bột rửa bát finish nhập khẩu chén, muối rửa bát chén alio somat nước, viên rửa bát rossy sun largo: tháng năm 2014

TÌM KIẾM

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT - ANH - HOA - HÀN - NHẬT 2014 có hóa đơn đỏ

Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG


bo luat lao dong , hoa ,han, nhat


Giá bài : 395,000đ


(The labour code – multiple languages)

Công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ Chỉ dẫn pháp luật về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động;

áp dụng thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2014 …”

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2014/NĐ-CP NGÀY 07-4-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH; NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16-01-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM; THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 06-3-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-LĐTBXH NGÀY 13-01-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sách được chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ: Việt – Anh – Hoa – Hàn – Nhật

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần 600 trang, Giá bán trên toàn quốc: 395.000 đồng/cuốnnguồn: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT - ANH - HOA - HÀN - NHẬT 2014

Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.
Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu...
-->Xem thêm...

sách LUẬT ĐẤT ĐAI – LUẬT NHÀ Ở VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014) miễn phí vận chuyển

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tại kỳ họp thứ 6, Khóa XIII, ngày 29-11-2013 Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014).

Giá bìa : 335,000đ

Theo đó, những điểm nổi bật nhất trong Luật Đất đai mới là mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất; khắc phục hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất một cách tràn lan; Đặc biệt, Luật Đất đai đã đổi mới vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất rất chi tiết và bổ sung những quy định rất quan trọng như: Quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất; khi thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản mới cụ thể như sau: NĐ số 188/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;NĐ số 84/2013/NĐ-CP ngày 25-7-2013 quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư; TT số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14-10-2013 quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; TT số 26/2013/TT-BTNMTngày 26-9-2013 hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp; TT số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25-10-2013 định mức kinh tế – kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai; TT số 16/2013/TT-BXD ngày 16-10-2013 ngày 16-10-2013 sửa đổi, bổ sung về nội dung Thiết kế đô thị;NĐ số 121/2013/NĐ-CP ngày 10-10-2013 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản…

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, chủ đầu tư; đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý đất đai nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất bản cuốn sách:

“LUẬT ĐẤT ĐAI – LUẬT NHÀ Ở VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI”

(có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014).

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Nhà ở và Luật Đất đai được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Khóa XIII;

Phần II. Định mức xây dựng, lưu trữ cơ sở dữ liệu đất đai và địa chính;

Phần III. Quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị và nguyên tắc thiết kế đô thị;

Phần IV. Chính sách phát triển, quản lý nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội;

Phần V. Hướng dẫn chi tiết cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;

Phần VI. Quản lý sử dụng và cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Phần VII. Chính sách hỗ trợ nhà ở và điều kiện vay vốn ưu đãi;

Phần VIII. Chế độ báo cáo đầu tư xây dựng; kinh doanh các dự án bất động sản và quản lý, sử dụng đất bãi bồi;

Phần IX. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý đất đai và nhà ở.


LUẬT ĐẤT ĐAI – LUẬT NHÀ Ở VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014)Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tại kỳ họp thứ 6, Khóa XIII, ngày 29-11-2013 Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014).

Giá bìa : 335,000đTheo đó, những điểm nổi bật nhất trong Luật Đất đai mới là mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất; khắc phục hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất một cách tràn lan; Đặc biệt, Luật Đất đai đã đổi mới vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất rất chi tiết và bổ sung những quy định rất quan trọng như: Quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất; khi thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản mới cụ thể như sau: NĐ số 188/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;NĐ số 84/2013/NĐ-CP ngày 25-7-2013 quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư; TT số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14-10-2013 quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; TT số 26/2013/TT-BTNMTngày 26-9-2013 hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp; TT số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25-10-2013 định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai; TT số 16/2013/TT-BXD ngày 16-10-2013 ngày 16-10-2013 sửa đổi, bổ sung về nội dung Thiết kế đô thị;NĐ số 121/2013/NĐ-CP ngày 10-10-2013 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản…

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, chủ đầu tư; đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý đất đai nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất bản cuốn sách:

“LUẬT ĐẤT ĐAI – LUẬT NHÀ Ở VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI”

(có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014).

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Nhà ở và Luật Đất đai được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Khóa XIII;

Phần II. Định mức xây dựng, lưu trữ cơ sở dữ liệu đất đai và địa chính;

Phần III. Quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị và nguyên tắc thiết kế đô thị;

Phần IV. Chính sách phát triển, quản lý nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội;

Phần V. Hướng dẫn chi tiết cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;

Phần VI. Quản lý sử dụng và cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Phần VII. Chính sách hỗ trợ nhà ở và điều kiện vay vốn ưu đãi;

Phần VIII. Chế độ báo cáo đầu tư xây dựng; kinh doanh các dự án bất động sản và quản lý, sử dụng đất bãi bồi;

Phần IX. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý đất đai và nhà ở.
-->Xem thêm...

viên rửa bát finish 100 viên nhập khẩu mỹ giá rẻ nhất

VIÊN RỬA BÁT FINISH 100 VIÊN LOẠI NHẬP KHẨU MỸ


viên rửa bát finish 100 viên  all in one loại nhập khẩu mỹ được đóng dạng viên nén với công độc đáo . Qúy khách sẽ cảm nhận được sự thuận tiện khi sử dụng sản phẩm viên rửa bát finish. Không chỉ có những đột phá về chất lượng cũng như thành phần. viên rửa bát finish all đã khẳng định là thương hiệu số 1 hiện nay trên thị trường với sự công nhận với nhiều hãng máy rửa bát nỗi tiếng như AEG, BOSCHM CONSTRUCTA, ELECTROLUX, ZANUSSI, SIEMENS. Khi mua máy rửa bát của các hãng này Qúy khách sẽ được tăng 3 viên rửa bát finish.
viên rửa bát finish 100 viên nhập khẩu mỹ

Công dụng


viên rửa bát finish 100 viên  all in one được nén thành viên trên dây chuyền hiện đại với công thức đặc biệt dành cho máy rửa bát hiện nay. finish all in one là sự kết hợp  của công thức tẩy rửa tiên tiến với 16 thành phần độc đáo cùng với 12 tính năng ưu việt khiến viên rửa bát finish all có sức mạnh tẩy sạch chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa kèm theo khả năng diệt khuẩn và làm bóng bát đĩa với công nghệ mới Powerball.


