sách bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất | bột rửa bát

TÌM KIẾM

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

sách bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất

 sách bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất hiện nay
Xuất bản Quý 2 năm 2014


Nhằm góp phẩn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự, PGS.TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn Bộ sách sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2014 sửa đổi bổ sung,


Trong lần xuất bản cuốn Bộ sách bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2014 chúng tôi đã cập nhật các thông tư, nghị định và hàng loạt các văn bản hướng dẫn như: Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 hướng dẫn áp dụng một số Điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán; Công văn số 4713/BTP-BTTP ngày 14/6/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Giám định tư pháp; Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BCA-BQP- BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06/6/2013 hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc; Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013 hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử; Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân; Thông tư liên tịch so 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân; Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13/5/2013 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.


Nội dung cuốn sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất gồm 2 tập:
Tập I. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung phát hành năm 2014
sách bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất do tiến sĩ trần minh hưởng trình bày
Giá: 390 000 đồng/tập 1

Tập II. Những quy định mói nhất hướng dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự (Đã được sửa đổi, bế sung)
Bộ bình luận khoa học bộ luật hình sự 2014 nxb hồng đức
Giá: 350 000 đồng/tập 2

Bộ bình luận khoa học bộ luật hình sự mới nhất là tài liệu bổ ích cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự. Bộ sách được biên soạn trên cơ sở khoa học pháp lý hình sự, các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật sửa đổi, bổ, sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009, Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự...
nội dung quyển sách bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2014 của đinh văn quế

Khoa học pháp lý hình sự rất phức tạp, quá trình áp dụng pháp Luật Hình sự cũng còn nhiều vấn để bất cập, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự còn chưa đầy đủ, vì vậy chắc chắn trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi kính mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành, quý báu của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và bạn đọc để cuốn sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung lần phát hành sau được hoàn thiện hơn.

Xin trích đoạn trong cuốn sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2014 để quý vị tham khảo

Điều 8. Khái niệm tội phạm
1.    Tội phạm là hành vi nguv hiẽm cho xă hội được quv định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cô ỷ hoặc vô ỷ, xâm phạm độc lập, chủ quvền, thống nhảt, toàn vẹn lành thô Tô CỊUOC. xâm phạm chê độ chính trị, chê độ kinh tế, nền văn hoả, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyên, lợi ích hợp pháp của tô chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhản phâm, tự do, tài sản, các quyên, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
2.    Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiêm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phán thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và lội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
3.    Tội phạm ứ nghiêm trọng là ĩội phạm gáy nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối vói tội ấy là đêu ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguv hại ÌỚỈ1 CÌỈO xã hội mà mức cao nìĩât cua khung hình phạt đối với tội ây là đên bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng ỉà tội phạm gãy nguv hại rát lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đoi với tội âv ỉà đèn mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây tìguv hại đặc biệt ỉ ớn cho xã hội mà mức cao nhát của khung hình phạt đối với tội ấy ìà trên mười lăm năm (ù, tù chung thân hoặc tử hình.
4.    Nhĩmg hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nlnmg tinh chất nguy hiẻm cho xã hội khổng đáng kề, thì không phải là tội phạm và được xư lv bằng các biện pháp khác.
1. Tội phạm là một hiện tượng xă hội có tính lịch sử, có quá trình phát sinh, phát triến và tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp. Tội phạm là những hành vi lệch chuân xã hội, tuy nhiên nhận thức và đánh giá về tội phạm lại do đặc điêm từng thời kỳ xã hội và bản chất của mồi Nhà nước quy định, chính vì vậy khái niệm tội phạm cũng bị chi phối bởi các yếu tố đó.
Pháp Luật Hình sự luôn luôn hàm chửa hai nội dung cơ ban nhất, đó là tội phạm và hình phạt. Tội phạm và hình phạt có quan hệ tác động qua lại biện chứng với nhau, về nguyên tắc thì tội phạm là phái chịu hình phạt và hình phạt cũng chỉ được phép áp dụng với người đã thực hiện hành vi phạm tội được quv định trona BLHS. Có thể nói hành vi phạm tội là tiền đề còn hình phạt là hậu qua của việc thực hiện tội phạm đó, chính vì vậy không thể áp dụng hình phạt đối với một người nếu họ không thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi đó không cấu thành tội phạm. Tội phạm và hình phạt là hai chế định quan trọng, cơ bản nhất của pháp Luật Hình sự.
Pháp Luật Hình sự của mồi quốc gia có thê có những định nghĩa về tội phạm khác nhau, sự khác nhau này xuất phát từ bàn chất cùa mỗi nhà nước vì Luật Hình sự là một trong những ngành luật thể hiện bản chất eiai cấp rất sâu sấc. Bên cạnh đó những quy định về tội phạm trong Luật Hình sự còn phụ thuộc vào hệ thông pháp luật, chính sách hình sự của nhà nước đó
Hi vọng sau khi tìm hiểu cuốn sách bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2014 sửa đổi bổ sung này quý vị sẽ có 1 cái nhìn sâu sắc hơn về hệ thống pháp luật hình sự việt nam