần thứ tư.Quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, vốn ưu đãi thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công;

Phần thứ năm. Luật đấu thầu và những quy định mới nhất về mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Công tác đấu thầu, đầu tư, mua sắm phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước;

Phần thứ bảy. Phương thức đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốnnguồn: HƯỚNG DẪN THỰC THI LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM MỚI NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp tìm hiểu về pháp luật trong kinh doanh, nhất là tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị bộ tư liệu:
Hướng dẫn thực thi LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VÀ CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT MỚI NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
Nội ...
-->Xem thêm...

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

sách tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp giao hàng tận nơi

tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015

chuyên dùng cho doanh nghiệp

Nội dung chi tiết cuốn sách tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp gồm:
MỤC LỤC
PHẦN I. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG.
A. KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU CỦA ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG:
I. KHÁI NIỆM VỀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG:
II. XÁC ĐỊNH NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:
III. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀM PHÁN, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG:
B. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG ;
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG
III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ, HỢP ĐỒNG DÂN sự
IV- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
NHỮNG ĐIỂM CHUNG CẦN QUAN TÂM KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
PHẦN II. TUYỂN TẬP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC ;
PHỰ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG UỶ THÁC XUẤT KHẨU
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔl NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRị QUYềN Sử DụNG ĐấT
HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LÝ
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH
HỢP ĐỒNG NGHIÊN cứu THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI
HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIềN VớI ĐấT
HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
HỢP ĐỒNG HỦY Bỏ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
HỢP ĐỒNG GỞI HÀNG VÀO KHO BÃI
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
HỢP ĐỒNG DỊCH vụ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
HỢP ĐỒNG DỊCH vụ PHÁP LÝ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO BẤT ĐỘNG SẢN
HỢP ĐỒNG THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN sử DỤNG NHÃN HIỆU
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU
HỢP ĐỒNG KINH TẾ CHUYỂN NHƯỢNG THƯƠNG HIỆU
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG
HỢP ĐỒNG MUA BÁN MAU HỢP ĐỒNG
BÁN HÀNG (TIÊU DÙNG) VÀO SIÊU TH|
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở
MẪU HỢP ĐỒNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ (TIỂNG ANH) MẪU HỢP ĐỒNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ (TIẾNG VIỆT) HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG NHÂN
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI
HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ KIOT
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN sử DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIềN VớI ĐấT
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN sử DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SảN GắN LIềN VớI ĐấT
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN
MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH)
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN (Tư LIỆU SẢN XUẤT)
HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN
HỢP ĐỒNG HỦY Bỏ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ
HỢP ĐỒNG THUÊ VẬN CHUYỂN
MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG ANH). MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG TRONG NƯỚC
MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG VIỆT) MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG ANH) HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ
MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
MẪU HỢP ĐỒNG MỘT số CÔNG VIỆC Tư VẤN XÂY DỰNG
MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG NHÀ Ở Tư NHÂN
MẪU HỢP ĐỒNG THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HỢP ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MẪU HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ TRONG XÂY DỰNG
MẪU HỢP ĐỒNG MUA THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ NƯỚC NGOÀI
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ THỰC HIỆN BẢN VẼ HOÀN CÔNG
MẪU HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ DỰ TOÁN XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN
MẪU HỢP ĐỒNG GIAO THẦU
MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
HỢP ĐỒNG BOT VÀ HỢP ĐỒNG BTO
MẪU HỢP ĐỒNG THAM QUAN DU LỊCH
MẪU HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC THỂ DỤC, THỂ THAO
MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH vụ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ LẮP ĐặT THIếT Bị CHO PHÒNG MạNG
MẪU HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ THIẾT BỊ TIN HỌC
MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA ô TÔ (TÀU THỦY, MÁY)
MẪU HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ HÀNG HÓA
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN
MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ – XÂY DỰNG WEBSITE
MẪU HỢP ĐỒNG NGHIÊN cứu THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI
MẪU HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT
MẪU HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
MẪU HỢP ĐÒNG MAY ĐO ĐỒNG PHỤC
MẪU HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN ĐÀO TẠO
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ÁP DỤNG CHO cơ SỞ SẢN XUẤT KiNH DOANH)
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NỘI BỘ HỢP TÁC XÃ
MẪU HỢP ĐỒNG VAY VỐN TRUNG, DÀI HẠN
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN KIÊM BẢO ĐẢM TIỀN VAY
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI Tổ CHỨC VAY MUA XE ÔTÔ MỚI)
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TỪNG LẦN
MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHO VAY LẠI VỐN
MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ VỐN VAY TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
MẪU HỢP ĐỒNG MẪU TIỀN GỬI
MẪU HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG có BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
MẪU HỢP ĐỒNG MUA LẠI GIẤY TỜ có GIÁ
MẪU HỢP ĐỒNG CẦM cố TÀI SẢN
MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, CẦM cố VỚI NGÂN HÀNG
MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN (CÁ NHÂN VỚI CÁ NHÂN)
MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
MẪU HỢP ĐỒNG TUYỀN LAO ĐỘNG
MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LÀM VIỆC TRONG CÁC TRANG TRẠI)
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA Tư VẤN
MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN
MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM YTẾ
MẪU HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ
HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
HỢP ĐỒNG HỦY Bỏ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
MẪU HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC BIỂU DIỄN
MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH vụ BẢO VỆ
MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ sử DỤNG DỊCH vụ CHUYỂN PHÁT NHANH MỤC LỤC

trân trọng giới thiệu cuốn sách tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp tới bạn đọc


tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp

tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015


chuyên dùng cho doanh nghiệp

Nội dung chi tiết cuốn sách tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp gồm:
MỤC LỤC
PHẦN I. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG.
A. KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU CỦA ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG:
I. KHÁI NIỆM VỀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG:
II. XÁC ĐỊNH NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:
III. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀM PHÁN, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG:
B. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG ;
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG
III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ, HỢP ĐỒNG DÂN sự
IV- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
NHỮNG ĐIỂM CHUNG CẦN QUAN TÂM KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
PHẦN II. TUYỂN TẬP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC ;
PHỰ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG UỶ THÁC XUẤT KHẨU
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔl NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRị QUYềN Sử DụNG ĐấT
HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LÝ
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH
HỢP ĐỒNG NGHIÊN cứu THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI
HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIềN VớI ĐấT
HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
HỢP ĐỒNG HỦY Bỏ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
HỢP ĐỒNG GỞI HÀNG VÀO KHO BÃI
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
HỢP ĐỒNG DỊCH vụ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
HỢP ĐỒNG DỊCH vụ PHÁP LÝ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO BẤT ĐỘNG SẢN
HỢP ĐỒNG THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN sử DỤNG NHÃN HIỆU
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU
HỢP ĐỒNG KINH TẾ CHUYỂN NHƯỢNG THƯƠNG HIỆU
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG
HỢP ĐỒNG MUA BÁN MAU HỢP ĐỒNG
BÁN HÀNG (TIÊU DÙNG) VÀO SIÊU TH|
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở
MẪU HỢP ĐỒNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ (TIỂNG ANH) MẪU HỢP ĐỒNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ (TIẾNG VIỆT) HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG NHÂN
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI
HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ KIOT
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN sử DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIềN VớI ĐấT
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN sử DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SảN GắN LIềN VớI ĐấT
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệpHỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN
MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH)
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN (Tư LIỆU SẢN XUẤT)
HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN
HỢP ĐỒNG HỦY Bỏ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ
HỢP ĐỒNG THUÊ VẬN CHUYỂN
MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG ANH). MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG TRONG NƯỚC
MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG VIỆT) MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG ANH) HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ
MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
MẪU HỢP ĐỒNG MỘT số CÔNG VIỆC Tư VẤN XÂY DỰNG
MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG NHÀ Ở Tư NHÂN
MẪU HỢP ĐỒNG THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HỢP ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MẪU HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ TRONG XÂY DỰNG
MẪU HỢP ĐỒNG MUA THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ NƯỚC NGOÀI
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ THỰC HIỆN BẢN VẼ HOÀN CÔNG
MẪU HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ DỰ TOÁN XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN
MẪU HỢP ĐỒNG GIAO THẦU
MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
HỢP ĐỒNG BOT VÀ HỢP ĐỒNG BTO
MẪU HỢP ĐỒNG THAM QUAN DU LỊCH
MẪU HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC THỂ DỤC, THỂ THAO
MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH vụ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ LẮP ĐặT THIếT Bị CHO PHÒNG MạNG
MẪU HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ THIẾT BỊ TIN HỌC
MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA ô TÔ (TÀU THỦY, MÁY)
MẪU HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ HÀNG HÓA
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN
MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - XÂY DỰNG WEBSITE
MẪU HỢP ĐỒNG NGHIÊN cứu THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI
MẪU HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT
MẪU HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
MẪU HỢP ĐÒNG MAY ĐO ĐỒNG PHỤC
MẪU HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN ĐÀO TẠO
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ÁP DỤNG CHO cơ SỞ SẢN XUẤT KiNH DOANH)
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NỘI BỘ HỢP TÁC XÃ
MẪU HỢP ĐỒNG VAY VỐN TRUNG, DÀI HẠN
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN KIÊM BẢO ĐẢM TIỀN VAY
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI Tổ CHỨC VAY MUA XE ÔTÔ MỚI)
MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TỪNG LẦN
MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHO VAY LẠI VỐN
MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ VỐN VAY TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
MẪU HỢP ĐỒNG MẪU TIỀN GỬI
MẪU HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG có BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
MẪU HỢP ĐỒNG MUA LẠI GIẤY TỜ có GIÁ
MẪU HỢP ĐỒNG CẦM cố TÀI SẢN
MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, CẦM cố VỚI NGÂN HÀNG
MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN (CÁ NHÂN VỚI CÁ NHÂN)
MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
MẪU HỢP ĐỒNG TUYỀN LAO ĐỘNG
MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LÀM VIỆC TRONG CÁC TRANG TRẠI)
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN (TIẾNG ANH)
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN (TIẾNG VIỆT)
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA Tư VẤN
MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN
MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM YTẾ
MẪU HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ
HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
HỢP ĐỒNG HỦY Bỏ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
MẪU HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC BIỂU DIỄN
MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH vụ BẢO VỆ
MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ sử DỤNG DỊCH vụ CHUYỂN PHÁT NHANH MỤC LỤC

trân trọng giới thiệu cuốn sách tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp tới bạn đọc
-->Xem thêm...

CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG tại Hà Nội

Trên cơ sở những tiến bộ của các lĩnh vực khoa học về y học cơ sở như di truyền, sinh học, sinh học phân tử, sinh lý bệnh học, hoá sinh học… nhiều bệnh lý được hiểu rõ hơn, nhiều bệnh lý mới được phát hiện. Việc ứng dụng các tiến bộ của các chuyên ngành này vào y học thực hành như ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật điều trị đã đem lại sự phát triển mạnh mẽ cho y học.


cac xet nghiem thuong quy


Giá bìa : 550,000đ


Để đáp ứng nhu cầu tra cứu tài liệu hoá sinh lâm sàng góp phần nâng cao chất lượng sử dụng xét nghiệm, nhận định và biện luận được kết quả xét nghiệm sinh hóa phục vụ cho việc chẩn đoán và theo dõi điều trị người bệnh chúng tôi biên soạn cuốn sách “Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng”.

Không có ý định khảo cứu tường tận tất cả các vấn đề, mục đích cơ bản của cuốn sách này nhằm cung cấp cho các thầy thuốc lâm sàng một công cụ làm việc hữu ích bằng cách nhắc lại ngắn gọn một số khái niệm sinh lý, cách lấy bệnh phẩm xét nghiệm, giá trị bình thường, nguyên nhân chính gây rối loạn kết quả xét nghiệm lâm sàng và lợi ích lâm sàng của xét nghiệm trong thực hành y học hàng ngày.

Trên cơ sở của y học bằng chứng (Evidence Based Medicine), chúng tôi đã cố gắng cập nhật những thông tin mới, có giá trị thực tế cao nhất có thể để giúp các thầy thuốc lâm sàng bổ xung các kiến thức cập nhật trong lĩnh vực hóa sinh lâm sàng. Việc làm của chúng tôi luôn trung thành với phương trâm của chúng tôi trong việc phổ biến thông tin y học:

“Hiểu tốt hơn để chỉ định xét nghiệm tốt hơn.

Chỉ định xét nghiệm đúng hơn để chữa bệnh giỏi hơn”

Cuốn sách được xây dựng với cấu trúc các từ khóa xét nghiệm theo trình tự ABC tiếng Việt để giúp bạn đọc dễ tra cứu. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho các bác sỹ, sinh viên y khoa và các bạn đọc nhiều điều bổ ích cho công việc điều trị hàng ngày của mình.

Mặc dù được biên tập công phu với sự góp sức của nhiều chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực hoá sinh lâm sàng, huyết học và các thầy thuốc lâm sàng có kinh nghiệm, cuốn sách vẫn có thể còn những điểm hạn chế và thiếu sót, các tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Thay mặt các tác giả,

PGS. TS. NGUYỄN ĐẠT ANH

Trưởng Bộ môn Hồi sức Cấp cứu – Trường Đại học Y Hà Nội

Trưởng khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai


“ Cẩm nang sử dụng Thuốc” là một trong những công cụ hữu ích giúp các bác sĩ thực hành kê toa hợp lý, an toàn và hiệu quả. Sách cũng sẽ hỗ trợ cho các dược sĩ trong tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc tại cơ sở điều trị hay cơ sở bán lẻ. Sách được cập nhật thông tin mới nhất về tất cả các loại Thuốc đang được phép lưu hành hiện nay tại Việt Nam. Các thông tin về dược phẩm ngắn gọn nhưng cần thiết được sắp xếp theo nhóm dược lý. Ngoài mục lục phân loại theo tác dụng dược lý, sách còn có các mục lục tham khảo chéo khác nhờ đó có thể tra cứu các thông tin dược phẩm theo tên biệt dược, tên hoạt chất hoặc theo chỉ định.


mims cam nang su dung thuoc


Giá bìa : 300,000đ


Sau nhiều năm đồng hành cùng giới chuyên môn y tế, MIMS Việt Nam giờ đây đã được xem như là một trong những tài liệu thông tin y dược bổ ích. Sách luôn được phát triển, kiểm chứng và cập nhật những thông tin mới. Có thể nói hệ thống tài liệu

này đã, đang và sẽ là người bạn tin cậy của giới chuyên môn y tế Việt nam.

“ Cẩm nang sử dụng thuốc” – MIMS Vietnam phát hành 4 tháng/kỳ

MIMS Vietnam dành cho Bác sĩ, dược sĩ, cán bộ y tế và nhân viên nhà thuốc.