Thành phần


viên rửa bát finish all in none  loại 100 viên  được cấu thành từ Hợp chất tẩy rửa chuyên dụng với công thức kháng bọt cao cấp  _ Kalium Tripoliphotphat , Kalium Cacbonat sodium ,Silicac Kaian, chất hoạt động bề mặt, huơng liệu , chất bảo quản, chất trung hoà.


Cách dùng


Khi sử dụng bật nắp khay đựng viên rửa bát của máy rửa bát đặt 1 viên rửa bát finish all in one rồi đóng nắp  khay lại trước khi vận hành máy . Đối với những loại máy không có khay đựng có thể đặt viên rửa bát finish all in one vào đáy máy.


 
rip- Cầm dọc Viên rửa bát finish xé dọc bao phim theo mũi tên.
đặt- Đặt trực tiếp Viên rửa bát finish vào buồng định lượng của máy rửa bát ( Ngăn chữ nhật trên cánh tủ)
không lay-- Chú ý: không bỏ nhầm Viên rửa bát finish vào ngăn chứa muối bổ trợ (Ô tròn dưới đáy máy rửa bát )

 


Vì có một số anh chị mới dùng máy rửa bát lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ khi bắt đầu sử dụng nên thường gọi điện cho chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ tư vấn. Nhân đây tôi xin liệt kê ra ở đây một số câu hỏi mà anh chị thường gặp khi dùng máy rửa bát nhé:

: Tại sau sau khi rửa, khoang máy và bát nhà anh chị vẫn thấy hơi ướt?
 Thiếu chất làm bóng
 Cài đặt mức chất làm bóng không chính xác
 Đồ rửa không được sắp xếp đúng cách
Chương trình rửa không tương thích.


: Tại sao bát đĩa vẫn không sạch sau chương trình rửa?
Không đủ chất làm bóng hoặc chất tẩy rửa
Nắp ngăn muối đóng không chặt làm tiêu hao muối và loãng lượng muối pha vào trong quá trình rửa
Cài đặt mức nước cứng cho máy không chính xác
Chất tẩy rửa bạn đang sử dụng không có muối, cần đổi loại tẩy rửa khác.


Cặn thức ăn vẫn bám trên đồ rửa
Bộ phin lọc bị bẩn nên thức ăn trào trở lại trong quá trình rửa
Lỗ phun bị bẩn, tắc nên phun không tốt
Đặt quá nhiều đổ rửa trên giá đỡ hoặc xếp không đúng cách
Thanh phun chạm vào đồ rửa.


Sao muối nhà anh chị hết nhanh thế?
Do nắp đậy muối không đóng chặt
Do cài đặt mức độ tiêu hao muối quá cao.
Do nước nhà anh chị quá cứng.viên rửa bát finish 100 viên nhập khẩu mỹ

VIÊN RỬA BÁT FINISH 100 VIÊN LOẠI NHẬP KHẨU MỸ
viên rửa bát finish 100 viên  all in one loại nhập khẩu mỹ được đóng dạng viên nén với công độc đáo . Qúy khách sẽ cảm nhận được sự thuận tiện khi sử dụng sản phẩm viên rửa bát finish. Không chỉ có những đột phá về chất lượng cũng như thành phần. viê...
-->Xem thêm...

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

LUẬT VIỆC LÀM - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THI HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ÁP DỤNG NĂM 2014 tại hà nội sài gòn

Luật Việc làm (có hiệu lực từ 01/1/2015); Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi mới nhất đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động như hiện nay. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động, trong đó có chế định tiền lương vốn được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam.


luat viec lam bo luat lao dong


Giá bìa : 335,000đ


Nhằm triển khai hiệu quả Bộ Luật và những Luật trên, Chính phủ và các Bộ liên quan đã ban hành những quy định hướng dẫn mới như sau: NĐ số 27/2014/NĐ-CP ngày 07-04-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình; NĐ số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014 hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm; TT số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8-01-2014 hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; TT số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20-01-2014 hướng dẫn Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; TT số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6-3-2014 danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; TT số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12-02-2014 hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; QĐ số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13-01-2014 Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động; TT số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10-01-2014 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; QĐ số 01/QĐ-BHXH ngày 3-01-2014 Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; HD số 258/HD-TLĐ ngày 7-3-2014 về đóng đoàn phí công đoàn..


Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động; Luật Việc làm; Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tất cả lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành chính, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; đặc biệt là người lao động quan tâm đến trách nhiệm và quyền lợi của mình… Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách.


“LUẬT VIỆC LÀM – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THI HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ÁP DỤNG NĂM 2014”.


Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:


Phần I. Luật Việc làm – Bộ luật Lao động – Luật Công đoàn;


Phần II. Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lại lao động, việc ký quỹ;


Phần III. Quản lý hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động;


Phần IV. Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công;


Phần V. Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;


Phần VI. Quản lý lao động là người giúp việc gia đình;


Phần VII. Điều kiện làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc và những công việc cấm sử dụng lao động nữ, lao động trẻ em;


Phần VIII. Hướng dẫn công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động;


Phần IX. Chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trợ cấp mới nhất;


Phần X. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định tỷ lệ tổn thương do thương tích, bệnh nghề nghiệp;


Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội;nguồn: LUẬT VIỆC LÀM - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THI HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ÁP DỤNG NĂM 2014

Luật Việc làm (có hiệu lực từ 01/1/2015); Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi mới nhất đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động như hiện nay. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ l...
-->Xem thêm...

sách LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG 01-7-2014) VÀ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ tại hà nội sài gòn

Phòng, chống cháy, nổ là một việc làm cấp thiết, nhất là ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. Vì vậy, ngày 22-11-2013 kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Theo Luật phòng cháy chữa cháy, thì tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều phải thành lập và đào tạo các tổ chức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên toàn lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là một biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng tránh được những thiệt hại không đáng có về tiền bạc, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Giá bìa : 335,000đ

Việc hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi chúng ta phải có các quy định pháp luật phải đầy đủ và chặt chẽ. Do vậy, cũng như lĩnh vực khác, lĩnh vực phòng cháy chữa có một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, hoàn chỉnh như là các quy định pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy, xử phạt vi phạm hành chính, quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động và đặc biệt quan trọng là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nhà xuất bản Dân trí xuất bản cuốn sách

“LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII

(ÁP DỤNG 01-7-2014)

VÀ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Phòng cháy và chữa cháy (sửa đổi, bổ sung) của Quốc hội khóa XIII

Phần II. Nghiệp vụ quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Phần III. Quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắc buộc

Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Phần V. Quy tắc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Phần VI. Công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động

Phần VII. Hướng dẫn đội hình chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn áp dụng cho phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Phần VIII. Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng cháy, chữa cháy


LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG 01-7-2014) VÀ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊPhòng, chống cháy, nổ là một việc làm cấp thiết, nhất là ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. Vì vậy, ngày 22-11-2013 kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Theo Luật phòng cháy chữa cháy, thì tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều phải thành lập và đào tạo các tổ chức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên toàn lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là một biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng tránh được những thiệt hại không đáng có về tiền bạc, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Giá bìa : 335,000đViệc hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi chúng ta phải có các quy định pháp luật phải đầy đủ và chặt chẽ. Do vậy, cũng như lĩnh vực khác, lĩnh vực phòng cháy chữa có một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, hoàn chỉnh như là các quy định pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy, xử phạt vi phạm hành chính, quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động và đặc biệt quan trọng là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nhà xuất bản Dân trí xuất bản cuốn sách

"LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII

(ÁP DỤNG 01-7-2014)

VÀ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ".

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Phòng cháy và chữa cháy (sửa đổi, bổ sung) của Quốc hội khóa XIIIPhần II. Nghiệp vụ quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháyPhần III. Quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắc buộcPhần IV. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháyPhần V. Quy tắc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệpPhần VI. Công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao độngPhần VII. Hướng dẫn đội hình chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn áp dụng cho phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Phần VIII. Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng cháy, chữa cháy
-->Xem thêm...

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Chương trình khuyến mãi lớn Viên rửa bát Mùa Hè 2014 giá rẻ tại hà nội

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VIÊN RỬA BÁT, BỘT RỬA BÁT,
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG"" BÁN HÀNG THEO GIÁ GỐC"
"MUA 2 TẶNG 1"

bot rua bat somat laoi 1-228x228Giá bán : 170,000đ"Cam kết giá rẻ nhất, Hàng hóa Chất lương uy tín"
KỸ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NĂM 30-04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01-05

MUA 2 TẶNG 1
Chương trình áp dụng từ hết Mùa Hè 2014
Chi tiết chương khuyến mãi sau :


Các sản phẩm chuyên dùng cho máy rửa bát như viên rửa bát finish, bột rửa bát alio, muối rửa bát somat các mặt hàng này công ty em đều nhập khẩu trực tiếp tức CHLB Đức, không phải hàng xách tay đâu nhé

Bên em giao viên rửa bát, bột rửa bát, muối rửa bát đến tận nhà cho các mẹ mà không tính phí vận chuyển
Đặc biệt các mặt hàng viên bột muối dùng cho máy rửa bát này đều rất mềm vì bên em là đại lý cấp 1

Khi cần mua muối rửa bát somat hoặc viên rửa bát finish hoặc bột rửa bát alio nhập khẩu

em cho người giao hàng tận nơi sau 30 phút tại hà nội

Các sản phẩm viên rửa bát finish, muối rửa bát somat, bột rửa bát alio nhập khẩu đức hàng mới về cho các mẹ, Hiện em đang có chương trình khuyến mại đây!

Bên em có cả kỹ thuật hướng dẫn sử dụng viên rửa bát, muối rửa bát, bột rửa bát các mẹ nếu không biết sử dụng cứ gọi cho em em cho kỹ thuật đi giao hàng và hướng dẫn sử dụng luôn.

Em bán giá mềm với phương châm lấy công làm lãi, mong được các mẹ ủng hộ em nhiệt tình hơn nữa!


CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

MUA 2 TẶNG 1
Chương trình khuyến mãi lớn Viên rửa bát Mùa Hè 2014CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VIÊN RỬA BÁT, BỘT RỬA BÁT,
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG”” BÁN HÀNG THEO GIÁ GỐC”
“MUA 2 TẶNG 1″

Giá bán : 170,000đ
“Cam kết giá rẻ nhất, Hàng hóa Chất lương uy tín”
KỸ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NĂM 30-04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01-05
MUA 2 TẶNG... hà nội
Nam Định
Vĩnh Phúc
Ninh Bình
Hà Nam
Hải Dương
Hải phòng
Hưng yên
Thái Bình
bắc ninh
quảng ninh
Điện Biên
Thái Nguyên
Lai Châu
cao bằng
yên bái
Tuyên Quang
Hà Giang
bắc giang
Bắc Cạn
Lào Cai
Phú Thọ
Sơn La
Lạng Sơn
Hòa bình
Quảng Trị
Hà Tĩnh
Huế
Bình Định
Quảng nam
Bình Thuận
Thanh hóa
Quảng Ngãi
Quảng Bình
Phú Yên
Khánh Hòa
Đà Nẵng
Ninh Thuận
nghệ an
KumTum
Lâm đồng
Đắc Nông
Gia Lai
dak lak
Đồng Nai
Bình Phước
TP HCM
Vũng Tàu
Tây Ninh
hậu giang
Cần thơ
Vĩnh Long
Cà Mau
Bến tre
Tiền Giang
Đồng tháp
Kiên giang
Sóc trăng
Trà Vinh
An Giang
Long an
bạc liêu
bình dương

-->Xem thêm...

