bột rửa bát finish nhập khẩu chén, muối rửa bát chén alio somat nước, viên rửa bát rossy sun largo: tháng tám 2014

TÌM KIẾM

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

KỸ THUẬT GIAO DỊCH MỘT CỬA & KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ VỀ KIỂM SOÁT, QUẢN LÝ RỦI RO, HUY ĐỘNG VỐN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG DÀNH CHO LÃNH ĐẠO - GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG có hóa đơn đỏ

Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế, Việt Nam đã và đang không ngừng hoàn thiện, nâng cao mọi hoạt động đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để phát triển một nền kinh tế toàn diện, vững chắc. Trong đó, lĩnh vực Ngân hàng được xác định là một trong những hoạt động hết sức quan trọng và có ý nghĩa phát triển kinh tế. Ngoài ra, trước sự biến đổi không ngừng của thị trường tài chính, sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng đã và đang đặt ra những thách thức lớn cho các ngân hàng trong việc thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động, phương thức cung ứng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Đó là việc thực hiện mô hình giao dịch một cửa.


ky thuat giao dich mot nua


Giá bìa : 335,000đ


Nhằm giúp lãnh đạo, nhân viên ngân hàng, đặc biệt là các giao dịch viên cập nhật và bổ sung những kiến thức cơ bản về kỹ thuật giao dịch một cửa; đồng thời trang bị những kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ kiểm soát, quản lý rủi ro, huy động vốn, vận chuyển tiền mặt, tài sản…; kỹ năng giao tiếp cho các giao dịch viên, góp phần xây dựng văn hóa ngân hàng, tạo uy tín, hình ảnh đẹp, làm hài lòng và thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“KỸ THUẬT GIAO DỊCH MỘT CỬA & KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ VỀ KIỂM SOÁT, QUẢN LÝ RỦI RO, HUY ĐỘNG VỐN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG DÀNH CHO LÃNH ĐẠO – GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG”

Cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Kỹ thuật giao dịch một cửa dành cho giao dịch viên trong các tổ chức tín dụng;

Phần thứ hai. Kỹ năng cần có để trở thành một giao dịch viên chuyên nghiệp;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ huy động vốn, giao nhận, vận chuyển tiền mặt, tài sản và giấy tờ có giá tại các ngân hàng thương mại;

Phần thứ tư. Nghiệp vụ cho vay, kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện một số quy định về Luật phòng, chống rửa tiền;

Phần thứ bảy. Quy định mới về hoạt động cho vay, huy động vốn, thanh toán bù trừ liên ngân hàng dành cho giao dịch viên


Trong tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, bên cạnh nhu cầu đổi mới công tác, nâng cao năng lực quản lý tài chính của cán bộ kế toán hiệu quả thì việc chủ động sử dụng kinh phí tự chủ được giao, quản lý và sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm đang là một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay. Do vậy, vừa qua Nhà nước ta đã ban hành Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30-05-2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Trên cơ sở đó, kinh phí quản lý hành chính giao cho các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm bao gồm: Khoán quỹ tiền lương và chi hoạt động thường xuyên; Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị phương tiện làm việc, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và Các khoản chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên.


Nhằm giúp các cán bộ kế toán, cán bộ, công chức viên chức tại các cơ quan nhà nước cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định mới nhất về nghiệp vụ hoạch toán kế toán theo chế độ kế toán mới; kiểm soát, thanh toán các khoản chi, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính; Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:


“KẾ TOÁN MỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ – TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ KINH PHÍ HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC SỬ DỤNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”


Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:


Phần thứ nhất. Nghiệp vụ hạch toán tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới;


Phần thứ hai. Hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập;


ke toan moi don vi hanh chinh su nghiep


Giá bìa : 335,000đ


Phần thứ ba. Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập;


Phần thứ tư. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, sử dụng tài sản, nhà ở, trụ sở, phương tiện làm việc;


Phần thứ năm. Định mức công tác phí, hội nghị, tiếp khách trong các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ;


Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước;


Phần thứ bảy. Quy định mới nhất về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, biên chế và cơ cấu ngạch, vị trí việc làm của cán bộ Nhà nướcnguồn: KỸ THUẬT GIAO DỊCH MỘT CỬA & KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ VỀ KIỂM SOÁT, QUẢN LÝ RỦI RO, HUY ĐỘNG VỐN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG DÀNH CHO LÃNH ĐẠO - GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG

Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế, Việt Nam đã và đang không ngừng hoàn thiện, nâng cao mọi hoạt động đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để phát triển một nền kinh tế toàn diện, vững chắc. Trong đó, lĩnh vực Ngân hàng được xác định là một trong những hoạt động hết sức quan ...
-->Xem thêm...

sách HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, THANH TRA miễn phí vận chuyển

Trong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay, vấn đề giáo dục, đào tạo đội ngũ trí thức được xem là một trong những vấn đề cấp bách. Bởi đây là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Do đó, trong thời gian qua, Đảng và nhà nước ta luôn đề ra những chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở. Cụ thể gồm một số văn bản như sau: Nghị định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 19-09-2013 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10-09-2013 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của ngành Giáo dục; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09-05-2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; …
Nhằm giúp Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tìm hiểu những quy định mới nhất của Nhà nước về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật giáo dục; công tác tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà trường; chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và người học;….Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC
VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, THANH TRA, KIỂM TRA

TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC CẤP”

Giá bìa : 325,000đ

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật giáo dục, luật giáo dục quốc phòng và an ninh;
Phần thứ hai. Những quy định mới về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục trong trường học;
Phần thứ ba. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài chính trong các cơ sở giáo dục;
Phần thứ tư. Chế độ quản lý và sử dụng tài sản áp dụng trong các cơ sở giáo dục;
Phần thứ năm. Tổ chức hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay;
Phần thứ sáu. Chương trình phối hợp hoạt động và chiến lược phát triển ngành giáo dục;
Phần thứ bảy. Những quy định mới nhất về mức lương, chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý và giáo viên;
Phần thứ tám. Chế độ mới nhất về phụ cấp – trợ cấp dành cho giáo viên, cán bộ nhà trường và người học;
Phần thứ chín. Quy trình công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên, giảng viên;
Phần thứ mười. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục – Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Chúng tôi kính mong được sự giúp đỡ , hợp tác của các đơn vị , cơ quan , ban nghành , đoàn thể , các tổ chức chính trị xã hội , doanh nghiệp , nhiệt tình ủng hộ đặt mua và tuyên truyền giới thiệu cuốn sách này đến đông đảo bạn đọc trong cả nước .

Xin trân trọng cảm ơn

Kế toán có vai trò là công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất trong hệ thống công cụ phục vụ quản lý kinh tế, cung cấp thông tin kinh tế có tính đầy đủ hợp lý, khách quan và rất tin cậy giúp cho các cấp lãnh đạo nhà nước hoạch định chiến lược đề ra các kế hoạch, chính sách, biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hịên các kế hoạch, các chính sách, biện pháp kinh tế của nhà nước đề ra.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Đảng và nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng công tác kế toán và hiệu quả quản lý các đơn vị trường học.

Giá bìa : 335,000đ

Vì vậy, hoạt động tổ chức và quản lý của các đơn vị trường học luôn cần những thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hệ thống. Những thông tin này chỉ có thể có được thông qua hạch toán kế toán. Cũng như cập nhật mới những quy định của pháp luật cụ thể như: NĐ số 74/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 sửa đổi quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; TTLT số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10-4-2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; TT số 97/2013/TT-BTC ngy 23-7-2013 sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước…

Để giúp các trường học có được phương pháp hạch toán kế toán và quản lý tài chính trong trường học theo đúng quy định về chính sách của nhà nước. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC VÀ 99 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG MỚI NHẤT”

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Phương pháp tổ chức kế toán trong trường học;

Phần II. Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu công cụ – dụng cụ;

Phần III. Phương pháp hạch toán kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản;

Phần IV. Phương pháp hạch toán kế toán thanh toán;

Phần V. Phương pháp hạch toán kế toán các nguồn kinh phí;

Phần VI. Phương pháp hạch toán kế toán các khoản thu trong đơn vị trường học;

Phần VII. Phương pháp hạch toán kế toán các khoản chi trong đơn vị trường học;

Phần VIII. Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách;

Phần IX. Phương pháp lập chứng từ, ghi sổ kế toán và hệ thống biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán;

Phần X. Sơ đồ kế toán áp dụng đối với đơn vị trường học;

Phần XI. Cơ chế quản lý tài chính và sử dụng kinh phí nhà nước trong trường học;

Phần XII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 7/2013).

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 448 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/ 2013


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, THANH TRATrong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay, vấn đề giáo dục, đào tạo đội ngũ trí thức được xem là một trong những vấn đề cấp bách. Bởi đây là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Do đó, trong thời gian qua, Đảng và nhà nước ta luôn đề ra những chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở. Cụ thể gồm một số văn bản như sau: Nghị định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 19-09-2013 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10-09-2013 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành Giáo dục; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09-05-2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; …
Nhằm giúp Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tìm hiểu những quy định mới nhất của Nhà nước về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật giáo dục; công tác tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà trường; chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và người học;….Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC
VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, THANH TRA, KIỂM TRA

TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC CẤP”

Giá bìa : 325,000đ


Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật giáo dục, luật giáo dục quốc phòng và an ninh;
Phần thứ hai. Những quy định mới về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục trong trường học;
Phần thứ ba. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài chính trong các cơ sở giáo dục;
Phần thứ tư. Chế độ quản lý và sử dụng tài sản áp dụng trong các cơ sở giáo dục;
Phần thứ năm. Tổ chức hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay;
Phần thứ sáu. Chương trình phối hợp hoạt động và chiến lược phát triển ngành giáo dục;
Phần thứ bảy. Những quy định mới nhất về mức lương, chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý và giáo viên;
Phần thứ tám. Chế độ mới nhất về phụ cấp - trợ cấp dành cho giáo viên, cán bộ nhà trường và người học;
Phần thứ chín. Quy trình công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên, giảng viên;
Phần thứ mười. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục – Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Chúng tôi kính mong được sự giúp đỡ , hợp tác của các đơn vị , cơ quan , ban nghành , đoàn thể , các tổ chức chính trị xã hội , doanh nghiệp , nhiệt tình ủng hộ đặt mua và tuyên truyền giới thiệu cuốn sách này đến đông đảo bạn đọc trong cả nước .

Xin trân trọng cảm ơn


Kế toán có vai trò là công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất trong hệ thống công cụ phục vụ quản lý kinh tế, cung cấp thông tin kinh tế có tính đầy đủ hợp lý, khách quan và rất tin cậy giúp cho các cấp lãnh đạo nhà nước hoạch định chiến lược đề ra các kế hoạch, chính sách, biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hịên các kế hoạch, các chính sách, biện pháp kinh tế của nhà nước đề ra.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Đảng và nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng công tác kế toán và hiệu quả quản lý các đơn vị trường học.