Nội dung:

- Mục lục phân loại dược lý của MIMS

- Mục lục sử dụng thuốc an toàn trong thai kỳ

- Sản phẩm mới

- Biệt được mới

- Phần thông tin sản phẩm.

- … cùng nhiều nội dung bổ ích khác.

Sách nhập khẩu, bìa mềm, 550 trang và một số trang chuyên biệt.nguồn: CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Trên cơ sở những tiến bộ của các lĩnh vực khoa học về y học cơ sở như di truyền, sinh học, sinh học phân tử, sinh lý bệnh học, hoá sinh học… nhiều bệnh lý được hiểu rõ hơn, nhiều bệnh lý mới được phát hiện. Việc ứng dụng các tiến bộ của các chuyên ngành này vào y học thực hành như ứng dụng ...
-->Xem thêm...

sách LUAT BAO VE MOI TRUONG 2014 miễn phí vận chuyển

Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: QĐ số 08/NQ-CP ngày 23-01-2014 Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; QĐ số 18/2014/QĐ-TTg ngày 3-3-2014 sửa đổi về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; TT số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22-01-2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; QĐ

Giá bìa : 325,000đ

số 166/QĐ-TTg ngày 21-01-2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; TT số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27-12-2013 Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; TTLT số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30-12-2013 Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; NĐ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…
Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về môi trường kịp thời nắm bắt những thông tin pháp luật trên, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách: “LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH ”.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Luật Bảo vệ môi trường và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Phần II. Luật Thuế bảo vệ môi trường, chế độ quản lý, sử dụng kinh phí và phí, lệ phí môi trường;

Phần IV. Tiêu chí xác định mức độ gây thiệt hại môi trường, biện pháp xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;
Phần V. Hoạt động quan trắc tác động đến môi trường và đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ; Phần VI. Nguyên tắc vận chuyển hàng hóa là chất độc hại, lây nhiễm;
Phần VII. Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường;
Phần VIII. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu đô thị, kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Phần IX. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Để hoàn thiện các thể chế về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay, vừa qua NHNN & Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như: NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2014/NĐ-CP NGÀY 17-07-2014 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp Lệnh ngoại hối. THÔNG TƯ SỐ 89/2014/TT-BTC NGÀY 07-7-2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/VBHN-NHNN NGÀY 22-05-2014 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng

Giá bìa : 325,000đ

đối với khách hàng. THÔNG TƯ SỐ 47/2014/TT-BTC NGÀY 22-4-2014 về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. QUYẾT ĐỊNH SỐ 872/QĐ-TTg NGÀY 06-06-2014 Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. Để cập nhật đầy đủ các quy định, nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng, NXB TÀI CHÍNH cho biên tập và phát hành cuốn sách: “QUY CHẾ CHO VAY TRONG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP, KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – QUY ĐỊNH M ỚI VỀ LÃI SUẤT VAY V À CHO VAY”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
PHẦN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI, GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI
PHẦN THỨ HAI. QUY ĐỊNH MỚI VỀ LÃI SUẤT CHO VAY, LÃI SUẤT TIỀN GỬI
PHẦN THỨ BA. QUY ĐỊNH VỀ MỞ TÀI KHOẢN, XÁC ĐỊNH, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO, THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
PHẦN THỨ TƯ. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHO VAY VỐN, BẢO LÃNH CHO VAY
PHẦN THỨ NĂM. QUY ĐỊNH CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN TCTD, BẢO HIỂM TIỀN GỬI
PHẦN THỨ SÁU. THANH TRA, GIÁM SÁT NGÀNH NGÂN HÀNG


LUAT BAO VE MOI TRUONG 2014Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: QĐ số 08/NQ-CP ngày 23-01-2014 Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; QĐ số 18/2014/QĐ-TTg ngày 3-3-2014 sửa đổi về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; TT số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22-01-2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; QĐ
Giá bìa : 325,000đ


số 166/QĐ-TTg ngày 21-01-2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; TT số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27-12-2013 Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; TTLT số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30-12-2013 Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; NĐ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…
Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về môi trường kịp thời nắm bắt những thông tin pháp luật trên, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách: “LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH ”.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Luật Bảo vệ môi trường và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Phần II. Luật Thuế bảo vệ môi trường, chế độ quản lý, sử dụng kinh phí và phí, lệ phí môi trường;

Phần IV. Tiêu chí xác định mức độ gây thiệt hại môi trường, biện pháp xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;
Phần V. Hoạt động quan trắc tác động đến môi trường và đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ; Phần VI. Nguyên tắc vận chuyển hàng hóa là chất độc hại, lây nhiễm;
Phần VII. Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường;
Phần VIII. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu đô thị, kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Phần IX. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường


Để hoàn thiện các thể chế về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay, vừa qua NHNN & Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như: NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2014/NĐ-CP NGÀY 17-07-2014 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp Lệnh ngoại hối. THÔNG TƯ SỐ 89/2014/TT-BTC NGÀY 07-7-2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/VBHN-NHNN NGÀY 22-05-2014 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng


Giá bìa : 325,000đđối với khách hàng. THÔNG TƯ SỐ 47/2014/TT-BTC NGÀY 22-4-2014 về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. QUYẾT ĐỊNH SỐ 872/QĐ-TTg NGÀY 06-06-2014 Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. Để cập nhật đầy đủ các quy định, nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng, NXB TÀI CHÍNH cho biên tập và phát hành cuốn sách: “QUY CHẾ CHO VAY TRONG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP, KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - QUY ĐỊNH M ỚI VỀ LÃI SUẤT VAY V À CHO VAY”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
PHẦN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI, GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI
PHẦN THỨ HAI. QUY ĐỊNH MỚI VỀ LÃI SUẤT CHO VAY, LÃI SUẤT TIỀN GỬI
PHẦN THỨ BA. QUY ĐỊNH VỀ MỞ TÀI KHOẢN, XÁC ĐỊNH, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO, THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
PHẦN THỨ TƯ. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHO VAY VỐN, BẢO LÃNH CHO VAY
PHẦN THỨ NĂM. QUY ĐỊNH CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN TCTD, BẢO HIỂM TIỀN GỬI
PHẦN THỨ SÁU. THANH TRA, GIÁM SÁT NGÀNH NGÂN HÀNG
-->Xem thêm...

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

SÁCH TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH tại hà nội sài gòn

Thực hành kê đơn tốt, thực hành dược tốt và thực hành chăm sóc người bệnh tốt là các khâu nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn cho người bệnh. Khi điều trị cho người mắc đồng thời nhiều bệnh thì không thể tránh khỏi phải dùng đồng thời nhiều thuốc.Nhưng sử dụng đồng thời nhiều thuốc cùng lúc có thể gây ra một trạng thái bệnh lý do tương tác thuốc- thuốc, Mặt khác cần thận trọng khi sử dụng thuốc trên một số bệnh nhân đặc biệt như suy gan, suy thận, suy mạch vành, người cao tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú… Làm thế nào để vừa đạt hiệu quả điều trị, nhưng tránh được tương tác bất lợi để đảm bảo an toàn cho người bệnh, có nghĩa là đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Yêu cầu này đòi hỏi các nhà chuyên môn về y tế cẩn trọng trong tất cả các khâu sử dụng thuốc cho người bệnh: Trước hết bác sĩ kê đơn phải đảm bảo đơn không có nguy cơ đã biết, tiếp theo là dược sỹ có trách nhiệm phát hiện các tương tác thuốc nguy hiểm khi đọc đơn thuốc, cuối cùng là phải điều dưỡng và nhận biết các dấu hiệu lâm sàng của một hay nhiều tác dụng nguy hại của người bệnh khi dùng thuốc và đảm bảo đưa thuốc vào dịch tiêm truyền, pha nhiều thuốc trong cùng một bơm kim tiêm những hoạt chất tương hợp về phương diện lý hóa. Như vậy bác sỹ, dược sỹ điều dưỡng phải có thêm thông tin về tương tác thuốc và chú ý chỉ định. Bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng không phải lúc nào cũng có thể nhớ hết được tất cả thông tin về tương tác thuốc và các chú ý khi chỉ định. Do đó cần có một cuốn sách để tra cứu, giúp tránh những sai sót do thiếu thận trọng ít nhiều có thể gây ra nguy hiểm, hoặc giúp chúng ta kiểm tra lại khi có nghi ngờ trong điều trị.