VIÊN RỬA BÁT FINISH ALL IN ONE DÀNH CHO TẤT CẢ MÁY RỬA BÁT giá rẻ nhất

Viên rửa bát finish all in one dành cho tất cả máy rửa bát


Viên rửa bát FINISH all in one chuyên dụng dành cho tất cả các loại máy rửa bát,Với công thức đặc biệt, tích hợp “all in one” Bạn không cần phải sử dụng muối, bột, dầu bóng, Đặc biệt luôn cho bạn cảm giác an toàn và thân thiện, làm cho bữa cơm thơm ngon và an toàn hơn cho gia đình bạn. Đặc biệt, viên rửa bát Finish với hạt đỏ ở giữa viên rửa có tác dụng làm viên rửa bát tan nhanh hơn 2 lần và cung cấp nhiều chất bóng hơn cho đồ men sứ nhà bạn.\


VIÊN RỬA BÁT CHÉN FINISH CALGONIT ALLES IN 1 HỘP 56 VIÊN


vien rua bat finish


Giá bán : 650,000đ


•Làm sạch: FINISH all in one chứa các thành phần hoạt tính cao giúp loại bỏ ngay cả các vết bẩn cứng đầu nhất một cách nhanh chóng và triệt để – cho một kết quả làm sạch tuyệt vời.

•Rửa: Viên nén hoạt động tự động trợ giúp quá trình rửa tổng hợp, đảm bảo độ sáng bóng nguyên bản trên thủy tinh, tách bộ đồ ăn khỏi vết bẩn.

•Thay thế muối chuyên dụng: có sẵn sản phẩm muối thay thế đặc biệt, bảo vệ các vật dụng nấu ăn và máy rửa bát từ canxi có hại.

•Làm bóng lớp kính bảo vệ: Việc tích hợp công thức bảo vệ thủy tinh giúp ngăn ngừa tổn thương vĩnh viễn cho thủy tinh (thủy tinh bị ăn mòn), do đó, giúp kính ngăn chặn bức xạ vĩnh viễn

•Đánh bóng bề mặt thép không gỉ: các thành phần cụ thể của finish giúp chống lại sự hiện diện của vết bẩn khó chịu trên bề mặt thép không gỉ. Làm sáng bóng dao kéo bằng thép không gỉ và nhiều các vật dụng khác nữa.

•Tăng cường vệ sinh: việc tích hợp bộ khuếch đại làm sạch mạnh mẽ giúp giải quyết trên một bề mặt rộng hơn.

•Bảo vệ chất liệu bạc: finish tích hợp công thức giúp bảo vệ dao kéo và đồ dùng làm từ chất liệu bạc, làm giảm quá trình oxy hóa của bạc.VIÊN RỬA BÁT FINISH ALL IN ONE DÀNH CHO TẤT CẢ MÁY RỬA BÁT

Viên rửa bát finish all in one dành cho tất cả máy rửa bát
Viên rửa bát FINISH all in one chuyên dụng dành cho tất cả các loại máy rửa bát,Với công thức đặc biệt, tích hợp “all in one” Bạn không cần phải sử dụng muối, bột, dầu bóng, Đặc biệt luôn cho bạn cảm giác an toàn và thân thiện, làm cho bữ...
-->Xem thêm...

SÁCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 tại Hà Nội

he thong muc luc ngan sach nha nuoc 2014


Gia sbiaf : 335,000đ


Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

Phần II. Quy định mới nhất về quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước;

Phần III. Quy định mới về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước;

Phần IV. Quy định mới nhất về lập dự toán và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy định mới về mã số của các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

Phần VI. Quy định mới về ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước;

Phần VII. Chế độ kiểm tra, thanh tra và kiểm toán ngân sách nhà nước;

Phần VIII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2014.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 444 trang, Giá bìa: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2014.nguồn: SÁCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014


Gia sbiaf : 335,000đ
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;
Phần II. Quy định mới nhất về quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước;
Phần ...
-->Xem thêm...

sách CHỈ DẨN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014 DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP giao hàng tận nơi

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động. Trong thời gian qua, hoạt động các cấp công đoàn cơ sở đã phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức, từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở, coi trọng việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, giữ vững an ninh – trật tự, an toàn xã hội. Vị thế của tổ chức công đoàn được nâng cao trong xã hội và trên trường quốc tế.

Giá bìa : 335,000đ

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự phối hợp và tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ ngành và các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong cả nước; sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch; Ban Chấp hành Tổng liên đoàn; tinh thần năng động, sáng tạo của các cấp công đoàn. Cụ thể đã kịp thời ban hành các quy định mới sau: NĐ số 200/2013/NĐ-CP ngày 26-11-2013 hướng dẫn Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; NĐ số 43/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; HD số 1755/HD-TLĐ ngày 21-11-2013 Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; HD số 1803/HD-TLĐ ngày 29-11-2013 về đóng đoàn phí công đoàn; QĐ số 1935/QĐ-TLĐ ngày 29-11-2013 Quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; NĐ số 191/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 hướng dẫn về tài chính công đoàn; Luật Việc làm số 38/2013/QH13 có hiệu lực thi hành 01-01-2015); NĐ số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014 hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm; TT số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25-10-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; TT số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; VBHN số 16/VBHN-VPQH ngày 13-12-2013 hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng; QĐ số 1936/QĐ-TLĐ ngày 29-11-2013 Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn, TT số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10-01-2014 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội…