Giá bìa : 335,000đ


Vì vậy, hoạt động tổ chức và quản lý của các đơn vị trường học luôn cần những thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hệ thống. Những thông tin này chỉ có thể có được thông qua hạch toán kế toán. Cũng như cập nhật mới những quy định của pháp luật cụ thể như: NĐ số 74/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 sửa đổi quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; TTLT số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10-4-2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; TT số 97/2013/TT-BTC ngy 23-7-2013 sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước…

Để giúp các trường học có được phương pháp hạch toán kế toán và quản lý tài chính trong trường học theo đúng quy định về chính sách của nhà nước. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC VÀ 99 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG MỚI NHẤT”

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Phương pháp tổ chức kế toán trong trường học;

Phần II. Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu công cụ – dụng cụ;

Phần III. Phương pháp hạch toán kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản;

Phần IV. Phương pháp hạch toán kế toán thanh toán;

Phần V. Phương pháp hạch toán kế toán các nguồn kinh phí;

Phần VI. Phương pháp hạch toán kế toán các khoản thu trong đơn vị trường học;

Phần VII. Phương pháp hạch toán kế toán các khoản chi trong đơn vị trường học;

Phần VIII. Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách;

Phần IX. Phương pháp lập chứng từ, ghi sổ kế toán và hệ thống biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán;

Phần X. Sơ đồ kế toán áp dụng đối với đơn vị trường học;

Phần XI. Cơ chế quản lý tài chính và sử dụng kinh phí nhà nước trong trường học;

Phần XII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 7/2013).

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 448 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/ 2013
-->Xem thêm...

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

bột rửa bát alio mới nhập khẩu đức chỉ dùng cho máy rửa bát giá rẻ tại hà nội

bột rửa bát alio mới nhập khẩu đức chỉ dùng cho máy rửa bát


+ bột rửa bát alio mới là sản phẩm nhập khẩu thương hiệu của uy tín, chất lượng cao của Đức

+ bột rửa bát alio mới với phương châm bảo vệ tốt nhất cho người tiêu dùng, an toàn không ảnh hưởng sức khỏe trong quá trình sử dụng. Cam kết bảo vệ môi trường, bột rửa bát alio mới kiểm nghiệm chặt chẽ trong cả quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế sản phẩm được sản xuất và đóng gói tại cộng hòa liên bang đức

+ Đặc biệt ngoài bột rửa bát alio chúng tôi còn nhập khẩu Viên rửa bát Alio, Muối Alio Làm mềm nước trong máy rửa bát (còn gọi là Muối rửa bát Alio) và nước làm bóng Alio

• Bột rửa bát Alio dùng cho máy rửa bát với chất tẩy rửa cực mạnh mà không gây hư hại bát, đĩa, xong, nồi chảo có tính năng diệt khuẩn và tạo hương thơm êm dịu cho bát

• bột rửa bát nhập khẩu của hãng alio tẩy rửa tất cả các vết bẩn lâu ngày, khô bám vào bát đĩa nhờ chất chất tẩy sẽ mạnh mẽ, đánh bật ngay vết bẩn ngay cả chế động rửa nhanh

• bột rửa bát alio mới nhập khẩu đức chỉ dùng cho máy rửa bát sạch sẽ an toàn cho em bé, trẻ sơ sinh: hoàn toàn thơm tho, không hề ảnh hưởng tới người dùng

+ bột rửa bát alio sẽ sát cánh cùng các nhà phân phối như Hanoimart, trung tâm sách hà nội, nhà sách tài chính, doanh nghiệp quang bình, hóa chất trường phát ... để đưa sản phẩm đến tận tay từng người tiêu dùng hiệu quả nhất với sản phẩm tốt nhất để tất cả chúng ta cùng thắng: Về giá cả, chất lượng, mẫu mã cũng như hiệu quả sử dụng sản phẩm trên nhu cầu của từng khách hàng.

Bột rửa bát nhập khẩu Alio 2kg

Giá: 420 000 đồng

bột rửa bát alio mới nhập khẩu đức chỉ dùng cho máy rửa bátMuối rửa bát Alio compact 2kg/hộp

Giá: 330 000 đồng/hộp

muối rửa bát alio compact nhập khẩu đức

Nước làm bóng Alio loại 1 lít

Giá: 280 000 đồng/lít

Nước làm bóng alio loại 1

 
bột rửa bát alio mới nhập khẩu đức chỉ dùng cho máy rửa bátbột rửa bát alio mới nhập khẩu đức chỉ dùng cho máy rửa bát
+ bột rửa bát alio mới là sản phẩm nhập khẩu thương hiệu của uy tín, chất lượng cao của Đức
+ bột rửa bát alio mới với phương châm bảo vệ tốt nhất cho người tiêu dùng, an toàn không ảnh hưởng sức khỏe trong quá trình sử dụng. Cam kết bảo... hà nội
Nam Định
Vĩnh Phúc
Ninh Bình
Hà Nam
Hải Dương
Hải phòng
Hưng yên
Thái Bình
bắc ninh
quảng ninh
Điện Biên
Thái Nguyên
Lai Châu
cao bằng
yên bái
Tuyên Quang
Hà Giang
bắc giang
Bắc Cạn
Lào Cai
Phú Thọ
Sơn La
Lạng Sơn
Hòa bình
Quảng Trị
Hà Tĩnh
Huế
Bình Định
Quảng nam
Bình Thuận
Thanh hóa
Quảng Ngãi
Quảng Bình
Phú Yên
Khánh Hòa
Đà Nẵng
Ninh Thuận
nghệ an
KumTum
Lâm đồng
Đắc Nông
Gia Lai
dak lak
Đồng Nai
Bình Phước
TP HCM
Vũng Tàu
Tây Ninh
hậu giang
Cần thơ
Vĩnh Long
Cà Mau
Bến tre
Tiền Giang
Đồng tháp
Kiên giang
Sóc trăng
Trà Vinh
An Giang
Long an
bạc liêu
bình dương
-->Xem thêm...

Bán buôn viên rửa bát bát finish loại 1 viên rửa bát finish loại 84 viên ( Hàng chính hãng ) giá rẻ nhất

Bán buôn viên rửa bát bát finish loại 1 viên rửa bát finish loại 84 viên ( Hàng chính hãng )


Viên rửa bát finish all in one dành cho tất cả máy rửa bát


Xà phòng dạng Viên rửa bát FINISH all in one chuyên dụng dành cho tất cả các loại máy rửa bát,Với công thức đặc biệt, tích hợp “all in one” Đặc biệt viên rửa bát bát finish luôn cho bạn cảm giác an toàn và thân thiện, làm cho bữa cơm thơm ngon và an toàn hơn cho gia đình bạn theo tiêu chuẩn châu Âu. Với tính năng “all in one” Viên rửa bát finish tích hợp đầy đủ hơn, an toan hơn đặc biệt cho gia đình bạn luôn cẩm giác được an toàn


Viên rửa bát finish 1-228x228


Giá bán : 750,000đ


Làm sạch: viên rửa bát bát finish FINISH all in one chứa các thành phần hoạt tính cao giúp loại bỏ ngay cả các vết bẩn cứng đầu nhất một cách nhanh chóng và triệt để – cho một kết quả làm sạch tuyệt vời.

Rửa: Viên rửa bát bát finish nén hoạt động tự động trợ giúp quá trình rửa tổng hợp, đảm bảo độ sáng bóng nguyên bản trên thủy tinh, tách bộ đồ ăn khỏi vết bẩn.

Thay thế muối chuyên dụng: có sẵn sản phẩm muối thay thế đặc biệt, bảo vệ các vật dụng nấu ăn và máy rửa bát từ canxi có hại.

Làm bóng lớp kính bảo vệ: Việc tích hợp công thức bảo vệ thủy tinh giúp viên rửa bát bát finish ngăn ngừa tổn thương vĩnh viễn cho thủy tinh (thủy tinh bị ăn mòn), do đó, giúp kính ngăn chặn bức xạ vĩnh viễn

Đánh bóng bề mặt thép không gỉ: các thành phần cụ thể của finish giúp chống lại sự hiện diện của vết bẩn khó chịu trên bề mặt thép không gỉ, viên rửa bát bát finish làm sáng bóng dao kéo bằng thép không gỉ và nhiều các vật dụng khác nữa.

Tăng cường vệ sinh: việc tích hợp bộ khuếch đại làm sạch mạnh mẽ giúp giải quyết trên một bề mặt rộng hơn.

Bảo vệ chất liệu bạc:viên rửa bát bát finish tích hợp công thức giúp bảo vệ dao kéo và đồ dùng làm từ chất liệu bạc, làm giảm quá trình oxy hóa của bạc


BỘ SP RỬA BÁT, BỘT RỬA BÁT SOMAT ( Chính hãng Đức )


Bột rửa bát somat loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ từ những món ăn của bạn bằng chất tẩy rửa bát somat. Chất tẩy rửa máy rửa chén này phosphate cộng hưỡng làm sạch các món ăn một cách dễ dàng bằng cách sử dụng công thức đặc biệt của mình cho bóng sáng tuyệt vời. Với bột rửa bát somat trong khi làm sạch lớp cặn bã, chất tẩy rửa máy rửa chén tự động sử lý vết bẩn và nước súc mảnh vụn thức ăn cứng đầu nhất chỉ để lại bát chén sạch bong kin kít. Somat chất tẩy mạnh mẽ đi kèm cùng với sức mạnh chiến đấu mỡ of Dawn. Tẩy rửa ngay cả cáu cặn cứng đầu chứa các thành phần làm sạch dầu mỡ trong mỗi giọt, so với các thương hiệu không tập trung hàng đầu khác.


Bộ SP Somat2-228x228


Giá bán : 960,000đ


Thành Phần viên rửa bát Somat


Hợp chất tẩy rửa chuyên dụng Bột rửa bát Somat chỉ dành cho Máy rửa bát với công thức kháng bọt cao cấp được sấy khô bằng máy sấy cao tần 95%. Chất bảo quản, chất trung hòa và hương liệu và các thành phần khác lớn hơn 5%.


Cách dùng bột rửa bát somat


- Muối rửa bát: Mở máy cho 1,2 kg muối rửa bát vào ô dưới đáy máy sau đấy cho khoãng 400 ml nước vào rồi vặt chặt nắp lại. ( máy chạy rồi không cần cho nước )


- Nước làm bóng: Mở ô có hình tròn trên nắp máy rửa bát, cho khoãng 100 ml nước làm bóng vào rồi vặn chặt lại.