tuong tac thuoc va chu y khi su dung


Giá bìa : 550,000đ


Tương tác thuốc và chú ý chỉ định là cuốn sách giúp bác sĩ thực hành kê đơn tốt, dược sỹ thực hành dược tốt và điều dưỡng thực hành dùng thuốc đúng cách, theo dõi phát hiện biểu hiện bất thường của người bệnh khi dùng thuốc. đặc biệt trong trường hợp bắt buộc cần kết hợp thuốc cho người bệnh thì bác sĩ có thể tiên đoán và chuẩn bị xử trí khi có tương tác bất lợi xẩy ra. Khi nghiên cứu về tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng có thể đánh giá được nguy cơ đối với người bệnh tùy trường hợp cụ thể, nhằm thực hiện hợp lý, an toàn cho người bệnh.

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định là cuốn sách để tra cứu nhanh, thuận lợi trong thực hành, đồng thời là cơ sở dữ liệu cho phần mềm kèm theo, dó đó cấu trúc cuốn sách có một số đặc điểm khác so với một cuốn sách thông thường

Phần mềm dùng trên hệ điều hành windows cho phép tìm và phát hiện những tương tác thuốc và chú ý chỉ định của tất cả các thuốc ghi trong sách, không phụ thuộc và chú ý khi chỉ định của tất cả các thuốc ghi trong sách, không phụ thuộc vào phân loại thuốc tra cứu nằm trong bao nhiêu họ, trong khi cuốn sách in chỉ cho phép tìm hiểu các thuốc có trong 2 họ của cuốn sách

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Hướng dẫn sử dụng sách và phần mềm

Tra cứu thông tin

Tra sách tìm thông tin

Tra trên phần mềm tìm thông tin

Mức độ tương tác và chú ý khi chỉ định

Mức độ chú ý khi chỉ định

Mức độ tương tác thuốc

Đánh giá nguy cơ tương tác thuốc

Phần 1:

Tương tác thuốc – thuốc

Tương tác tá dược động học

Tương tác tá dược lực học

Tương tác thuốc – thức ăn

Ảnh hưởng của thức ăn tới động học, tác dụng và độc tính của thuốc

Ảnh hưởng của thức ăn tới động học, tác dụng và độc tính của thuốc

Tương tác thuốc – trạng thái bệnh lý

Phần 2:

Nội dung tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định

Phần tra cứu

Mục lục tra cứu các nhóm thuốc

Mục lục tra cứu tên thuốc và biệt dược

Tài liệu tham khảo


Trên cơ sở những tiến bộ của các lĩnh vực khoa học về y học cơ sở như di truyền, sinh học, sinh học phân tử, sinh lý bệnh học, hoá sinh học… nhiều bệnh lý được hiểu rõ hơn, nhiều bệnh lý mới được phát hiện. Việc ứng dụng các tiến bộ của các chuyên ngành này vào y học thực hành như ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật điều trị đã đem lại sự phát triển mạnh mẽ cho y học.


cac xet nghiem thuong quy


Giá bìa : 550,000đ


Để đáp ứng nhu cầu tra cứu tài liệu hoá sinh lâm sàng góp phần nâng cao chất lượng sử dụng xét nghiệm, nhận định và biện luận được kết quả xét nghiệm sinh hóa phục vụ cho việc chẩn đoán và theo dõi điều trị người bệnh chúng tôi biên soạn cuốn sách “Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng”.

Không có ý định khảo cứu tường tận tất cả các vấn đề, mục đích cơ bản của cuốn sách này nhằm cung cấp cho các thầy thuốc lâm sàng một công cụ làm việc hữu ích bằng cách nhắc lại ngắn gọn một số khái niệm sinh lý, cách lấy bệnh phẩm xét nghiệm, giá trị bình thường, nguyên nhân chính gây rối loạn kết quả xét nghiệm lâm sàng và lợi ích lâm sàng của xét nghiệm trong thực hành y học hàng ngày.

Trên cơ sở của y học bằng chứng (Evidence Based Medicine), chúng tôi đã cố gắng cập nhật những thông tin mới, có giá trị thực tế cao nhất có thể để giúp các thầy thuốc lâm sàng bổ xung các kiến thức cập nhật trong lĩnh vực hóa sinh lâm sàng. Việc làm của chúng tôi luôn trung thành với phương trâm của chúng tôi trong việc phổ biến thông tin y học:

“Hiểu tốt hơn để chỉ định xét nghiệm tốt hơn.

Chỉ định xét nghiệm đúng hơn để chữa bệnh giỏi hơn”

Cuốn sách được xây dựng với cấu trúc các từ khóa xét nghiệm theo trình tự ABC tiếng Việt để giúp bạn đọc dễ tra cứu. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho các bác sỹ, sinh viên y khoa và các bạn đọc nhiều điều bổ ích cho công việc điều trị hàng ngày của mình.

Mặc dù được biên tập công phu với sự góp sức của nhiều chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực hoá sinh lâm sàng, huyết học và các thầy thuốc lâm sàng có kinh nghiệm, cuốn sách vẫn có thể còn những điểm hạn chế và thiếu sót, các tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Thay mặt các tác giả,

PGS. TS. NGUYỄN ĐẠT ANH

Trưởng Bộ môn Hồi sức Cấp cứu – Trường Đại học Y Hà Nội

Trưởng khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mainguồn: SÁCH TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH

Thực hành kê đơn tốt, thực hành dược tốt và thực hành chăm sóc người bệnh tốt là các khâu nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn cho người bệnh. Khi điều trị cho người mắc đồng thời nhiều bệnh thì không thể tránh khỏi phải dùng đồng thời nhiều thuốc.Nhưng sử dụng đồng thời nhiều thuốc cùng lú...
-->Xem thêm...

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

VIDAL VIỆT NAM 2014 tại sài gòn

VIDAL VIỆT NAM 2014

VIDAL là nguồn thông tin cập nhật nhất của y bác sỹ, dược sỹ về thông tin đầy đủ và chi tiết của các dược phẩm đang lưu hành tại Việt Nam. Những thông tin chi tiết về: thành phần, chỉ định, liều dùng, thận trọng, chống chỉ định, tương tác thuốc, phả ứng có hại, trình bày/ đóng gói, phân loại sử dụng thuốcan toàn trong thai kỳ…. Các mục lục phân loại được sắp xếp một cách khoa học giúp người đọc dễ dàng tra cứu.


vidal viet nam


Giá bán : 600,000đ


Thông tin trong Vidal Việt Nam là các tham khảo có giá trị giúp cho công việc điều trị và hướng dẫn bệnh nhân về cách dùng thuốc.Ngoài các thông tin dược phẩm chi tiết, Vidal Việt Nam 2013/2014 được bổ sung hình ảnh màu của các loại thuốc giúp nhận biết dễ dàng hoặc định dạng lại các thuốc bị mất nhãn. Vidal Việt Nam cung cấp một hệ thống thông tin dược phẩm đầy đủ. Bạn có thể tra cứu các thông tin chi tiết khi bạn cần kê đơn thông thường hoặc chuyên khoa.