Để góp phần phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu; tìm hiểu các quy định, chính sách mới nhất về tổ chức, hoạt động của công đoàn; Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách

“CHỈ DẨN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014 DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác hoat động công đoàn cơ sở các cấp; Phần II: Luật Công đoàn và các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành; Phần III: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn việt nam lần thứ XI;

Phần IV: Hướng dẫn chi tiết hoạt động trọng điểm của công đoàn cơ sở trong tình hình mới;

Phần V: Quy định mới nhất về quản lý tài chính, quản lý ngân sách công đoàn;

Phần VI: Quy định mới nhất về chính sách lao động, việc làm và công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Phần VII: Quy định mới nhất về chế độ tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp;

Phần VIII: Quy định mới nhất về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Phần IX: Hướng dẫn quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 440 trang, bìa cứng Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2014


CHỈ DẨN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014 DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤPCông đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động. Trong thời gian qua, hoạt động các cấp công đoàn cơ sở đã phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức, từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở, coi trọng việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững an ninh - trật tự, an toàn xã hội. Vị thế của tổ chức công đoàn được nâng cao trong xã hội và trên trường quốc tế.
Giá bìa : 335,000đ

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự phối hợp và tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ ngành và các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong cả nước; sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch; Ban Chấp hành Tổng liên đoàn; tinh thần năng động, sáng tạo của các cấp công đoàn. Cụ thể đã kịp thời ban hành các quy định mới sau: NĐ số 200/2013/NĐ-CP ngày 26-11-2013 hướng dẫn Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; NĐ số 43/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; HD số 1755/HD-TLĐ ngày 21-11-2013 Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; HD số 1803/HD-TLĐ ngày 29-11-2013 về đóng đoàn phí công đoàn; QĐ số 1935/QĐ-TLĐ ngày 29-11-2013 Quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; NĐ số 191/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 hướng dẫn về tài chính công đoàn; Luật Việc làm số 38/2013/QH13 có hiệu lực thi hành 01-01-2015); NĐ số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014 hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm; TT số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25-10-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; TT số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; VBHN số 16/VBHN-VPQH ngày 13-12-2013 hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng; QĐ số 1936/QĐ-TLĐ ngày 29-11-2013 Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn, TT số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10-01-2014 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội…

Để góp phần phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu; tìm hiểu các quy định, chính sách mới nhất về tổ chức, hoạt động của công đoàn; Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách

“CHỈ DẨN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014 DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác hoat động công đoàn cơ sở các cấp; Phần II: Luật Công đoàn và các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành; Phần III: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn việt nam lần thứ XI;

Phần IV: Hướng dẫn chi tiết hoạt động trọng điểm của công đoàn cơ sở trong tình hình mới;

Phần V: Quy định mới nhất về quản lý tài chính, quản lý ngân sách công đoàn;

Phần VI: Quy định mới nhất về chính sách lao động, việc làm và công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Phần VII: Quy định mới nhất về chế độ tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp;

Phần VIII: Quy định mới nhất về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Phần IX: Hướng dẫn quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 440 trang, bìa cứng Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2014
-->Xem thêm...

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG BỤNG áp dụng năm 2014

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG BỤNG


 

chan doan hinh anh chan thuong bung

Giá bìa : 450,000đ
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG BỤNGchi tiết

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG BỤNG


 


chan doan hinh anh chan thuong bung


Giá bìa : 450,000đ

-->Xem thêm...

sách HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN, THU CHI NGÂN SÁCH MỚI NHẤT NĂM 2014 giao hàng tận nơi

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm.

Giá bìa : 335,000đ

Nhằm nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước ở nước ta, tạo cơ sở pháp lý cao nhất cho hoạt động của ngân sách nhà nước; Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn công tác quản lý ngân sách nhà nước bao gồm công tác phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách, ứng trước nguồn vốn ngân sách và Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước… Cụ thể như sau: NQ số 01/NQ-CP ngày 02-01-2014 những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước;TT số 196/2013/TT-BTC ngày 18-12-2013 sửa đổi Hướng dẫn quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; QĐ số 2986/QĐ-BTC ngày 30-11-2013 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; NĐ số 204/2013/NĐ-CP ngày 5-12-2013 hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước; QĐ số 1812/QĐ-TTg ngày 7-10-2013 ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của dự án ODA và ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014-2015; TT số 147/2013/TT-BTC ngày 23-10-2013 Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; Công văn số 3051/TCT- KK ngày 18-08-2013 của tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách nhà nước

Để cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

“HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN, THU CHI NGÂN SÁCH MỚI NHẤT NĂM 2014”

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I:Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

Phần II:Quy định mới nhất về quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước;

Phần III:Quy định mới về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước;

Phần IV:Quy định mới nhất về lập dự toán và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước;

Phần V:Quy định mới về mã số của các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

Phần VI:Quy định mới về ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước;

Phần VII: Chế độ kiểm tra, thanh tra và kiểm toán ngân sách nhà nước;

Phần VIII:Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2014


HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN, THU CHI NGÂN SÁCH MỚI NHẤT NĂM 2014Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm.
Giá bìa : 335,000đ


Nhằm nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước ở nước ta, tạo cơ sở pháp lý cao nhất cho hoạt động của ngân sách nhà nước; Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn công tác quản lý ngân sách nhà nước bao gồm công tác phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách, ứng trước nguồn vốn ngân sách và Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước… Cụ thể như sau: NQ số 01/NQ-CP ngày 02-01-2014 những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước;TT số 196/2013/TT-BTC ngày 18-12-2013 sửa đổi Hướng dẫn quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; QĐ số 2986/QĐ-BTC ngày 30-11-2013 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; NĐ số 204/2013/NĐ-CP ngày 5-12-2013 hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước; QĐ số 1812/QĐ-TTg ngày 7-10-2013 ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của dự án ODA và ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014-2015; TT số 147/2013/TT-BTC ngày 23-10-2013 Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; Công văn số 3051/TCT- KK ngày 18-08-2013 của tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách nhà nước

Để cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

“HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN, THU CHI NGÂN SÁCH MỚI NHẤT NĂM 2014”

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I:Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

Phần II:Quy định mới nhất về quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước;

Phần III:Quy định mới về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước;

Phần IV:Quy định mới nhất về lập dự toán và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước;

Phần V:Quy định mới về mã số của các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

Phần VI:Quy định mới về ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước;Phần VII: Chế độ kiểm tra, thanh tra và kiểm toán ngân sách nhà nước;

Phần VIII:Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2014
-->Xem thêm...