- Bột rửa bát ( hoặc viên rửa bát ) : Bật lẫy ô hình chử nhật trên cánh tủ cho khoãng 5 gam ( 1 thìa ăn cơm ) vào hoặc 1 viên rửa bát vào, đóng lẫy lại và đóng cửa tủ lại rồi ấn nút nguồnBán buôn viên rửa bát bát finish loại 1 viên rửa bát finish loại 84 viên ( Hàng chính hãng )

Bán buôn viên rửa bát bát finish loại 1 viên rửa bát finish loại 84 viên ( Hàng chính hãng )
Viên rửa bát finish all in one dành cho tất cả máy rửa bát
Xà phòng dạng Viên rửa bát FINISH all in one chuyên dụng dành cho tất cả các loại máy rửa bát,Với công thức đặc biệt, tích hợp “all in one” Đặc ...
-->Xem thêm...

muối rửa bát finish làm mềm nước cứng trong máy rửa bát giá rẻ tại hà nội

muối rửa bát finish làm mềm nước cứng trong máy rửa bát nhập khẩu đức


muối rửa bát finish tác dụng làm mềm nước Để tránh cặn trên các bát đĩa đồng dùng và trong máy rửa chén, chất tẩy rửa chỉ hoạt động tốt nhất ( rửa sạch) với nước mềm.

muối rửa bát finish đặc biệt có hiệu quả làm mềm nước trong máy rửa bát của bạn để tăng hiệu suất làm sạch các chất tẩy rửa của bạn bằng cách ngăn chặn các mảng bám canxi oxit bám vào bát đĩa của bạn.

Muối rửa bát finish Salt được dùng để trung hòa các ion Ca+, Mg+ tạo ra môi trường nước với độ tinh khiết cao hơn. Độ tinh khiết của nó đảm bảo rằng nước trong máy rửa bát đã được làm mềm từ đó tăng hiệu hoạt động. Muối rửa bát finish không phải là muối ăn hoặc Muối khác, các loại muối này có thể chứa tạp chất như sắt và cacbonat có thể làm hỏng thiết bị trong máy rửa bát.

Muối rửa bát finish nhập khẩu đức loại 1,2kg/hộp

Giá: 230 000 đồng/hộp
muối rửa bát finish làm mềm nước cứng trong máy rửa bát
Các gia đình nên dùng 1 bộ 3 sản phẩm muối rửa bát finish, viên rửa bát finish và nước làm bóng finish để máy hoạt động tốt hơn và bền hơn

 

Xin giới thiệu Viên rửa bát finish mới All in 1 loại 104 viên /hộp

Giá: 880.000 đồng/hộp

viên rửa bát finish mới

viên rửa bát finish mới Nhờ công nghệ độc đáo của nó, các tinh thể hoạt tính mạnh mẽ của viên nén finish làm sạch mạnh mẽ ngay cả trong điều kiện khó khăn nhất - có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ phải rửa bát lại  bằng tay  các bát, đĩa, nồi chảo ...

viên rửa bát finish có bước đột phá bạn rửa sạch ngay mà không cần phản ngâm bát trước với sức mạnh Powerball của chúng tôi viên rửa bát finish phân tán chất làm sạch sâu loại bỏ các dư lượng thực phẩm khó khăn nhất như các vết bẩn khô trên bám trên bề mặt của đồ dùng
Finish mới có chất tẩy rửa mạnh mẽ của chúng tôi loại bỏ ngay cả các vết bẩn khó khăn nhất, giống như cà phê và trà, và nhẹ nhàng chà món ăn và kính của bạn lấp lánh sạch.
Rửa sạch muối và hành động viện trợ nước súc chất cặn và giúp loại bỏ các điểm và phim ảnh, cung cấp tỏa sáng lấp lánh.
Mỗi viên rửa bát finish được bao bọc bở túi nilong bên trong có 3 phần và có nhân ở giữa

Nước làm bóng finish 1150ml
muối rửa bát finish làm mềm nước cứng trong máy rửa bát
Nước làm bóng finish còn gọi là nước trợ xả chống ướt và một tỏa sáng rực rỡ, cung cấp kính khô và các món ăn cho một bóng cạnh tranh nhất. Kết thúc Rửa trợ hoạt động trong chu kỳ rửa, triệt để xóa đi dư lượng chất tẩy rửa và thực phẩm. Để có kết quả tối ưu, sử dụng Kết thúc Rửa viện trợ với finish all in 1 Viên nén. Trải nghiệm món ăn sáng bóng và vị trí và bảo vệ bộ phim (so với chất tẩy rửa một mình) với Finish® Rửa viện trợ. Nó hoạt động với chất tẩy rửa để rửa sạch thức ăn còn sót lại cứng đầu, điểm, và phim cho lấp lánh đĩa, cốc và đồ dùng
muối rửa bát finish làm mềm nước cứng trong máy rửa bátmuối rửa bát finish làm mềm nước cứng trong máy rửa bát nhập khẩu đức
muối rửa bát finish tác dụng làm mềm nước Để tránh cặn trên các bát đĩa đồng dùng và trong máy rửa chén, chất tẩy rửa chỉ hoạt động tốt nhất ( rửa sạch) với nước mềm.
muối rửa bát finish đặc biệt có hiệu quả làm mềm nước trong ... hà nội
Nam Định
Vĩnh Phúc
Ninh Bình
Hà Nam
Hải Dương
Hải phòng
Hưng yên
Thái Bình
bắc ninh
quảng ninh
Điện Biên
Thái Nguyên
Lai Châu
cao bằng
yên bái
Tuyên Quang
Hà Giang
bắc giang
Bắc Cạn
Lào Cai
Phú Thọ
Sơn La
Lạng Sơn
Hòa bình
Quảng Trị
Hà Tĩnh
Huế
Bình Định
Quảng nam
Bình Thuận
Thanh hóa
Quảng Ngãi
Quảng Bình
Phú Yên
Khánh Hòa
Đà Nẵng
Ninh Thuận
nghệ an
KumTum
Lâm đồng
Đắc Nông
Gia Lai
dak lak
Đồng Nai
Bình Phước
TP HCM
Vũng Tàu
Tây Ninh
hậu giang
Cần thơ
Vĩnh Long
Cà Mau
Bến tre
Tiền Giang
Đồng tháp
Kiên giang
Sóc trăng
Trà Vinh
An Giang
Long an
bạc liêu
bình dương
-->Xem thêm...

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN MỚI NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN tại hà nội sài gòn

Nhằm trang bị những kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đối với cán bộ công đoàn các cấp, giúp cán bộ công đoàn, công đoàn viên hiểu rõ những quy định của pháp luật và nắm vững các quy định mới nhất về tài chính công đoàn, như : QUYẾT ĐỊNH SỐ 273/QĐ-TLĐ NGÀY 07-03-2014 Về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn. QUYẾT ĐỊNH SỐ 271/QĐ-TLĐ NGÀY 07-03-2014 Ban hành Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn. HƯỚNG DẪN SỐ 258/HD-TLĐ NGÀY 07-03-2014 Về Đóng đoàn phí công đoàn


tuyen-chon-cac-mau-dien-van-khai-mac-be-mac-hoi-nghi


Giá bìa : 335,000đ


Để các cơ quan công đoàn có kinh nghiệm trong việc soạn thảo các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, mẫu soạn thảo văn bản trong hoạt động công đoàn, nhà XB Lao Động – Xã Hội xuất bản cuốn sách: “TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN MỚI NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN ,CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG & XỬ PHẠT VỀ THU NỘP TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; điều kiện, quy trình bổ nhiệm trưởng ban tài chính, trưởng phòng kế toán, trong các đơn vị kế toán công đoàn năm 2014

Phần thứ hai. Mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc đại hội, mẫu phát biểu tại hội nghị, các sự kiện, mẫu thư ngỏ, thư chức mừng, cám ơn

Phần thứ ba. Mẫu văn bản gia nhập, thành lập công đoàn, sinh hoạt công đoàn

Phần thứ tư. Các mẫu văn bản dùng trong đại hội công đoàn các cấp

Phần thứ năm. Mẫu văn bản về tài chính công đoàn

Phần thứ sáu. Mẫu văn bản về kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của công đoàn

Phần thứ bảy. Thể thức trình bày văn bản trong các tổ chức công đoàn


Ngày 27 – 30/7/2013 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô, thủ đô Hà Nội., đã thông qua Điều lệ công đoàn(Khóa XI, sửa đổi, bổ sung). Trên cơ sở đó, ngày 04/03/2014, Đoàn Chủ tịch đã ban hành Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ về việc Hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, để phù hợp với tình hình mới, Đoàn Chủ tịch cũng đã ban hành lại một số văn bản về công tác thu chi, quản lý tài chính, khen thưởng, bổ nhiệm kế toán như:Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07-03-2014 quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn; Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07-03-2014 quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07-03-2014 quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn;


huong dan thi hanh dieu le cong doan viet nam


Giá bìa : 335,000đ


Nội dung cuốn sách được cập nhật, tổng hợp những quy định mới nhất về Điều lệ công đoàn; Hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn; công tác quản lý thu chi tài chính, bổ nhiệm, khen thưởng trong tổ chức công đoàn…với hy vọng sẽ là bộ tài liệu quý để cán bộ công đoàn các cấp tiện lợi trong việc áp dụng. Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội xin giới thiệu cuốn sách:

HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (sửa đổi )

(KHÓA XI NHIỆM KỲ 2013-2018)

LUẬT CÔNG ĐOÀN & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất : Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần thứ haI: Những quy định mới nhất về thu – chi, khen thưởng, xử phạt, quản lý tài chính công đoàn;

Phần thứ ba : Điều kiện, quy trình bổ nhiệm và chế độ phụ cấp dành cho cán bộ phụ trách công đoàn;

Phần thứ tư. : Quy chế dân chủ ở công đoàn cơ sở

Phần thứ năm : Luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sách dày 500 trang, Giá 335.000 đồng/cuốnnguồn: TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN MỚI NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Nhằm trang bị những kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đối với cán bộ công đoàn các cấp, giúp cán bộ công đoàn, công đoàn viên hiểu rõ những quy định của pháp luật và nắm vững các quy định mới nhất về tài chính công đoàn, như : QUYẾT ĐỊNH SỐ 273/QĐ-TLĐ NGÀY 07-03-2014 Về việc b...
-->Xem thêm...

sách HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA GIÁM SÁT QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK miễn phí vận chuyển

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA GIÁM SÁT QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014

Thủ tục hải quan là những thủ tục cần thiết để vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của một quốc gia. Để giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các thủ tục này, ngày 10/09/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Bên cạnh đó, nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hải quan, qua đó tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật, ngày 15/10/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2013NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Giá bìa : 325,000đ

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; các phương pháp tính thuế và phân loại hàng hóa áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và hải quan…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA GIÁM SÁT QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Có hiệu lực từ ngày 01/11/2013);
Phần thứ hai. Chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;
Phần thứ ba. Căn cứ và phương pháp tính thuế, phân loại hành hóa áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
Phần thứ tư. Thủ tục pháp lý về kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan;
Phần thứ năm. Quy trình nghiệp vụ thanh tra thuế, thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực hải quan;
Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Trong những ngày này, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, ở trong và ngoài nước, trên các báo đài đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Đại tướng – Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những vị khai quốc công thần của nhân dân ta, là Tổng Tư lệnh của nhân dân đã cầm quân chinh chiến đánh thắng 2 đế quốc đầu sỏ là Pháp và Mỹ, cùng nhân dân giành lại độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội ta và bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đúng vậy, dù muốn hay không, cho đến giờ phút này và mãi mãi về sau cũng vậy, chẳng ai có thể phủ nhận công lao, đóng góp vĩ đại của ông đối với nhân dân, đất nước. Đại tướng – Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã trở thành một trong những nhân vật lịch sử lỗi lạc nhất trên lĩnh vực quân sự của thế kỷ XX, được tất cả mọi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế thừa nhận, tôn vinh, ngưỡng mộ. Ông là một trong số ít các nhân vật trở thành huyền thoại mà mọi người phải luôn nhớ tới. Để tưởng nhớ và khắc ghi công lao to lớn của Đại tướng Nhà xuất bản Đồng Nai xin giới thiệu với bạn đọc cuốc sách:

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – CHÂN DUNG MỘT HUYỀN THOẠI.