Vidal Việt Nam là một tài liệu tham khảo có ích cho thầy thuốc, dược sĩ về các loại thuốc nước ngoài và thuốc trong nước đang được phép lưu hành tại Việt Nam để có thể dễ dàng kê đơn chỉ định đúng thuốc và hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Do đó, đây là cẩm nang không thể thiếu trên bàn làm việc của y bác sĩ, trong thư viện và trên kệ sách của các bạn sinh viên y khoa. Bên cạnh đó, Vidal Vietnam cũng là một cuốn sách cần thiết đối với gia đình, nhất là gia đình có trẻ em và người lớn tuổi, những đối tượng thường xuyên phải theo dõi sức khỏe và dùng thuốc. Nếu có Vidal Vietnam, chúng ta hoàn toàn yên tâm khi hiểu rõ về tất cả lọai thuốc.


Sách nhập khẩu, bìa cứng, 1000 trang và một số trang chuyên biệt


Thực hành kê đơn tốt, thực hành dược tốt và thực hành chăm sóc người bệnh tốt là các khâu nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn cho người bệnh. Khi điều trị cho người mắc đồng thời nhiều bệnh thì không thể tránh khỏi phải dùng đồng thời nhiều thuốc.Nhưng sử dụng đồng thời nhiều thuốc cùng lúc có thể gây ra một trạng thái bệnh lý do tương tác thuốc- thuốc, Mặt khác cần thận trọng khi sử dụng thuốc trên một số bệnh nhân đặc biệt như suy gan, suy thận, suy mạch vành, người cao tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú… Làm thế nào để vừa đạt hiệu quả điều trị, nhưng tránh được tương tác bất lợi để đảm bảo an toàn cho người bệnh, có nghĩa là đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Yêu cầu này đòi hỏi các nhà chuyên môn về y tế cẩn trọng trong tất cả các khâu sử dụng thuốc cho người bệnh: Trước hết bác sĩ kê đơn phải đảm bảo đơn không có nguy cơ đã biết, tiếp theo là dược sỹ có trách nhiệm phát hiện các tương tác thuốc nguy hiểm khi đọc đơn thuốc, cuối cùng là phải điều dưỡng và nhận biết các dấu hiệu lâm sàng của một hay nhiều tác dụng nguy hại của người bệnh khi dùng thuốc và đảm bảo đưa thuốc vào dịch tiêm truyền, pha nhiều thuốc trong cùng một bơm kim tiêm những hoạt chất tương hợp về phương diện lý hóa. Như vậy bác sỹ, dược sỹ điều dưỡng phải có thêm thông tin về tương tác thuốc và chú ý chỉ định. Bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng không phải lúc nào cũng có thể nhớ hết được tất cả thông tin về tương tác thuốc và các chú ý khi chỉ định. Do đó cần có một cuốn sách để tra cứu, giúp tránh những sai sót do thiếu thận trọng ít nhiều có thể gây ra nguy hiểm, hoặc giúp chúng ta kiểm tra lại khi có nghi ngờ trong điều trị.


tuong tac thuoc va chu y khi su dung


Giá bìa : 550,000đ


Tương tác thuốc và chú ý chỉ định là cuốn sách giúp bác sĩ thực hành kê đơn tốt, dược sỹ thực hành dược tốt và điều dưỡng thực hành dùng thuốc đúng cách, theo dõi phát hiện biểu hiện bất thường của người bệnh khi dùng thuốc. đặc biệt trong trường hợp bắt buộc cần kết hợp thuốc cho người bệnh thì bác sĩ có thể tiên đoán và chuẩn bị xử trí khi có tương tác bất lợi xẩy ra. Khi nghiên cứu về tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng có thể đánh giá được nguy cơ đối với người bệnh tùy trường hợp cụ thể, nhằm thực hiện hợp lý, an toàn cho người bệnh.

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định là cuốn sách để tra cứu nhanh, thuận lợi trong thực hành, đồng thời là cơ sở dữ liệu cho phần mềm kèm theo, dó đó cấu trúc cuốn sách có một số đặc điểm khác so với một cuốn sách thông thường

Phần mềm dùng trên hệ điều hành windows cho phép tìm và phát hiện những tương tác thuốc và chú ý chỉ định của tất cả các thuốc ghi trong sách, không phụ thuộc và chú ý khi chỉ định của tất cả các thuốc ghi trong sách, không phụ thuộc vào phân loại thuốc tra cứu nằm trong bao nhiêu họ, trong khi cuốn sách in chỉ cho phép tìm hiểu các thuốc có trong 2 họ của cuốn sách

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Hướng dẫn sử dụng sách và phần mềm

Tra cứu thông tin

Tra sách tìm thông tin

Tra trên phần mềm tìm thông tin

Mức độ tương tác và chú ý khi chỉ định

Mức độ chú ý khi chỉ định

Mức độ tương tác thuốc

Đánh giá nguy cơ tương tác thuốc

Phần 1:

Tương tác thuốc – thuốc

Tương tác tá dược động học

Tương tác tá dược lực học

Tương tác thuốc – thức ăn

Ảnh hưởng của thức ăn tới động học, tác dụng và độc tính của thuốc

Ảnh hưởng của thức ăn tới động học, tác dụng và độc tính của thuốc

Tương tác thuốc – trạng thái bệnh lý

Phần 2:

Nội dung tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định

Phần tra cứu

Mục lục tra cứu các nhóm thuốc

Mục lục tra cứu tên thuốc và biệt dược

Tài liệu tham khảonguồn: VIDAL VIỆT NAM 2014

VIDAL VIỆT NAM 2014
VIDAL là nguồn thông tin cập nhật nhất của y bác sỹ, dược sỹ về thông tin đầy đủ và chi tiết của các dược phẩm đang lưu hành tại Việt Nam. Những thông tin chi tiết về: thành phần, chỉ định, liều dùng, thận trọng, chống chỉ định, tương tác thuốc, phả ứng có hại, trình bày/ đóng...
-->Xem thêm...

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

sách Sách quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường giao hàng tận nơi

Môi trường là vấn đề nóng bỏng; sinh thái, tài nguyên môi trường đã và đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng từng ngày, từng giờ với tốc độ thoái hóa nhanh chóng. Việc tìm hiểu và áp dụng những quy chuẩn, tiêu chuẩn ISO trong doanh nghiệp là vấn đề rất cần thiết. Quy chuẩn môi trường là văn bản pháp quy kỹ thuật quy định về mức giới hạn, yêu cầu tối thiểu, các ngưỡng, các mục bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe con người, bảo vệ môi trường. Quy chuẩn có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đó là công cụ phục vụ quản lý nhà nước, đảm bảo lợi ích cho môi trường và lợi ích của cộng đồng; đồng thời, đó cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường xung quanh và