VIÊN RỬA BÁT SOMAT MULTI 5 giá rẻ tại hà nội

viên rửa bát somat multi 5 không chỉ cung cấp một sự kết hợp hiệu quả của chất tẩy rửa, rửa viện trợ và

các chức năng muối, nhưng ngoài: một kính bảo vệ lâu dài để bảo vệ ống kính của bạn chống lại sự ăn

mòn thủy tinh, cũng như nhiệt độ thấp được kích hoạt, vì vậy bạn có thể dựa vào mức độ làm sạch hiệu

suất ở chỉ 40 ° C có thể.


vien rua bat somat


Giá bán : 730,000đ


viên rửa bát somat multi 5 Somat loại 84 tabs là loại Viên rửa bát cao cấp của hãng Somat, sản phẩm chuyên dụng phù

hợp với các loại máy rửa bát nhập khẩu từ châu âu và nhật bản: Malloca, Fagor, Elextrolux, Ariston… tóm

lại somat multi Thích hợp cho mọi loại máy rửa bát

viên rửa bát somat multi 84 viên cao cấp chuyên dụng dành cho máy rửa bátviên rửa bát somat multi 5 Somat

Công dụng:

viên rửa bát somat multi chuyên dụng dành cho Máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy

rửa siêu mạnh giúp tẩy sạch các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.

Viên rửa bát SOMAT chuyên dụng dành cho Máy rửa bát sử dụng công nghệ NANO giúp bát đĩa sạch

bóng mà lại có tác dụng diệt khuẩn,bảo vệ máy trong quá trình hoạt động, sử dụng hiệu quả cao tiết kiệm

.Sản phẩm được sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Viên rửa bát SOMAT với các tính năng sau:

1. Làm tẩy chất nhờn

2. Làm bóng đồ inox

3. Làm bóng đồ thủy tinh

4. Muối bổ sung

5. Tẩy cặn cho đồ sứ

6. Xử lý nước cứng

7. Diệt khuẩn trong quá trinh tương tác

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng đúng chất lượng, đúng hãng nhập khẩu.
VIÊN RỬA BÁT SOMAT MULTI 5viên rửa bát somat multi 5 không chỉ cung cấp một sự kết hợp hiệu quả của chất tẩy rửa, rửa viện trợ và
các chức năng muối, nhưng ngoài: một kính bảo vệ lâu dài để bảo vệ ống kính của bạn chống lại sự ăn
mòn thủy tinh, cũng như nhiệt độ thấp được kích hoạt, vì vậy bạn có thể dựa vào mức độ làm sạ... hà nội
Nam Định
Vĩnh Phúc
Ninh Bình
Hà Nam
Hải Dương
Hải phòng
Hưng yên
Thái Bình
bắc ninh
quảng ninh
Điện Biên
Thái Nguyên
Lai Châu
cao bằng
yên bái
Tuyên Quang
Hà Giang
bắc giang
Bắc Cạn
Lào Cai
Phú Thọ
Sơn La
Lạng Sơn
Hòa bình
Quảng Trị
Hà Tĩnh
Huế
Bình Định
Quảng nam
Bình Thuận
Thanh hóa
Quảng Ngãi
Quảng Bình
Phú Yên
Khánh Hòa
Đà Nẵng
Ninh Thuận
nghệ an
KumTum
Lâm đồng
Đắc Nông
Gia Lai
dak lak
Đồng Nai
Bình Phước
TP HCM
Vũng Tàu
Tây Ninh
hậu giang
Cần thơ
Vĩnh Long
Cà Mau
Bến tre
Tiền Giang
Đồng tháp
Kiên giang
Sóc trăng
Trà Vinh
An Giang
Long an
bạc liêu
bình dương

-->Xem thêm...

MUỐI CALGONIT - FINISH1,2KG HÀNG NHẬP KHẨU CHUYÊN DÙNG CHO MÁY RỬA BÁT giá rẻ nhất

Muối dùng cho máy rửa bát Calgonit – Finish 1,2kg. Hợp chất tẩy rửa chuyên dụng chỉ dành cho Máy rửa bát với công thức kháng bọt cao cấp được sấy khô bằng máy sấy cao tần 95%, nay giảm giá 230.000 vnđ/ hộp, giá thị trường 250.000 vnđ/ hộp. Tiết kiệm 20.000 vnđ/ hộp


muoi rua bat finish


Giá bìa : 230,000đ


- Thành Phần:


Hợp chất tẩy rửa chuyên dụng chỉ dành cho Máy rửa bát với công thức kháng bọt cao cấp được sấy khô bằng máy sấy cao tần 95%. Chất bảo quản, chất trung hòa và hương liệu và các thành phần khác lớn hơn 3 %.


- Công dụng:


Bột rửa bát chuyên dụng dành cho Máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy rửa siêu mạnh giúp tẩy sạch các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.Giúp bát đĩa sạch bóng mà lại có tác dụng diệt khuẩn, bảo vệ máy trong quá trình hoạt động. Sản phẩm được sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn EC.