Giá bìa : 385,000đ

Trong cuốn sách này, chúng tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh nhân văn về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng – Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và đặc biệt là tình cảm của toàn dân toàn quân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Đại tướng!

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

Chương I: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại 10 danh tướng;

Chương II: Lãnh sứ mệnh cầm quân

Chương III: Từ Tân Trào đến Hà Nội

Chương IV: Những tháng ngày ở Thủ Đô

Chương V: Bám sát chiến trường trọng điểm

Chương VI: Thế tiến công không ngừng

Chương VII: Những nước cờ chiến lược

Chương VIII: Đòn chiến lược cuối cùng

Chương IX: Võ Nguyên Giáp-Một thống soái quân sự cỡ lớn

Chương X: Vinh quang đời đời dành cho Đại tướng (Dấu ấn: Toàn quân, toàn dân Việt Nam và bạn bè quốc tế hướng về Đại tướng; Bặc biệt: Quốc tang và nơi an nghỉ của Đại tướng)

ChươngXI: Huyền thoại Võ Nguyên Giáp trong lòng nhân loại (Những đáng giá trong và ngoài nước về vị Tổng Tư Lệnh)

Chương XII: Những hình ảnh không thể quên(hình ảnh về VỢ VÀ CON ĐẠI TƯỚNG, hình ảnh lịch sử về Đại tướng kèm theo đó là hình ảnh quốc tang và nơi an nghỉ) HÌNH MÀU

Sách in trên khổ 20×28 cm, dày gần 600 trang, BÌA CỨNG, CÓ HÌNH ẢNH. Phát hành tháng 10/2013. Giá bìa phát hành là: 385.000 đồng.

Kính đề nghị quý cơ quan hưởng ứng đặt mua làm tư liệu và giới thiệu đến bạn đọc gần xa trong cả nước


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA GIÁM SÁT QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA GIÁM SÁT QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014

Thủ tục hải quan là những thủ tục cần thiết để vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của một quốc gia. Để giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các thủ tục này, ngày 10/09/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Bên cạnh đó, nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hải quan, qua đó tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật, ngày 15/10/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2013NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Giá bìa : 325,000đ


Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; các phương pháp tính thuế và phân loại hàng hóa áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và hải quan…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA GIÁM SÁT QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Có hiệu lực từ ngày 01/11/2013);
Phần thứ hai. Chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;
Phần thứ ba. Căn cứ và phương pháp tính thuế, phân loại hành hóa áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
Phần thứ tư. Thủ tục pháp lý về kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan;
Phần thứ năm. Quy trình nghiệp vụ thanh tra thuế, thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực hải quan;
Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn


Trong những ngày này, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, ở trong và ngoài nước, trên các báo đài đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những vị khai quốc công thần của nhân dân ta, là Tổng Tư lệnh của nhân dân đã cầm quân chinh chiến đánh thắng 2 đế quốc đầu sỏ là Pháp và Mỹ, cùng nhân dân giành lại độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội ta và bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đúng vậy, dù muốn hay không, cho đến giờ phút này và mãi mãi về sau cũng vậy, chẳng ai có thể phủ nhận công lao, đóng góp vĩ đại của ông đối với nhân dân, đất nước. Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã trở thành một trong những nhân vật lịch sử lỗi lạc nhất trên lĩnh vực quân sự của thế kỷ XX, được tất cả mọi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế thừa nhận, tôn vinh, ngưỡng mộ. Ông là một trong số ít các nhân vật trở thành huyền thoại mà mọi người phải luôn nhớ tới. Để tưởng nhớ và khắc ghi công lao to lớn của Đại tướng Nhà xuất bản Đồng Nai xin giới thiệu với bạn đọc cuốc sách:

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – CHÂN DUNG MỘT HUYỀN THOẠI.

Giá bìa : 385,000đ


Trong cuốn sách này, chúng tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh nhân văn về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và đặc biệt là tình cảm của toàn dân toàn quân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Đại tướng!

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

Chương I: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại 10 danh tướng;

Chương II: Lãnh sứ mệnh cầm quân

Chương III: Từ Tân Trào đến Hà Nội

Chương IV: Những tháng ngày ở Thủ Đô

Chương V: Bám sát chiến trường trọng điểm

Chương VI: Thế tiến công không ngừng

Chương VII: Những nước cờ chiến lược

Chương VIII: Đòn chiến lược cuối cùng

Chương IX: Võ Nguyên Giáp-Một thống soái quân sự cỡ lớn

Chương X: Vinh quang đời đời dành cho Đại tướng (Dấu ấn: Toàn quân, toàn dân Việt Nam và bạn bè quốc tế hướng về Đại tướng; Bặc biệt: Quốc tang và nơi an nghỉ của Đại tướng)

ChươngXI: Huyền thoại Võ Nguyên Giáp trong lòng nhân loại (Những đáng giá trong và ngoài nước về vị Tổng Tư Lệnh)

Chương XII: Những hình ảnh không thể quên(hình ảnh về VỢ VÀ CON ĐẠI TƯỚNG, hình ảnh lịch sử về Đại tướng kèm theo đó là hình ảnh quốc tang và nơi an nghỉ) HÌNH MÀUSách in trên khổ 20x28 cm, dày gần 600 trang, BÌA CỨNG, CÓ HÌNH ẢNH. Phát hành tháng 10/2013. Giá bìa phát hành là: 385.000 đồng.Kính đề nghị quý cơ quan hưởng ứng đặt mua làm tư liệu và giới thiệu đến bạn đọc gần xa trong cả nước
-->Xem thêm...

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

viên rửa bát somat nhập khẩu đức chuyên dùng cho máy rửa bát giá rẻ tại hà nội

viên rửa bát somat nhập khẩu đức


viên nén somat chuyên dùng cho máy rửa bát


Viên rửa bát somat là sản phẩm sáng tạo tốt nhất dùng cho máy rửa bát được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức, Viên rửa bát nhập khẩu của hãng somat với gel làm sạch cung cấp hoạt tính nổi bật và lan tỏa  tuyệt vời làm sạch mà không cần phải ngâm bát trước khi rửa sạch! viên rửa bát somat mới sử dụng Công nghệ đa luồng đột phá  trong việc kích hoạt mỗi thành phần làm sạch khi cần thiết trong chu kỳ rửa, vì vậy tất cả các bạn phải làm là ngồi lại và thư giãn đợt đến khi bát sạch bóng sau 15 phút. bạn có thể ngạc nhiên với một viên nang nhỏ xíu có thể làm sạch do cung cấp 1 năng lượng tuyệt vời nhất!

viên rửa bát somat đức chuyên dùng cho máy rửa bát Nhanh chóng hòa tan gel rửa sạch các vết bẩn và thức ăn cho một kết quả bóng sáng tuyệt vời, ngay cả trong điều kiện khó khăn nhất.
Viên rửa bát somat  trước ngâm thâm nhập, phá vỡ, và thang máy, đi thậm chí 24 giờ khô trên thực phẩm.
Bột tiên tiến với chất tẩy tìm ra và làm sạch vết bẩn cứng rắn như trà và cà phê.
Có sẵn trong các mùi hương sau: Mùi hương tươi, chanh Sparkle, Baking Soda và Apple & Lime Blast

VIÊN RỬA BÁT SOMAT 5 84 VIÊN

GIÁ: 720 000 đồng/hộp

Nguồn gốc: sản xuất và nhập khẩu từ đức

viên rửa bát somat nhập khẩu đức chuyên dùng cho máy rửa bátMUỐI RỬA BÁT SOMAT SAZL 1,2kg

Giá: 180 000 đồng/1,2kg

Sản phẩm nhập khẩu Đức

muối rửa bát somat chuyên dụng cho máy rửa bátDầu làm bóng somat 500ml

Giá: 160 000 đồng/hộp

nước làm bóng chuyên dụng cho máy rửa bát nhập khẩu từ đức

dầu làm bóng chuyên dụng cho máy rửa bát hãng somat

Gần 70 phần trăm của tất cả các hộ gia đình Đức rửa bát trong máy rửa bát. Và ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn cho các viên rửa bát somat dùng cho máy rửa bát tại việt nam. Bởi vì viên rửa bát nhập khẩu đặc biệt có nhiều chức năng trong một viên như chức năng tẩy rửa, chức năng muối và chức năng trợ xả hoặc thậm chí chức năng bổ sung cho bóng thép không gỉ và kính bảo vệ ngày càng trở nên phổ biến. Với viên rửa bát Somat 5: có các thành phần tối ưu tạo ra hợp chất làm sạch không tì vết, bộ đồ ăn sáng mà không có vết bẩn bám và nước. điều đó có thể được với viên rửa bát Somat 5 nhờ vào sự kích hoạt ở nhiệt độ thấp đặc biệt thậm chí còn tiết kiệm năng lượng.

Có rất nhiều loại viên rửa bát có những viên rửa bát chuyên dùng cho máy rửa bát  chỉ chứa các chức năng làm sạch  bên cạnh đấy có nhứng viên rửa bát chứa nhiều chức năng trong 1 viên hiện nay có viên rửa bát có tới 18 đa chức năng. Trong "thanh đa chức năng" Stiftung Warentest có Somat 5 này được xác định là viên rửa bát tốt nhất của chúng tôi.  với viên rửa bát somat 5 thành phần tối ưu tạo ra hợp chất làm sạch không tì vết, bộ đồ ăn sáng mà không có vết vôi và nước

Làm thế nào để Viên rửa bát somat 5 Rửa sạch và tiết kiệm năng lượng

Hơn một nửa số hộ gia đình có máy rửa chén rửa ít nhất ba lần một tuần, để tiêt kiêm chúng ta có thể ể bát đủa trong máy đến khi gần đầy máy thì tiến hàng cho máy rửa bát. Vì vậy, có một hộ gia đình trung bình bốn người bốn chu kỳ giặt mỗi tuần họ thường rửa bát 1 ngày 1 lần để tiết kiệm. Trong một gia đình có đến hai người khoảng hai ngày chúng ta rửa 1 lần, tiếp theo chúng ta vận hành máy một cách nữa là làm giảm nhiệt độ điều này có thể tiết kiệm tiền. vì viên rửa bát Somat  5 hoạt động tốt ở nhiệt độ thấp ngay cả ở 40 ° C cho các món ăn sạch sẽ sáng bóng, vên rửa bát somat nhập khẩu có thể nhờ vào nhiệt độ giặt thấp để tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, nhiều hộ gia đình có thể tiết kiệm một năm được rất nhiều!