Giá bìa : 335,000đ

kiểm soát ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của con người gây ra. Các quy định cụ thể được ban hành như sau: QCVN 05:2013/BTNMT – Chất lượng không khí xung quanh; QCVN 51:2013/BTNMT – Khí thải công nghiệp sản xuất thép; QCVN 52:2013/BTNMT – Nước thải công nghiệp sản xuất thép; QCVN 56:2013/BTNMT – Tái chế dầu thải; QCVN 54:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất; QCVN 55:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm; QCVN 50:2013/BTNMT – Ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước…
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
Phần II. Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và các vấn nạn hiện nay ở Việt Nam
Phần III. Quy chuẩn Việt Nam về khí thải và chất lượng không khí
Phần IV. Quy chuẩn Việt Nam về nước thải về chất lượng nước
Phần V. Quy chuẩn Việt Nam về tiếng ồn và độ rung
Phần VI. Quy chuẩn Việt Nam về đất
Phần VII. Quy chuẩn Việt Nam về rác thải và chất thải rắn
Phần VIII. Quy chuẩn Việt Nam về môi trường trong lĩnh vực y tế.
Phần IX. Quy chuẩn Việt Nam về môi trường trong xây dựng
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2014

Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: QĐ số 08/NQ-CP ngày 23-01-2014 Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; QĐ số 18/2014/QĐ-TTg ngày 3-3-2014 sửa đổi về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; TT số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22-01-2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; QĐ

Giá bìa : 325,000đ

số 166/QĐ-TTg ngày 21-01-2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; TT số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27-12-2013 Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; TTLT số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30-12-2013 Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; NĐ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…
Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về môi trường kịp thời nắm bắt những thông tin pháp luật trên, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách: “LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH ”.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Luật Bảo vệ môi trường và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Phần II. Luật Thuế bảo vệ môi trường, chế độ quản lý, sử dụng kinh phí và phí, lệ phí môi trường;

Phần IV. Tiêu chí xác định mức độ gây thiệt hại môi trường, biện pháp xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;
Phần V. Hoạt động quan trắc tác động đến môi trường và đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ; Phần VI. Nguyên tắc vận chuyển hàng hóa là chất độc hại, lây nhiễm;
Phần VII. Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường;
Phần VIII. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu đô thị, kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Phần IX. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Sách quy chuẩn tiêu chuẩn môi trườngMôi trường là vấn đề nóng bỏng; sinh thái, tài nguyên môi trường đã và đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng từng ngày, từng giờ với tốc độ thoái hóa nhanh chóng. Việc tìm hiểu và áp dụng những quy chuẩn, tiêu chuẩn ISO trong doanh nghiệp là vấn đề rất cần thiết. Quy chuẩn môi trường là văn bản pháp quy kỹ thuật quy định về mức giới hạn, yêu cầu tối thiểu, các ngưỡng, các mục bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe con người, bảo vệ môi trường. Quy chuẩn có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đó là công cụ phục vụ quản lý nhà nước, đảm bảo lợi ích cho môi trường và lợi ích của cộng đồng; đồng thời, đó cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường xung quanh và

Giá bìa : 335,000đ


kiểm soát ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của con người gây ra. Các quy định cụ thể được ban hành như sau: QCVN 05:2013/BTNMT - Chất lượng không khí xung quanh; QCVN 51:2013/BTNMT - Khí thải công nghiệp sản xuất thép; QCVN 52:2013/BTNMT - Nước thải công nghiệp sản xuất thép; QCVN 56:2013/BTNMT - Tái chế dầu thải; QCVN 54:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất; QCVN 55:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm; QCVN 50:2013/BTNMT - Ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước…
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Hệ thống quản lý môi trường - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
Phần II. Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và các vấn nạn hiện nay ở Việt Nam
Phần III. Quy chuẩn Việt Nam về khí thải và chất lượng không khí
Phần IV. Quy chuẩn Việt Nam về nước thải về chất lượng nước
Phần V. Quy chuẩn Việt Nam về tiếng ồn và độ rung
Phần VI. Quy chuẩn Việt Nam về đất
Phần VII. Quy chuẩn Việt Nam về rác thải và chất thải rắn
Phần VIII. Quy chuẩn Việt Nam về môi trường trong lĩnh vực y tế.
Phần IX. Quy chuẩn Việt Nam về môi trường trong xây dựng
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2014


Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: QĐ số 08/NQ-CP ngày 23-01-2014 Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; QĐ số 18/2014/QĐ-TTg ngày 3-3-2014 sửa đổi về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; TT số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22-01-2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; QĐ

Giá bìa : 325,000đ


số 166/QĐ-TTg ngày 21-01-2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; TT số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27-12-2013 Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; TTLT số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30-12-2013 Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; NĐ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…
Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về môi trường kịp thời nắm bắt những thông tin pháp luật trên, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách: "LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH ”.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Luật Bảo vệ môi trường và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Phần II. Luật Thuế bảo vệ môi trường, chế độ quản lý, sử dụng kinh phí và phí, lệ phí môi trường;

Phần IV. Tiêu chí xác định mức độ gây thiệt hại môi trường, biện pháp xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;
Phần V. Hoạt động quan trắc tác động đến môi trường và đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ; Phần VI. Nguyên tắc vận chuyển hàng hóa là chất độc hại, lây nhiễm;
Phần VII. Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường;
Phần VIII. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu đô thị, kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Phần IX. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
-->Xem thêm...

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

sách PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 2014 tại hà nội sài gòn

Quản lý chất lượng trong thi công xây dựng và công tác nghiệm thu là hai khâu quan trọng phản ảnh mức độ chất lượng và việc đảm bảo chất lượng của kết cấu, giai đoạn, hạng mục công trình, đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, cũng là thỏa mãn yêu cầu của khách hàng (chủ đầu tư) tuân thủ các quy định về trách nhiệm quản lý công trình nhà nước đã quy định cho tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Công tác giám sát trong thi công xây lắp thực chất là: kiểm tra việc thực hiện các quá trình kỹ thuật với tư duy của phương pháp quản lý theo qui trình.Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu liên quan dến lĩnh vực giám sát và nghiệm thu công trình NXB TÀI CHÍNH cho phát hành cuốn sách :

PHƯƠNG PHÁP

GIÁM SÁT, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Giá bìa : 335,000đ

Cuốn sách được biên soạn có 4 chương.

Chương 1: Những vấn đề chung
Nêu những vấn đề chung liên quan đến công tác quản lý chất lượng, giám sát chất lượng, nghiệm thu chất lượng xây lắp.

Chương 2: Công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình
Nêu những yêu cầu nội dung và kỹ năng trong công tác giám sát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Chương 3: Công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
Nêu những nguyên tắc, trình tự, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác nghiệm thu.

Chương 4: Giám sát, nghiệm thu kết cấu bê tông ứng lực trước, cọc khoan nhồi, cọc barretter khi xây dựng công trình nhà cao tầng/các công trình xây dựng khác.

Nội dung của chương này căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

Sách biên soạn căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng với kết quả những năm đã thực hiện tư vấn quản lý chất lượng công trình công nghiệp và dân dụng; cùng với quá trình giảng dạy các chương trình kỹ sư tư vấn giám sát, giám đốc công trường, quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám đốc tư vấn quản lý dự án để biên soạn tài liệu này.

Sách có độ dày 408 trang khổ 20 x 28.Gía phát hành 325,000đ/ 1 cuốn

Tiêu chí của một dự án đầu tư xây dựng: đòi hỏi chủ đầu tư, những người hoạt động tạo ra sản phẩm phải đảm bảo thực hiện: tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn lao động. Về chất lượng công trình nhà nước có các văn bản quy định nhiệm vụ của những người liên quan đến việc hình thành sản phẩm, sử dụng, khai thác đều có trách nhiệm đảm bảo chất lượng công trình.Các quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà nước ban hành quy định chất lượng khi sử dụng vật liệu vào công trình, trách nhiệm trong các khâu quy hoạch, khảo sát, thiết kế và quản lý thi công xây lắp, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng của chủ đầu tư, chủ sở hữu, phải thực hiện.