- Bảo quản:

Để nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng trực tiếp

- Nhãn hiệu: Calgonit Finish

- Hãng sản xuất: Calgonit

- Xuất xứ: CHLB ĐứcMuối dùng cho máy rửa bát Calgonit – Finish 1,2kg. Hợp chất tẩy rửa chuyên dụng chỉ dành cho Máy rửa bát với công thức kháng bọt cao cấp được sấy khô bằng máy sấy cao tần 95%, nay giảm giá 230.000 vnđ/ hộp, giá thị trường 250.000 vnđ/ hộp. Tiết kiệm 20.000 vnđ/ hộp


- Thành Phần:


Hợp chất tẩy rửa chuyên dụng chỉ dành cho Máy rửa bát với công thức kháng bọt cao cấp được sấy khô bằng máy sấy cao tần 95%. Chất bảo quản, chất trung hòa và hương liệu và các thành phần khác lớn hơn 3 %.


- Công dụng:


Bột rửa bát chuyên dụng dành cho Máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy rửa siêu mạnh giúp tẩy sạch các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.Giúp bát đĩa sạch bóng mà lại có tác dụng diệt khuẩn, bảo vệ máy trong quá trình hoạt động. Sản phẩm được sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn EC.


- Bảo quản:

Để nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng trực tiếp

- Nhãn hiệu: Calgonit Finish

- Hãng sản xuất: Calgonit

- Xuất xứ: CHLB ĐứcMUỐI CALGONIT - FINISH1,2KG HÀNG NHẬP KHẨU CHUYÊN DÙNG CHO MÁY RỬA BÁT

Muối dùng cho máy rửa bát Calgonit – Finish 1,2kg. Hợp chất tẩy rửa chuyên dụng chỉ dành cho Máy rửa bát với công thức kháng bọt cao cấp được sấy khô bằng máy sấy cao tần 95%, nay giảm giá 230.000 vnđ/ hộp, giá thị trường 250.000 vnđ/ hộp. Tiết kiệm 20.000 vnđ/ hộp

Giá bìa : 230,000đ
- Thà...
-->Xem thêm...

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

SIÊU ÂM TỔNG QUÁT ( PGS.TS PHẠM MINH THÔNG ) áp dụng năm 2014

SIÊU ÂM TỔNG QUÁT ( PGS.TS PHẠM MINH THÔNG )


 

sieu am tong quat

 

Giá bìa : 550,000đ
SIÊU ÂM TỔNG QUÁT ( PGS.TS PHẠM MINH THÔNG )chi tiết

SIÊU ÂM TỔNG QUÁT ( PGS.TS PHẠM MINH THÔNG )


 


sieu am tong quat


 


Giá bìa : 550,000đ

-->Xem thêm...

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014 tại sài gòn

Một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý ngân sách nhà nước của quốc gia đó là Mục lục Ngân sách nhà nước. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước có bao quát được các hoạt động kinh tế của Nhà nước thì việc thu thập, phân tích và xử lý số liệu mới đầy đủ; từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước; điều hành, quản lý ngân sách nhà nước; đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ việc đề ra các quyết định phát triển kinh tế – xã hội. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành ngày 02-06-2008 theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC. Từ đó đến nay, Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong


he thong muc luc ngan sach nha nuoc


Giá bìa : 335,000đ


quá trình đổi mới. Mới đây nhất là Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23-10-2013 của Bộ tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước. Theo đó, các khoản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 05-12-2013, áp dụng từ năm ngân sách 2014.

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính, thu chi ngân sách; quản lý, thanh toán quyết toán kinh phí ngân sách; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 05-12-2013, áp dụng từ năm ngân sách 2014;

Phần thứ hai. Hướng dẫn kế hoạch dự trữ và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia;

Phần thứ ba. Chế độ quản lý, sử dụng, lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước;

Phần thứ tư. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hành chính và quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Hướng dẫn mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị nhà nước;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước cuối năm;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi – có hóa đơn tài chính)nguồn: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014

Một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý ngân sách nhà nước của quốc gia đó là Mục lục Ngân sách nhà nước. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước có bao quát được các hoạt động kinh tế của Nhà nước thì việc thu thập, phân tích và xử lý số liệu mới đầy đủ; từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho...
-->Xem thêm...

sách CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI TÂY- NAM VIỆT NAM-DẤU ẤN QUÂN TÌNH NGUYỆN VN ĐỐI VỚI CM CAMPUCHIA miễn phí vận chuyển

NXB-VĂN HÓA THÔNG TIN

GIÁ :335.000 VNĐ

Cuốn sách gồm có sáu phần sau:

Giá bìa : 335,000đ

Phần 1: thông tin cơ bản về Vương quốc Campuchia và quan hệ Việt nam – Campuchia

Phần 2: Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác Việt nam – Campuchia

Phần 3: Phát biểu của lãnh đạo hai nước Việt nam – Campuchia tại Lễ miết tinh kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng.

Phần 4: Đập tan hành động xâm lược, đánh đổ chế độ diệt chủng.

Phần 5: Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác Việt nam – Campuchia lên tầm cao mới.

Phần 6: Bộ đội Cụ Hồ ở các mặt trận biên giới Tây Nam qua những trang chuyện ngắn.

Sách dày 420 trang; khổ 19x20cm; giá 335.000đ


CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI TÂY- NAM VIỆT NAM-DẤU ẤN QUÂN TÌNH NGUYỆN VN ĐỐI VỚI CM CAMPUCHIANXB-VĂN HÓA THÔNG TIN

GIÁ :335.000 VNĐ

Cuốn sách gồm có sáu phần sau:

Giá bìa : 335,000đ


Phần 1: thông tin cơ bản về Vương quốc Campuchia và quan hệ Việt nam – Campuchia


Phần 2: Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác Việt nam – Campuchia


Phần 3: Phát biểu của lãnh đạo hai nước Việt nam – Campuchia tại Lễ miết tinh kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng.


Phần 4: Đập tan hành động xâm lược, đánh đổ chế độ diệt chủng.


Phần 5: Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác Việt nam – Campuchia lên tầm cao mới.