để dùng viên rửa bát somat 5 hoạt động ở chế độ rửa nhanh

- gạt bỏ các hạt thức ăn thô và lỏng bám trên bát ngăn ngừa tắc nghẽn máy rửa bát.
- Sắp xếp đồ sành sứ để trong các kệ bát,đĩa. nếu không có thể bị hư hỏng do va chạm trong quá trình rửa bằng cách cọ xát.
- để bá, đĩa, đủa, thìa .. chắc chắn tránh để lỏng lẻo  Điều này sẽ gây hỏng hóc máy,  Ngoài ra, cánh tay phun phải có khả năng quay tự do.
viên rửa bát somat nhập khẩu đức chuyên dùng cho máy rửa bátviên rửa bát somat nhập khẩu đức
viên nén somat chuyên dùng cho máy rửa bát
Viên rửa bát somat là sản phẩm sáng tạo tốt nhất dùng cho máy rửa bát được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức, Viên rửa bát nhập khẩu của hãng somat với gel làm sạch cung cấp hoạt tính nổi bật và lan tỏa  tuyệt vời làm sạch mà kh... hà nội
Nam Định
Vĩnh Phúc
Ninh Bình
Hà Nam
Hải Dương
Hải phòng
Hưng yên
Thái Bình
bắc ninh
quảng ninh
Điện Biên
Thái Nguyên
Lai Châu
cao bằng
yên bái
Tuyên Quang
Hà Giang
bắc giang
Bắc Cạn
Lào Cai
Phú Thọ
Sơn La
Lạng Sơn
Hòa bình
Quảng Trị
Hà Tĩnh
Huế
Bình Định
Quảng nam
Bình Thuận
Thanh hóa
Quảng Ngãi
Quảng Bình
Phú Yên
Khánh Hòa
Đà Nẵng
Ninh Thuận
nghệ an
KumTum
Lâm đồng
Đắc Nông
Gia Lai
dak lak
Đồng Nai
Bình Phước
TP HCM
Vũng Tàu
Tây Ninh
hậu giang
Cần thơ
Vĩnh Long
Cà Mau
Bến tre
Tiền Giang
Đồng tháp
Kiên giang
Sóc trăng
Trà Vinh
An Giang
Long an
bạc liêu
bình dương
-->Xem thêm...

Viên rửa bát finish siêu cao cấp tích hợp trong viên rửa bát đầy đủ 3 phần bột muối nước bóng 104 tabs giá rẻ tại hà nội

Viên rửa bát finish siêu cao cấp tích hợp trong viên rửa bát đầy đủ 3 phần bột muối nước bóng 104 tabs

Tính năng viên rửa bát finish hoàn toàn mới bạn không cần thêm muối rửa bát, nước rửa bát hàng ngày rất tiện dụng hàng mới về ngày 20-08-2014

Hình ảnh mới nhất về viên rửa bát finish nhập khẩu châu Âu


vien rua bat finish all in 1-228x228Giá bán : 890,000đ


Viên rửa bát Finish all in 1

Thùng 104 viên/ 890.000 đ

Kỷ thuật dùng viên rửa bát finish

rip - Xé dọc Viên rửa bát finish xé dọc bao phim theo mũi tên.
đặt - Bỏ trực tiếp Viên rửa bát Finish vào buồng định lượng của máy rửa bát ( Ngăn chữ nhật trên cánh tủ)
không lay- - Chú ý: không bỏ nhầm Viên rửa bát Finish vào ngăn chứa muối bổ trợ (Ô tròn dưới đáy máy rửa bát )


* Thời hạn sử dụng : 5 năm kể từ ngày SX


BÁN BUÔN MUỐI RỬA BÁT SOMAT ( Hàng nhập từ Đức )

MUỐI RỬA BÁT SOMAT chuyên dụng dành cho máy rửa bát với công thức đặc biệt, sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn Châu âu trong việc xử lý nguồn nước giúp máy rửa bát họat động tốt và luôn được bảo vệ trước tác hại của các ion canxi, magie có trong nguồn nước. Muối rửa bát somat được sản xuất tại hãng HENKEL ( do máy rửa bát luôn vận hàng động ở nhiệt độ 70 -90 độ C dẫn đến buồng máy bị bám 1 lớp "vôi hóa" do đó nhất thiết cần muối rửa bát somat để sử lý cáu cặn chong tắc nghẽn hệ thống phun nước.)
*Thành phần:
Hợp chất MUỐI RỬA BÁT SOMAT dụng được sấy khô bằng máy sấy cao tần 95%. Chất trung hòa ASMT và các thành phần Hoa học tổng hợp giúp máy khong bị bám căn "vôi hóa"


muoi rua bat somat-228x228


Giá bán : 180,000đ


*Cách dùng:
Muối chuyên dụng dành cho máy rửa bát SOMAT được dùng cho Máy rửa bát. Khi sử dụng đổ khoảng 1,2Kg (1 hộp ) vào khay đựng muối của máy và đổ thêm 300ml nước. Chú ý đóng chặt nắp khay đựng MUỐI RỬA BÁT SOMAT của máy trước khi vận hành máy.

*Bảo quản:
Để nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh ánh sáng trực tiếp
HSD: 4 năm kể từ ngày sản xuất( ngày sản xuất in dưới đáy hộp )
Viên rửa bát finish siêu cao cấp tích hợp trong viên rửa bát đầy đủ 3 phần bột muối nước bóng 104 tabsViên rửa bát finish siêu cao cấp tích hợp trong viên rửa bát đầy đủ 3 phần bột muối nước bóng 104 tabs
Tính năng viên rửa bát finish hoàn toàn mới bạn không cần thêm muối rửa bát, nước rửa bát hàng ngày rất tiện dụng hàng mới về ngày 20-08-2014
Hình ảnh mới nhất về viên rửa bát finish nhập khẩu c... hà nội
Nam Định
Vĩnh Phúc
Ninh Bình
Hà Nam
Hải Dương
Hải phòng
Hưng yên
Thái Bình
bắc ninh
quảng ninh
Điện Biên
Thái Nguyên
Lai Châu
cao bằng
yên bái
Tuyên Quang
Hà Giang
bắc giang
Bắc Cạn
Lào Cai
Phú Thọ
Sơn La
Lạng Sơn
Hòa bình
Quảng Trị
Hà Tĩnh
Huế
Bình Định
Quảng nam
Bình Thuận
Thanh hóa
Quảng Ngãi
Quảng Bình
Phú Yên
Khánh Hòa
Đà Nẵng
Ninh Thuận
nghệ an
KumTum
Lâm đồng
Đắc Nông
Gia Lai
dak lak
Đồng Nai
Bình Phước
TP HCM
Vũng Tàu
Tây Ninh
hậu giang
Cần thơ
Vĩnh Long
Cà Mau
Bến tre
Tiền Giang
Đồng tháp
Kiên giang
Sóc trăng
Trà Vinh
An Giang
Long an
bạc liêu
bình dương

-->Xem thêm...

VIÊN RỬA BÁT ALIO, VIÊN RỬA CHÉN ALIO CHUYÊN DÙNG CHO MÁY RỬA BÁT giá rẻ nhất

Công dụng của VIÊN RỬA BÁT ALIO


1. Công thức hoạt động bề mặt nhanh và hiệu quả ngay cả với chương trình rửa nhanh hay lâu đều cho kết quả tốt như nhau.


2. Công thức làm khô nuớc nhanh chóng giúp bát đĩa khô hoàn toàn ngay sau khi rửa.


3. Hoạt chất rửa sạch chất bẩn bám trên bát đĩa.


vien rua bat alio


Giá bán : 630,000đ


4. Thành phần hỗ trợ rửa làm đồ thuỷ tinh và đồ sành sứ bóng hơn.


5. Chức năng muối làm mềm nước. Riêng với viên rửa Alio 10 trong 1 thì có lượng muối bổ sung nhiều gấp đôi so với Alio 7 trong 1 trước đây đảm bảo nước ở các quận huyện Hà Nội không cần muối nhé.


6. Hoạt chất bảo vệ thuỷ tinh và kính.


7. Làm bóng đồ inox.


8. Bảo vệ và đánh bóng các dụng cụ ăn bằng bạc.


9. Thành phần làm sạch bên trong máy rửa bát nên bạn hoàn toàn không cần sử dụng thêm chất tẩy cặn cho máy rửa bát


10. Chất họat động vô hiệu hoá mùi khó chịu trong máy rửa bát tạo mùi thơm dễ chịu.


Hân hạnh được phục vụ Quý khách


Viên rửa bát somat 7 trong 1 chuyên dụng dành cho Máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy rửa siêu mạnh giúp tẩy sạch các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.

Viên rửa bát somat chuyên dụng dành cho Máy rửa bát sử dụng công nghệ NANO giúp bát đĩa sạch bóng mà lại có tác dụng diệt khuẩn,bảo vệ máy trong quá trình hoạt động, sử dụng hiệu quả cao tiết kiệm .Sản phẩm được sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn Châu Âu.