Giá bìa : 325,000đ

CẨM NANG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Nội dung cuốn sách bao gồm :

1. Thực hành xây dựng -

2. Hệ thống quản lý dự án

3. Lập dự toán chi phí dự án

4. Lập kế hoạch cho dự án

5. Lập danh mục tiến độ dự án

6. Lập kế hoạch chế tạo sản xuất

7. Đẩy nhanh tiến độ dự án

8. Quản lý nguồn nhân lực

9. Quản lý tiến độ thời gian dự án-

10. Hệ thống quản lý chi phí dự án

11. Quản lý tài chính dự án-

12. Danh mục tiến độ ứng dự án


PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 2014Quản lý chất lượng trong thi công xây dựng và công tác nghiệm thu là hai khâu quan trọng phản ảnh mức độ chất lượng và việc đảm bảo chất lượng của kết cấu, giai đoạn, hạng mục công trình, đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, cũng là thỏa mãn yêu cầu của khách hàng (chủ đầu tư) tuân thủ các quy định về trách nhiệm quản lý công trình nhà nước đã quy định cho tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Công tác giám sát trong thi công xây lắp thực chất là: kiểm tra việc thực hiện các quá trình kỹ thuật với tư duy của phương pháp quản lý theo qui trình.Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu liên quan dến lĩnh vực giám sát và nghiệm thu công trình NXB TÀI CHÍNH cho phát hành cuốn sách :

PHƯƠNG PHÁP

GIÁM SÁT, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


Giá bìa : 335,000đ


Cuốn sách được biên soạn có 4 chương.

Chương 1: Những vấn đề chung
Nêu những vấn đề chung liên quan đến công tác quản lý chất lượng, giám sát chất lượng, nghiệm thu chất lượng xây lắp.

Chương 2: Công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình
Nêu những yêu cầu nội dung và kỹ năng trong công tác giám sát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Chương 3: Công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
Nêu những nguyên tắc, trình tự, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác nghiệm thu.

Chương 4: Giám sát, nghiệm thu kết cấu bê tông ứng lực trước, cọc khoan nhồi, cọc barretter khi xây dựng công trình nhà cao tầng/các công trình xây dựng khác.

Nội dung của chương này căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

Sách biên soạn căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng với kết quả những năm đã thực hiện tư vấn quản lý chất lượng công trình công nghiệp và dân dụng; cùng với quá trình giảng dạy các chương trình kỹ sư tư vấn giám sát, giám đốc công trường, quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám đốc tư vấn quản lý dự án để biên soạn tài liệu này.

Sách có độ dày 408 trang khổ 20 x 28.Gía phát hành 325,000đ/ 1 cuốn


Tiêu chí của một dự án đầu tư xây dựng: đòi hỏi chủ đầu tư, những người hoạt động tạo ra sản phẩm phải đảm bảo thực hiện: tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn lao động. Về chất lượng công trình nhà nước có các văn bản quy định nhiệm vụ của những người liên quan đến việc hình thành sản phẩm, sử dụng, khai thác đều có trách nhiệm đảm bảo chất lượng công trình.Các quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà nước ban hành quy định chất lượng khi sử dụng vật liệu vào công trình, trách nhiệm trong các khâu quy hoạch, khảo sát, thiết kế và quản lý thi công xây lắp, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng của chủ đầu tư, chủ sở hữu, phải thực hiện.
Giá bìa : 325,000đ


CẨM NANG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Nội dung cuốn sách bao gồm :

1. Thực hành xây dựng -

2. Hệ thống quản lý dự án

3. Lập dự toán chi phí dự án

4. Lập kế hoạch cho dự án

5. Lập danh mục tiến độ dự án

6. Lập kế hoạch chế tạo sản xuất

7. Đẩy nhanh tiến độ dự án

8. Quản lý nguồn nhân lực

9. Quản lý tiến độ thời gian dự án-

10. Hệ thống quản lý chi phí dự án

11. Quản lý tài chính dự án-

12. Danh mục tiến độ ứng dự án
-->Xem thêm...

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

sách BÁN SÁCH LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 giao hàng tận nơi

Luật đất đai (sửa đổi) có 14 chương và 212 điều. Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014

Sách gồm một số phần chính sau:

Giá bìa : 335,000đ

PHẦN 1: LUẬT ĐẤT ĐAI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 29-11-2013.

PHẦN II. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG, NHÀ Ở VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

PHẦN III. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐẤT ĐAI, CHẾ TÀI THU HỒI ĐỀN BÙ GIẢI TỎA ĐẤT ĐAI

PHẦN IV. QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG

PHẦN V: BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VAY VỐN NGÂN HÀNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

TT SỐ20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 Hướng dẫn Nghị định 121/2013

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho tất mọi người. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm,
Giá bán trên toàn quốc: 325.000 đồng/cuốn

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC, TP KỸ THUẬT
Quản lý chất lượng trong thi công xây dựng và công tác nghiệm thu là hai khâu quan trọng phản ảnh mức độ chất lượng và việc đảm bảo chất lượng của kết cấu, giai đoạn, hạng mục công trình, đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, cũng là thỏa mãn yêu cầu của khách hàng (chủ đầu tư) tuân thủ các quy định về trách nhiệm quản lý công trình nhà nước đã quy định cho tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Công tác giám sát trong thi công xây lắp thực chất là: kiểm tra việc thực hiện các quá trình kỹ thuật với tư duy của phương pháp quản lý theo qui trình.Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu liên quan dến lĩnh vực giám sát và nghiệm thu công trình NXB TÀI CHÍNH cho phát hành cuốn sách :

PHƯƠNG PHÁP

GIÁM SÁT, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Cuốn sách được biên soạn có 4 chương.

Chương 1: Những vấn đề chung
Nêu những vấn đề chung liên quan đến công tác quản lý chất lượng, giám sát chất lượng, nghiệm thu chất lượng xây lắp.

Chương 2: Công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình
Nêu những yêu cầu nội dung và kỹ năng trong công tác giám sát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Giá bìa : 335,000đ

Chương 3: Công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
Nêu những nguyên tắc, trình tự, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác nghiệm thu.

Chương 4: Giám sát, nghiệm thu kết cấu bê tông ứng lực trước, cọc khoan nhồi, cọc barretter khi xây dựng công trình nhà cao tầng/các công trình xây dựng khác.

Nội dung của chương này căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

Sách biên soạn căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng với kết quả những năm đã thực hiện tư vấn quản lý chất lượng công trình công nghiệp và dân dụng; cùng với quá trình giảng dạy các chương trình kỹ sư tư vấn giám sát, giám đốc công trường, quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám đốc tư vấn quản lý dự án để biên soạn tài liệu này.

Sách có độ dày 408 trang khổ 20 x 28.Gía phát hành 325,000đ/ 1 cuốn


BÁN SÁCH LUẬT ĐẤT ĐAI 2014Luật đất đai (sửa đổi) có 14 chương và 212 điều. Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014

Sách gồm một số phần chính sau:

Giá bìa : 335,000đ


PHẦN 1: LUẬT ĐẤT ĐAI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 29-11-2013.