Phần 6: Bộ đội Cụ Hồ ở các mặt trận biên giới Tây Nam qua những trang chuyện ngắn.


Sách dày 420 trang; khổ 19x20cm; giá 335.000đ
-->Xem thêm...

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

viên rửa bát finish all in one chuyên dùng cho máy rửa bát giá rẻ nhất

viên rửa bát finish all in one chuyên dùng cho máy rửa bát


VIÊN RỬA BÁT FINISH ALL IN ONE LOẠI 84 VIÊN/HỘP

SẢN PHẨM NHẬP KHẨU TỪ CHLB ĐỨC

viên rửa bát finish all in one hiện đang được dùng rất phổ biến hiện nay cho các dòng máy rửa bát nhập khẩu từ châu âu, Tuy nhiên không phải ai nào cũng biết lựa chọn sản phẩm viên rửa bát tốt nhất cho máy rửa bát nhà mình, một số bà nội trợ nghĩ rằng cứ hỏi nhà cung cấp máy rửa bát là ok rồi. nhưng chúng tôi nhà nhập khẩu các loại viên rửa bát hàng đầu thế giới chắc chăn rằng rất nhiều đơn vị lắp máy rửa bát vẫn chưa hiểu biết hết máy rửa bát cần vận hành như thế nào, dùng viên rửa bát loại gì, muối rửa bát ra sao, nước rửa bát như thể nào. Và dẫn đến dùng máy rửa bát mà bát đũa vẩn chưa được sạch như y muốn.


chúng tôi với kinh nghiêp trên 10 năm kinh doanh phân phối và sử dụng viên rửa bát, muối rửa bát, nước rửa bát cùng với nhưng nhân viên chuyên sâu về lĩnh vực sản phẩm dành cho máy rửa bát sẽ tư vấn cho các mẹ nội trợ chính xác máy rửa bát nào nên dùng viên rửa bát của hãng nào.


viên rửa bát finish chuyên dùng cho máy rửa bát là một trong những dòng sản phẩm đa dụng thích hợp cho nhiều dòng máy rửa bát được sản xuất tại Châu Âu và số nhiều máy rửa bát châu Á, Với viên rửa bát finish chúng ta yên tâm hơn về chất lượng, đặc biệt là tuyệt đối an toàn cho mỗi thành viên trong gia đình bạn (theo tiêu chuẩn Châu Âu )
viên rửa bát finish all in one

CÔNG DỤNG CỦA VIÊN RỬA BÁT FINISH ALL IN ONE

Viên rửa bát chuyên dùng cho máy rửa bát finish được nén thành viên trên dây chuyền hiện đại của CHLB Đức với công thức đặc biệt chỉ dành cho máy rửa bát. Sản phẩm là sự kết hợp của công thức tẩy rửa tiên tiến với 15 thành phần độc đáo cùng với 15 tính năng ưu việt khiến sản phẩm viên rửa bát finish all in one có sức mạnh tẩy sạch chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa kèm theo khả năng diệt khuẩn và làm bóng bát đĩa với công nghệ Nano Protector. viên rửa bát finish all in one có nhiều tính năng vượt trội so với các sản phẩm viên rửa bát thông thường


Cách dùng Viên rửa bát finish all in one:


1. Cầm dọc Viên rửa bát finish xé dọc bao phim theo mũi tên.
bóc lớp bóng viên rửa bát finish

2. Đặt trực tiếp Viên rửa bát finish vào buồng định lượng của máy ( Ngăn chữ nhật trên cánh tủ)
bo vien rua bat finish all in one

3. Chú ý: không bỏ nhầm Viên rửa bát finish vào ngăn chứa muối bổ trợ (Ô tròn dưới đáy máy)
 không bỏ viên rửa bát finish vào ngăn đựng muốiviên rửa bát finish all in one chuyên dùng cho máy rửa bát

viên rửa bát finish all in one chuyên dùng cho máy rửa bát
VIÊN RỬA BÁT FINISH ALL IN ONE LOẠI 84 VIÊN/HỘP
SẢN PHẨM NHẬP KHẨU TỪ CHLB ĐỨC
viên rửa bát finish all in one hiện đang được dùng rất phổ biến hiện nay cho các dòng máy rửa bát nhập khẩu từ châu âu, Tuy nhiên không phải ai nào cũng biết l...
-->Xem thêm...

CẨM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM, QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ NĂM 2014 tại sài gòn

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản Nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, bên cạnh việc sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức tài sản, ngân sách thì công tác đấu thầu, mua sắm cũng là một vấn đề cấp thiết và quan trọng. Để đảm bảo công tác đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước duy trì các hoạt động thường xuyên; mua sắm sử dụng vốn nhà nước cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; mua hàng dự trữ quốc gia…theo đúng quy định, tại kỳ họp thứ 6 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành những văn bản về quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước như: Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 của Bộ tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 của Bộ tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;…


cam nang mua sam dau thau


Giá bìa : 335,000đ


Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật và nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất của Nhà nước về chế độ đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách; …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“CẨM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM

VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2014 ”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật đấu thầu năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014);

Phần thứ hai. Những quy định mới nhất về quản lý, xử lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước;

Phần thứ ba. Quy định mới nhất về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014;

Phần thứ tư. Xử lý các tình huống đấu thầu, mua sắm tài sản công;

Phần thứ năm. Các tình huống về đầu tư, xây dựng, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Xử lý tình huống bán đấu giá tài sản nhà nước;

Phần thứ bảy. Tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tám. Quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư mua sắm tài sản nhà nước;

Phần thứ chín. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước;

Sách dày 432 trang, khổ 20×28, Giá bìa 335.000đ/cuốnnguồn: CẨM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM, QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ NĂM 2014

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản Nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, bên cạnh việc sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức tài sản, ngân sách thì công tác đấu thầu, mua sắm cũng là một vấn đề cấp thiết và quan trọng. Để đảm bảo công tác đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước duy ...
-->Xem thêm...