Viên rửa bát somat 7 trong 1 với các tính năng sau:

1. Làm tẩy chất nhờn

2. Làm bóng đồ inox

3. Làm bóng đồ thủy tinh

4. Muối bổ sung

5. Tẩy cặn cho đồ sứ

6. Xử lý nước cứng

7. Diệt khuẩn trong quá trinh tương tác


vien somat-220x300


Giá bán : 720,000đ


Viên rửa bát somat 7 trong 1 là viên rửa bát cực kỳ hiệu quả với các công dụng như:


1. Bạn không cần tráng qua với những chảo hay bát đĩa nhiều dầu mỡ trước khi cho vào máy rửa bát bởi chất chống mỡ bám bẩn đã được tích hợp trong somat


2. Bạn không cần phải rửa những cặn bột còn sót lại trên bát đĩa sau chu trình rửa.


3. Bạn không cần mua 4,5 sản phẩm một lúc chỉ để cho việc máy rửa bát mà muối, nước làm bóng, chất tẩy cặn và làm mềm nước đã có sẵn trong somat


4. Viên rửa bát somat không hề có mùi hóa chất quá nồng mà chỉ có mùi hương dễ chịu và cho bát đĩa sáng lấp lánh.


5. Nó sẽ làm việc tốt như nhau ở nhiệt độ phù hợp với môi trường như: 35-40 độ hoặc thậm chí 70 độ.


6. Chế độ bảo quản viên rửa tốt do mỗi viên rửa được gói riêng biệt trong một túi nilon chứ ko phải tất cả các viên rửa được để chung trong một hộp bảo quản. Vì vậy, chất lượng viên rửa không thay đổi từ viên đầu tiên cho đến viên cuối cùngVIÊN RỬA BÁT ALIO, VIÊN RỬA CHÉN ALIO CHUYÊN DÙNG CHO MÁY RỬA BÁT

Công dụng của VIÊN RỬA BÁT ALIO
1. Công thức hoạt động bề mặt nhanh và hiệu quả ngay cả với chương trình rửa nhanh hay lâu đều cho kết quả tốt như nhau.
2. Công thức làm khô nuớc nhanh chóng giúp bát đĩa khô hoàn toàn ngay sau khi rửa.
3. Hoạt chất rửa sạch chất bẩn bám trên bát đĩa.

Giá bán : ...
-->Xem thêm...

TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆTNAM - 85 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN miễn phí giao hàng

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn tự khẳng định mình, phấn đấu vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là sự kiện trọng đại, mốc son đánh dấu bước trưởng thành mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014).


tim heu cong doan viet nam


Giá bìa : 335,000đ


Để phục vụ cho các đơn vị công đoàn có tài liệu tham gia cuộc thi: TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM – 85 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂNdo Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức . NXB LAO ĐỘNG cho biên soan & xuất bản cuốn sách : TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆTNAM – 85 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN”

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất. Khái quát các kỳ Đại Hội công đoàn Việt Nam

Phần thứ hai. 100 câu Hỏi Nam

Phần thứ ba. Các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động công đoàn

Phần thứ tư: Các quy định mới về pháp luật lao động


Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kể từ khi thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động.


85 nam cong doan viet nam xay dung va phat trien


Giá bìa : 350,000đ


Hướng đến kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28/7/2014), nhằm giúp cán bộ đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động và những người quan tâm tìm hiểu về tổ chức Công đoàn qua những chặng đường lịch sử; sứ mệnh của giai cấp công nhân; quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn;… Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xin giới thiệu cuốn sách:

“85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam;

Phần thứ hai. Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;

Phần thứ ba. Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam;

Phần thứ tư. Công đoàn Việt Nam – những mốc son lịch sử;

Phần thứ năm. Nội dung Đại hội XI và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018;

Phần thứ sáu. Hỏi – đáp cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển;

Phần thứ bảy. Nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng giai cấp công nhân và sự tiến bộ của phụ nữ thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước;

Phần thứ tám. Các quy định mới nhất dành cho cán bộ công đoànnguồn: TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆTNAM - 85 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn tự khẳng định mình, phấn đấu vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng củ...
-->Xem thêm...

sách SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ VIỆT ANH 2014 miễn phí vận chuyển

“BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014”

( SONG NGỮ VIỆT –ANH )

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2014

Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (Biểu thuế 2014).

Biểu thuế 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế. Cụ thể:

1) Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Lộ trình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02.

Giá bìa : 498,000đ

2) Biểu thuế xuất khẩu – Danh mục biểu thuế xuất khẩu 2014 thay đổi hoàn toàn so với danh mục Biểu thuế xuất khẩu 2013. Cụ thể danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số và thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan…)

- Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hóa giống như trong Biểu nhập khẩu.

- Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tùy tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hóa mà được chi tiết tên riêng và mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.

3) Biểu thuế nhập khẩu:

- Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014 cũng có sự thay đổi tại danh mục Chương 98.

- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2014 có nhiều thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013. Theo đó, 210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, áp dụng đúng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản sách:

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

( SONG NGỮ VIỆT –ANH )

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2014

NỘI DUNG CUỐN SÁCH GỒM 3 PHẦN:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan

Sách dày gần 800 trang, khổ 20 x 28, bìa mềm.Gía phát hành 498,000đ/1 cuốn

BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (Biểu thuế 2014).

Biểu thuế 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế. Cụ thể:

1) Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Lộ trình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02.

Giá bìa : 398,000đ

2) Biểu thuế xuất khẩu – Danh mục biểu thuế xuất khẩu 2014 thay đổi hoàn toàn so với danh mục Biểu thuế xuất khẩu 2013. Cụ thể danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số và thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan…)

- Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hóa giống như trong Biểu nhập khẩu.

- Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tùy tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hóa mà được chi tiết tên riêng và mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.

3) Biểu thuế nhập khẩu:

- Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014 cũng có sự thay đổi tại danh mục Chương 98.

- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2014 có nhiều thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013. Theo đó, 210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế một cách kịp thời và chính xác, NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn cuốn sách:


SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ VIỆT ANH 2014 “BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014”

( SONG NGỮ VIỆT –ANH )

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2014

Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (Biểu thuế 2014).

Biểu thuế 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế. Cụ thể:

1) Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Lộ trình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02.

Giá bìa : 498,000đ


2) Biểu thuế xuất khẩu – Danh mục biểu thuế xuất khẩu 2014 thay đổi hoàn toàn so với danh mục Biểu thuế xuất khẩu 2013. Cụ thể danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số và thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan...)

- Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hóa giống như trong Biểu nhập khẩu.

- Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tùy tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hóa mà được chi tiết tên riêng và mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.

3) Biểu thuế nhập khẩu:

- Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014 cũng có sự thay đổi tại danh mục Chương 98.

- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2014 có nhiều thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013. Theo đó, 210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, áp dụng đúng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản sách:

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

( SONG NGỮ VIỆT –ANH )

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2014

NỘI DUNG CUỐN SÁCH GỒM 3 PHẦN:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan

Sách dày gần 800 trang, khổ 20 x 28, bìa mềm.Gía phát hành 498,000đ/1 cuốn


BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (Biểu thuế 2014).

Biểu thuế 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế. Cụ thể:

1) Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Lộ trình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02.


Giá bìa : 398,000đ


2) Biểu thuế xuất khẩu – Danh mục biểu thuế xuất khẩu 2014 thay đổi hoàn toàn so với danh mục Biểu thuế xuất khẩu 2013. Cụ thể danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số và thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan...)

- Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hóa giống như trong Biểu nhập khẩu.

- Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tùy tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hóa mà được chi tiết tên riêng và mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.

3) Biểu thuế nhập khẩu:

- Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014 cũng có sự thay đổi tại danh mục Chương 98.

- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2014 có nhiều thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013. Theo đó, 210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế một cách kịp thời và chính xác, NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn cuốn sách:
-->Xem thêm...

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

HƯỚNG DẪN CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA 2011 áp dụng năm 2014

Đề án 1816 của Bộ Y tế gồm mục tiêu chính là nâng cao chất lượng của đội ngũ Y bác sĩ của các cấp cơ sở và giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trung ương. Các bác sĩ, Giáo sư có thể luân phiên xuống các cấp cơ sở trực tiếp khám chữa bệnh cho các bệnh nhân và hướng dẫn, chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo tại chỗ các bác sĩ tuyến cơ sở. Đồng hành cùng Đề án, các Bác sĩ, Giáo sư đầu

 

huong dan chan doan va dieu tri benh noi khoa

 

Giá bìa : 450,000đ

ngành của Bệnh viện Bạch Mai đã nỗ lực không ngừng biên soạn ra cuốn sách "Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa". Cuốn sách gồm 203 phác đồ chẩn đoán và điều trị của 11 chuyên khoa hệ Nội. Thông qua những ứng dụng thực tiễn và những kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành, mỗi phác đồ là 1 công trình quý báu giúp các bác sĩ cơ sở có thể ứng dụng thực hành. 800 trang nội dung chứa đựng những nội dung cô đọng và những cố gắng không ngừng của đội ngũ Giáo sư, chuyên gia đầu ngành. Cuốn sách là món quà đầy ý nghĩa và là thông điệp của các bác sĩ tuyến trên gửi tới tuyến dưới “không ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm, lương y như từ mẫu”.

MỤC LỤC:
Chương 1. Cấp cứu
Chương 2. Hồi sức tích cực
Chương 3. Chống độc
Chương 4. Tim mạch
Chương 5. Hô hấp
Chương 6. Nội tiết - Đái tháo đường
Chương 7. Tiêu hóa
Chương 8. Thận - Tiết niệu
Chương 9. Cơ xương khớp
Chương 10. Truyền nhiễm
Chương 11. Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

 

Lời Nói Đầu
Trong cuộc đời làm công tác Hồi sức cấp cứu, tác giả đã viết được một số sách để phục vụ cho việc xây dựng chuyên ngành. Nay tác giả đem tập hợp lại thành một tập có sửa đổi chỉnh lý và cập nhật. Tập sách này vẫn mang tính chất nguyên lý cơ bản để hướng dẫn người thầy thuốc thực hành làm công tác cấp cứu và hồi sức. Tác giả hy vọng rằng với những kinh nghiệm mà tác giả đã đúc kết được trong quá trình công tác, tập sách sẽ có ích cho việc cứu sống người bệnh. Tác giả cũng rất vui mừng là đội ngũ Hồi Sức Cấp Cứu cùng làm việc với tác giả đã trưởng thành rõ rệt và đã có những kinh nghiệm quý giá trong việc chẩn đoán và xử trí các cấp cứu nội khoa thường gặp. Cho nên, thay vì một số bài của tác giả đã viết phần nào không cập nhật, một loạt bài mới của các cộng sự với tác giả đã được trình bày trong tập sách này.
Nhà Xuất Bản Y Học đã cộng tác rất hiệu quả với tác giả để kịp thời cho ra mắt những cuốn sách phục vụ công tác Hồi sức cấp cứu.
Vì vậy tác giả xin tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới Nhà Xuất Bản Y Học đặc biệt là BS Vũ Thị Bình đã có nhiều ý kiến đóng góp vào việc biên soạn các cuốn sách của chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.
Mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp để lần xuất bản sau cuốn sách sẽ được hoàn thiện hơn.
GS. VŨ VĂN ĐÍNH
MỤC LỤC:
PHẦN I: HỒI SỨC CẤP CỨU

 

hoi suc cap cua toan tap

 

Giá bìa : 350,000đ

 