PHẦN II. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG, NHÀ Ở VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

PHẦN III. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐẤT ĐAI, CHẾ TÀI THU HỒI ĐỀN BÙ GIẢI TỎA ĐẤT ĐAI

PHẦN IV. QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG

PHẦN V: BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VAY VỐN NGÂN HÀNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

TT SỐ20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 Hướng dẫn Nghị định 121/2013

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho tất mọi người. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm,
Giá bán trên toàn quốc: 325.000 đồng/cuốn


Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC, TP KỸ THUẬT
Quản lý chất lượng trong thi công xây dựng và công tác nghiệm thu là hai khâu quan trọng phản ảnh mức độ chất lượng và việc đảm bảo chất lượng của kết cấu, giai đoạn, hạng mục công trình, đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, cũng là thỏa mãn yêu cầu của khách hàng (chủ đầu tư) tuân thủ các quy định về trách nhiệm quản lý công trình nhà nước đã quy định cho tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Công tác giám sát trong thi công xây lắp thực chất là: kiểm tra việc thực hiện các quá trình kỹ thuật với tư duy của phương pháp quản lý theo qui trình.Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu liên quan dến lĩnh vực giám sát và nghiệm thu công trình NXB TÀI CHÍNH cho phát hành cuốn sách :

PHƯƠNG PHÁP

GIÁM SÁT, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


Cuốn sách được biên soạn có 4 chương.

Chương 1: Những vấn đề chung
Nêu những vấn đề chung liên quan đến công tác quản lý chất lượng, giám sát chất lượng, nghiệm thu chất lượng xây lắp.

Chương 2: Công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình
Nêu những yêu cầu nội dung và kỹ năng trong công tác giám sát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Giá bìa : 335,000đ


Chương 3: Công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
Nêu những nguyên tắc, trình tự, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác nghiệm thu.

Chương 4: Giám sát, nghiệm thu kết cấu bê tông ứng lực trước, cọc khoan nhồi, cọc barretter khi xây dựng công trình nhà cao tầng/các công trình xây dựng khác.

Nội dung của chương này căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

Sách biên soạn căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng với kết quả những năm đã thực hiện tư vấn quản lý chất lượng công trình công nghiệp và dân dụng; cùng với quá trình giảng dạy các chương trình kỹ sư tư vấn giám sát, giám đốc công trường, quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám đốc tư vấn quản lý dự án để biên soạn tài liệu này.

Sách có độ dày 408 trang khổ 20 x 28.Gía phát hành 325,000đ/ 1 cuốn
-->Xem thêm...

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

sách LUẬT ĐẤU THẦU 2014 miễn phí vận chuyển

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề quản lý đầu tư xây dựng công trình, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị là những lĩnh vực lớn thu hút sự quan tâm hàng đầu của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Để tạo điều kiện đưa hoạt động đầu tư xây dựng, đấu thầu đạt hiệu quả cao và đi vào trật tự, thích ứng với nền kinh tế thị trường mở cửa, hợp tác và hội nhập, huy động được các nguồn lực đầu tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản, hình thức hoạt động dựa vào công tác đấu thầu, giao thầu trên giá dự toán căn cứ vào hồ sơ thiết kế, thẩm định công trình. Vì vậy, ngày 26-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Sự ra đời của Luật Đấu thầu sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự

Giá bìa : 335,000đ

cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quy định mới sau: TT số 17/2013/TT-BXD ngày 30-10-2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; TT số 10/2013/TT-BXD ngày 25-7-2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; TT số 13/2013/TT-BXD ngày 15-8-2013 Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; CT số 03/CT-BXD ngày 11-11-2013 Tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình; QĐ số 439/QĐ-BXD ngày 26-4-2013 công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình…

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Dân trí xuất bản cuốn sách

“LUẬT ĐẤU THẦU (Áp dụng 01-7-2014) – LUẬT XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ, LẬP QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Đấu thầu (hiệu lực thi hành 01-7-2014) và Luật Xây dựng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Phần II. Quy định mới nhất về xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng và quy hoạch đô thị;

Phần III. Quy định mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Phần IV. Quy định mới về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật đối với công trình;

Phần V. Quy định về lập và quản lý chi phí bảo trì cho công trình xây dựng;

Phần VI. Quy chuẩn kỹ thuật về phân cấp công trình và hiệu quả của các công trình sử dụng năng lượng;

Phần VII. Quy định về công tác đảm bảo chất lượng an toàn hệ thống giàn giáo trong thi công;

Phần VIII. Quy định mới về đơn giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu và quyết toán công trình.

Luật đất đai (sửa đổi) có 14 chương và 212 điều. Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014

Sách gồm một số phần chính sau:

PHẦN 1: LUẬT ĐẤT ĐAI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 29-11-2013.

PHẦN II. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG, NHÀ Ở VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

PHẦN III. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐẤT ĐAI, CHẾ TÀI THU HỒI ĐỀN BÙ GIẢI TỎA ĐẤT ĐAI

Giá bìa : 335,000đ

PHẦN IV. QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG

PHẦN V: BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VAY VỐN NGÂN HÀNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

TT SỐ20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 Hướng dẫn Nghị định 121/2013


LUẬT ĐẤU THẦU 2014Trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề quản lý đầu tư xây dựng công trình, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị là những lĩnh vực lớn thu hút sự quan tâm hàng đầu của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Để tạo điều kiện đưa hoạt động đầu tư xây dựng, đấu thầu đạt hiệu quả cao và đi vào trật tự, thích ứng với nền kinh tế thị trường mở cửa, hợp tác và hội nhập, huy động được các nguồn lực đầu tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản, hình thức hoạt động dựa vào công tác đấu thầu, giao thầu trên giá dự toán căn cứ vào hồ sơ thiết kế, thẩm định công trình. Vì vậy, ngày 26-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Sự ra đời của Luật Đấu thầu sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự
Giá bìa : 335,000đ


cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quy định mới sau: TT số 17/2013/TT-BXD ngày 30-10-2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; TT số 10/2013/TT-BXD ngày 25-7-2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; TT số 13/2013/TT-BXD ngày 15-8-2013 Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; CT số 03/CT-BXD ngày 11-11-2013 Tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình; QĐ số 439/QĐ-BXD ngày 26-4-2013 công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình…

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Dân trí xuất bản cuốn sách

"LUẬT ĐẤU THẦU (Áp dụng 01-7-2014) – LUẬT XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ, LẬP QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG".

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Đấu thầu (hiệu lực thi hành 01-7-2014) và Luật Xây dựng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Phần II. Quy định mới nhất về xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng và quy hoạch đô thị;

Phần III. Quy định mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Phần IV. Quy định mới về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật đối với công trình;

Phần V. Quy định về lập và quản lý chi phí bảo trì cho công trình xây dựng;

Phần VI. Quy chuẩn kỹ thuật về phân cấp công trình và hiệu quả của các công trình sử dụng năng lượng;

Phần VII. Quy định về công tác đảm bảo chất lượng an toàn hệ thống giàn giáo trong thi công;

Phần VIII. Quy định mới về đơn giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu và quyết toán công trình.


Luật đất đai (sửa đổi) có 14 chương và 212 điều. Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014

Sách gồm một số phần chính sau:


PHẦN 1: LUẬT ĐẤT ĐAI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 29-11-2013.

PHẦN II. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG, NHÀ Ở VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

PHẦN III. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐẤT ĐAI, CHẾ TÀI THU HỒI ĐỀN BÙ GIẢI TỎA ĐẤT ĐAI

Giá bìa : 335,000đ


PHẦN IV. QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG

PHẦN V: BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VAY VỐN NGÂN HÀNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

TT SỐ20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 Hướng dẫn Nghị định 121/2013
-->Xem thêm...