Các nguyên lý cơ bản trong hồi sức cấp cứu
Các rối loạn thăng bằng nước và điện giải trong cơ thể
Các rối loạn calci máu
Hạ phospho máu
Tăng phospho máu
Tăng Magnesium
Hạ magnesi máu
Thăng bằng kiềm toan trong cơ thể
Toan chuyển hoá
Suy hô hấp cấp
Cơn hen phế quản ác tính
Xử trí cơn hen phế quản nặng ở người lớn
Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển
Tràn khí màng phổi
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn và tâm phế mạn
Phù phổi cấp
Cơn tăng huyết áp
Bệnh cạch vành-thiếu máu cơ tim
Cơn đau thắt ngưc không ổn định
Cơn đau thắt ngưc kiểu Prinzmetal
Nhồi máu cơ tim
Ngừng tuần hoàn
Sốc
Sốc giảm thể tích máu
Sốc phản vệ
Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ
Sốc nhiễm khuẩn
Sốc do tim
Chẩn đoán sốc giảm thể tích máu
Chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn giai đoạn đầu
Chẩn đoán sốc do tim
Các nguyên tắc và biện pháp xử trí sốc nói chung
Chẩn đoán và xử trí hôn mê
Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu ở người đái tháo đường
Cơn cường giáp
Xử trí cơn cường giáp và thai nghén
Suy thận cấp
Hội chứng tiêu cơ vân cấp
Hội chứng suy đa tạng
Tóm tắt sinh bệnh học MOFS
Định nghĩa MOFS của KNAUS
Hội chứng suy đa tạng và sốt rét ác tính
Đại cương về liệt ngoại vi
Bại liệt
Chứng porphyri cấp
Viêm nhiều rễ dây thần kinh
Chẩn đoán và xử trí tăng áp lực nội sọ
Sốt rét ác tính (sốt rét nặng có biến chứng)
Điều trị theo cơ địa và theo tuyến
Xử trí sốt rét ác tính ở người có thai
Xử trí srat có phù phổi cấp
Xử trí sốt rét ác tính có trụy mạch
Xử trí đái ra huyết cẩu tố ở người sốt rét

PHẦN II: CẤP CỨU NGỘ ĐỘC

Các nguyên tắc xử trí ngộ độc
Các hội chứng lớn trong ngộ độc cấp
Ngộ độc barbituric
Các thuốc bình thản hoặc trấn tĩnh
Meprobamat
Các chất ma túy
Các dẫn chất của phenothiazin
Các dẫn chất của acid salicylic
Các corticoid
Các digitalic
Quinin
Quinidin
Ngộ độc cloroquin
Các chất gây rối loạn nhịp tim
Opi và morphin
Ecstasy
I.N.H
Paracetamol
Ngộ độc các chất thường dùng trong đời sống
Aceton
Acid mạnh
Base mạnh
Cồn etylic
Cồn Metylic
Dầu hoả và các dẫn chất
Carbon monoxyt
Phenol, cresyl và dẫn chất
Phospho vô cơ và phosphua kẽm
Kali pecmanganat
Các chất gây methemoglobin máu
Ngộ độc do tác nhân động vật, thực vật, vật lý
Cá độc
Cóc
Rắn độc
Ong đốt
Sâu ban miêu
Mật cá trắm
Ngộ độc cá nóc
Sắn
Lá ngón
Nấm độc
Mã tiền
Phụ tử (Aconit)
Ngộ độc thức ăn
Ngộ độc các chất trong công nghiệp nông nghiệp
Asen vô cơ
Asen hữu cơ
Chì và dẫn chất vô cơ của chì
Ngộ độc CS
Dẫn chất hữu cơ của chì
Thủy ngân
Các khí chất gây kích thích và gây ngạt
Carbon sulfua
Chỉ hữu cơ
Phospho hữu cơ
Ngộ độc cấp thuốc chuột tầu (loại ống nước và hạt gạo đỏ)
Paraquat
Những tai nạn bất ngờ
Điện giật
Ngạt nước
Say nắng
Say nóng
Hít phải dịch dạ dày
Tai biến chảy máu do dùng thuốc chống đông

PHẦN III: CÁC KỸ THUẬT DÙNG TRONG HSCC

Thổi ngạt
Bóp bóng Ambu
Bóp tim ngoài lồng ngưc và thổi ngạt
Thủ thuật Heimlich
Đặt ống nội khí quản cấp cứu
Đặt ống nội khí quản đường mm có đèn soi thanh quản
Đặt ống nội khí quản mò qua đường mũi
Đặt ống nội khí quản đường miệng có đèn soi thanh quản
MỞ khí quản
Hút dịch khí quản
Thông khí nhân tạo cơ học quy ước (thở máy)
Thông khí nhân tạo điều khiển với áp lực dương ngắt quãng (IPPV/CMV)
Thông khí điều khiển với áp lực dương ngắt quãng đồng thì
Thông khí nhân tạo với áp lực dương liên tục (CPPV)
Thông khí bằng thở tự nhiên với áp lực dương liên tục ở đường dẫn khí (cpap)
Thông khí nhân tạo ở người bệnh có áp lực dương cuối thì thở ra nội sinh (auto-PEEP)
Thông khí nhân tạo với thể tích lưu thông (VT) tăng dần
Thông khí nhân tạo với BIPAP
Thông khí nhân tạo áp lực hỗ trợ (PSV)
Cai thở máy
Thôi thở máy
Chọc hút dẫn lưu dịch màng phổi
Đặt ống thông tĩnh mạch cảnh trong theo đường Daily
Đặt ống thông tĩnh mạch dưới đòn phương pháp chọc Troca qua da
Phương pháp Seldinger
Phương pháp Desilet
Rửa dạ dày trong ngộ độc cấp bằng hệ thống mở
Đặt ơng thông rửa dạ dày để.cầm máu
Đặc ống thông Blakemore
Lọc màng bụng thăm dò
Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày
Nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch
Tiêm xơ điều trị chảy máu ổ loét dạ này tá tràng
Đặt ống thông vào động mạch
Chọc hút máu tĩnh mạch đùi
Đặt ống thông tĩnh mạch cảnh trong ở trẻ em
Chọc hút qua màng nhẫn giáp
Rửa màng phổi
Đặt ống thông màng bụng
Quy trình kỹ thuật lọc máu ngắt quãng cấp cứu
Lọc máu liên tục
Thay huyết tương bằng máy
Thay huyết tương bằng phương pháp thủ công
HƯỚNG DẪN CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA 2011chi tiết

Đề án 1816 của Bộ Y tế gồm mục tiêu chính là nâng cao chất lượng của đội ngũ Y bác sĩ của các cấp cơ sở và giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trung ương. Các bác sĩ, Giáo sư có thể luân phiên xuống các cấp cơ sở trực tiếp khám chữa bệnh cho các bệnh nhân và hướng dẫn, chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo tại chỗ các bác sĩ tuyến cơ sở. Đồng hành cùng Đề án, các Bác sĩ, Giáo sư đầu


 


huong dan chan doan va dieu tri benh noi khoa


 


Giá bìa : 450,000đ


ngành của Bệnh viện Bạch Mai đã nỗ lực không ngừng biên soạn ra cuốn sách “Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa”. Cuốn sách gồm 203 phác đồ chẩn đoán và điều trị của 11 chuyên khoa hệ Nội. Thông qua những ứng dụng thực tiễn và những kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành, mỗi phác đồ là 1 công trình quý báu giúp các bác sĩ cơ sở có thể ứng dụng thực hành. 800 trang nội dung chứa đựng những nội dung cô đọng và những cố gắng không ngừng của đội ngũ Giáo sư, chuyên gia đầu ngành. Cuốn sách là món quà đầy ý nghĩa và là thông điệp của các bác sĩ tuyến trên gửi tới tuyến dưới “không ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm, lương y như từ mẫu”.


MỤC LỤC:

Chương 1. Cấp cứu

Chương 2. Hồi sức tích cực

Chương 3. Chống độc

Chương 4. Tim mạch

Chương 5. Hô hấp

Chương 6. Nội tiết – Đái tháo đường

Chương 7. Tiêu hóa

Chương 8. Thận – Tiết niệu

Chương 9. Cơ xương khớp

Chương 10. Truyền nhiễm

Chương 11. Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng


 


Lời Nói Đầu

Trong cuộc đời làm công tác Hồi sức cấp cứu, tác giả đã viết được một số sách để phục vụ cho việc xây dựng chuyên ngành. Nay tác giả đem tập hợp lại thành một tập có sửa đổi chỉnh lý và cập nhật. Tập sách này vẫn mang tính chất nguyên lý cơ bản để hướng dẫn người thầy thuốc thực hành làm công tác cấp cứu và hồi sức. Tác giả hy vọng rằng với những kinh nghiệm mà tác giả đã đúc kết được trong quá trình công tác, tập sách sẽ có ích cho việc cứu sống người bệnh. Tác giả cũng rất vui mừng là đội ngũ Hồi Sức Cấp Cứu cùng làm việc với tác giả đã trưởng thành rõ rệt và đã có những kinh nghiệm quý giá trong việc chẩn đoán và xử trí các cấp cứu nội khoa thường gặp. Cho nên, thay vì một số bài của tác giả đã viết phần nào không cập nhật, một loạt bài mới của các cộng sự với tác giả đã được trình bày trong tập sách này.

Nhà Xuất Bản Y Học đã cộng tác rất hiệu quả với tác giả để kịp thời cho ra mắt những cuốn sách phục vụ công tác Hồi sức cấp cứu.

Vì vậy tác giả xin tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới Nhà Xuất Bản Y Học đặc biệt là BS Vũ Thị Bình đã có nhiều ý kiến đóng góp vào việc biên soạn các cuốn sách của chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp để lần xuất bản sau cuốn sách sẽ được hoàn thiện hơn.

GS. VŨ VĂN ĐÍNH

MỤC LỤC:

PHẦN I: HỒI SỨC CẤP CỨU


 


hoi suc cap cua toan tap


 


Giá bìa : 350,000đ


 


Các nguyên lý cơ bản trong hồi sức cấp cứu

Các rối loạn thăng bằng nước và điện giải trong cơ thể

Các rối loạn calci máu

Hạ phospho máu

Tăng phospho máu

Tăng Magnesium

Hạ magnesi máu

Thăng bằng kiềm toan trong cơ thể

Toan chuyển hoá

Suy hô hấp cấp

Cơn hen phế quản ác tính

Xử trí cơn hen phế quản nặng ở người lớn

Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển

Tràn khí màng phổi

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn và tâm phế mạn

Phù phổi cấp

Cơn tăng huyết áp

Bệnh cạch vành-thiếu máu cơ tim

Cơn đau thắt ngưc không ổn định

Cơn đau thắt ngưc kiểu Prinzmetal

Nhồi máu cơ tim

Ngừng tuần hoàn

Sốc

Sốc giảm thể tích máu

Sốc phản vệ

Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ

Sốc nhiễm khuẩn

Sốc do tim

Chẩn đoán sốc giảm thể tích máu

Chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn giai đoạn đầu

Chẩn đoán sốc do tim

Các nguyên tắc và biện pháp xử trí sốc nói chung

Chẩn đoán và xử trí hôn mê

Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu ở người đái tháo đường

Cơn cường giáp

Xử trí cơn cường giáp và thai nghén

Suy thận cấp

Hội chứng tiêu cơ vân cấp

Hội chứng suy đa tạng

Tóm tắt sinh bệnh học MOFS

Định nghĩa MOFS của KNAUS

Hội chứng suy đa tạng và sốt rét ác tính

Đại cương về liệt ngoại vi

Bại liệt

Chứng porphyri cấp

Viêm nhiều rễ dây thần kinh

Chẩn đoán và xử trí tăng áp lực nội sọ

Sốt rét ác tính (sốt rét nặng có biến chứng)

Điều trị theo cơ địa và theo tuyến

Xử trí sốt rét ác tính ở người có thai

Xử trí srat có phù phổi cấp

Xử trí sốt rét ác tính có trụy mạch

Xử trí đái ra huyết cẩu tố ở người sốt rét


PHẦN II: CẤP CỨU NGỘ ĐỘC


Các nguyên tắc xử trí ngộ độc

Các hội chứng lớn trong ngộ độc cấp

Ngộ độc barbituric

Các thuốc bình thản hoặc trấn tĩnh

Meprobamat

Các chất ma túy

Các dẫn chất của phenothiazin

Các dẫn chất của acid salicylic

Các corticoid

Các digitalic

Quinin

Quinidin

Ngộ độc cloroquin

Các chất gây rối loạn nhịp tim

Opi và morphin

Ecstasy

I.N.H

Paracetamol

Ngộ độc các chất thường dùng trong đời sống

Aceton

Acid mạnh

Base mạnh

Cồn etylic

Cồn Metylic

Dầu hoả và các dẫn chất

Carbon monoxyt

Phenol, cresyl và dẫn chất

Phospho vô cơ và phosphua kẽm

Kali pecmanganat

Các chất gây methemoglobin máu

Ngộ độc do tác nhân động vật, thực vật, vật lý

Cá độc

Cóc

Rắn độc

Ong đốt

Sâu ban miêu

Mật cá trắm

Ngộ độc cá nóc

Sắn

Lá ngón

Nấm độc

Mã tiền

Phụ tử (Aconit)

Ngộ độc thức ăn

Ngộ độc các chất trong công nghiệp nông nghiệp

Asen vô cơ

Asen hữu cơ

Chì và dẫn chất vô cơ của chì

Ngộ độc CS

Dẫn chất hữu cơ của chì

Thủy ngân

Các khí chất gây kích thích và gây ngạt

Carbon sulfua

Chỉ hữu cơ

Phospho hữu cơ

Ngộ độc cấp thuốc chuột tầu (loại ống nước và hạt gạo đỏ)

Paraquat

Những tai nạn bất ngờ

Điện giật

Ngạt nước

Say nắng

Say nóng

Hít phải dịch dạ dày

Tai biến chảy máu do dùng thuốc chống đông


PHẦN III: CÁC KỸ THUẬT DÙNG TRONG HSCC


Thổi ngạt

Bóp bóng Ambu

Bóp tim ngoài lồng ngưc và thổi ngạt

Thủ thuật Heimlich

Đặt ống nội khí quản cấp cứu

Đặt ống nội khí quản đường mm có đèn soi thanh quản

Đặt ống nội khí quản mò qua đường mũi

Đặt ống nội khí quản đường miệng có đèn soi thanh quản

MỞ khí quản

Hút dịch khí quản

Thông khí nhân tạo cơ học quy ước (thở máy)

Thông khí nhân tạo điều khiển với áp lực dương ngắt quãng (IPPV/CMV)

Thông khí điều khiển với áp lực dương ngắt quãng đồng thì

Thông khí nhân tạo với áp lực dương liên tục (CPPV)

Thông khí bằng thở tự nhiên với áp lực dương liên tục ở đường dẫn khí (cpap)

Thông khí nhân tạo ở người bệnh có áp lực dương cuối thì thở ra nội sinh (auto-PEEP)

Thông khí nhân tạo với thể tích lưu thông (VT) tăng dần

Thông khí nhân tạo với BIPAP

Thông khí nhân tạo áp lực hỗ trợ (PSV)

Cai thở máy

Thôi thở máy

Chọc hút dẫn lưu dịch màng phổi

Đặt ống thông tĩnh mạch cảnh trong theo đường Daily

Đặt ống thông tĩnh mạch dưới đòn phương pháp chọc Troca qua da

Phương pháp Seldinger

Phương pháp Desilet

Rửa dạ dày trong ngộ độc cấp bằng hệ thống mở

Đặt ơng thông rửa dạ dày để.cầm máu

Đặc ống thông Blakemore

Lọc màng bụng thăm dò

Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày

Nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch

Tiêm xơ điều trị chảy máu ổ loét dạ này tá tràng

Đặt ống thông vào động mạch

Chọc hút máu tĩnh mạch đùi

Đặt ống thông tĩnh mạch cảnh trong ở trẻ em

Chọc hút qua màng nhẫn giáp

Rửa màng phổi

Đặt ống thông màng bụng

Quy trình kỹ thuật lọc máu ngắt quãng cấp cứu

Lọc máu liên tục

Thay huyết tương bằng máy

Thay huyết tương bằng phương pháp thủ công

-->Xem thêm...

VIÊN RỬA BÁT SOMAT 100 TABS HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN HỘP TỪ ĐỨC giá rẻ tại hà nội

VIÊN RỬA BÁT SOMAT - SOMAT SUPER SPAR PACK - 100 TABS HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN HỘP TỪ ĐỨC (LOẠI 100 VIÊN) được sản xuất tại Đức.

Bán buôn bán lẽ VIÊN RỬA BÁT SOMAT - SOMAT SUPER SPAR PACK - 100 TABS HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN HỘP TỪ ĐỨC (LOẠI 100 VIÊN)

Nhằm đáp ứng nhu câu ngày càng cao của các mẹ nội trợ chúng tôi xin hân hanh giới thiệu Viên rửa bát somat hàng nhập khẩu Đức, Với dong sản phẩm viên rửa bát somat chắc chắn sẻ làm hài lòng những Mẹ nộ trợ khó tính nhất, Bát đũa sạch hơn , đặc biệt xoong nồi và các đồ thủy tinh inoc đấy chính là Viên RỬA BÁT SOMAT - SOMAT Super Spar Pack - 100 tabs HÀNG NHẬP KHẨU 100% TỪ ĐỨC- THÍCH HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY RỬA BÁT (LOẠI 100 VIÊN)


viên rửa bát somat 100-228x228Giá bán : 760,000đ


Viên rửa bát cao cấp chuyên dụng- dành cho máy rửa bát - Hàng nhập khẩu chính hãng - nguyên hộp từ Đức

Viên rửa bát Somat loại 100 tabk - Viên rửa bát cao cấp - Somat sản phẩm chuyên dụng phù hợp với các loại máy rửa bát: Malloca, Fagor, Elextrolux, Ariston... Thích hợp cho mọi loại máy rửa bát

Viên rửa bát cao cấp chuyên dụng- dành cho máy rửa bát

Công dụng:

Viên rửa bát SOMAT chuyên dụng dành cho Máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy rửa siêu mạnh giúp tẩy sạch các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.
Viên rửa bát SOMAT chuyên dụng dành cho Máy rửa bát sử dụng công nghệ NANO giúp bát đĩa sạch bóng mà lại có tác dụng diệt khuẩn,bảo vệ máy trong quá trình hoạt động, sử dụng hiệu quả cao tiết kiệm .Sản phẩm được sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Viên rửa bát SOMAT với các tính năng sau:

1. Làm tẩy chất nhờn
2. Làm bóng đồ inox
3. Làm bóng đồ thủy tinh
4. Muối bổ sung
5. Tẩy cặn cho đồ sứ
6. Xử lý nước cứng
7. Diệt khuẩn trong quá trinh tương tác


MUỐI RỬA BÁT SOMAT chuyên dụng dành cho máy rửa bát với công thức đặc biệt, sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn Châu âu trong việc xử lý nguồn nước giúp máy rửa bát họat động tốt và luôn được bảo vệ trước tác hại của các ion canxi, magie có trong nguồn nước. Muối rửa bát somat được sản xuất tại hãng HENKEL ( do máy rửa bát luôn vận hàng động ở nhiệt độ 70 -90 độ C dẫn đến buồng máy bị bám 1 lớp "vôi hóa" do đó nhất thiết cần muối rửa bát somat để sử lý cáu cặn chong tắc nghẽn hệ thống phun nước.)
*Thành phần:
Hợp chất MUỐI RỬA BÁT SOMAT dụng được sấy khô bằng máy sấy cao tần 95%. Chất trung hòa ASMT và các thành phần Hoa học tổng hợp giúp máy khong bị bám căn "vôi hóa"


muoi rua bat somat-228x228


Giá bán : 180,000đ


*Cách dùng:
Muối chuyên dụng dành cho máy rửa bát SOMAT được dùng cho Máy rửa bát. Khi sử dụng đổ khoảng 1,2Kg (1 hộp ) vào khay đựng muối của máy và đổ thêm 300ml nước. Chú ý đóng chặt nắp khay đựng MUỐI RỬA BÁT SOMAT của máy trước khi vận hành máy.

*Bảo quản:
Để nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh ánh sáng trực tiếp
HSD: 4 năm kể từ ngày sản xuất( ngày sản xuất in dưới đáy hộp )
VIÊN RỬA BÁT SOMAT 100 TABS HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN HỘP TỪ ĐỨC VIÊN RỬA BÁT SOMAT – SOMAT SUPER SPAR PACK – 100 TABS HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN HỘP TỪ ĐỨC (LOẠI 100 VIÊN) được sản xuất tại Đức.
Bán buôn bán lẽ VIÊN RỬA BÁT SOMAT – SOMAT SUPER SPAR PACK – 100 TABS HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN HỘP TỪ ĐỨC (LOẠI 100 VIÊN)
Nhằm đáp ứng nhu câu ngày cà... hà nội
Nam Định
Vĩnh Phúc
Ninh Bình
Hà Nam
Hải Dương
Hải phòng
Hưng yên
Thái Bình
bắc ninh
quảng ninh
Điện Biên
Thái Nguyên
Lai Châu
cao bằng
yên bái
Tuyên Quang
Hà Giang
bắc giang
Bắc Cạn
Lào Cai
Phú Thọ
Sơn La
Lạng Sơn
Hòa bình
Quảng Trị
Hà Tĩnh
Huế
Bình Định
Quảng nam
Bình Thuận
Thanh hóa
Quảng Ngãi
Quảng Bình
Phú Yên
Khánh Hòa
Đà Nẵng
Ninh Thuận
nghệ an
KumTum
Lâm đồng
Đắc Nông
Gia Lai
dak lak
Đồng Nai
Bình Phước
TP HCM
Vũng Tàu
Tây Ninh
hậu giang
Cần thơ
Vĩnh Long
Cà Mau
Bến tre
Tiền Giang
Đồng tháp
Kiên giang
Sóc trăng
Trà Vinh
An Giang
Long an
bạc liêu
bình dương

-->Xem thêm...